Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTHomologacja

Homologacja

Informacje

Homologacja

Homologacja pojazdów, przedmiotu ich wyposażenia lub części to szereg działań polegających na sprawdzeniu zgodności produktu z określonymi wymaganiami.
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego jest organem właściwym do wykonywania czynności związanych z homologacją pojazdów, przedmiotu ich wyposażenia lub części, z dopuszczeniem jednostkowym pojazdu, czy też z dopuszczeniem indywidualnym WE pojazdów.

Powyższe realizuje obowiązki wynikające z treści:

TDT pełni również obowiązki  wynikające z ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach. Powyższe realizuje obowiązki wynikające z treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach’ zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE.

Homologacja - zakres działania TDT

Do zakresu działania TDT w zakresie homologacji należy wydawanie w drodze decyzji administracyjnej:

  1. świadectw homologacji typu pojazdu lub świadectw homologacji typu WE pojazdu, bądź uznania homologacji typu pojazdu,
  2. dopuszczenia jednostkowego pojazdu bądź uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu, wydanego przez organ innego Państwa Członkowskiego UE,
  3. dopuszczenia indywidualnego typu WE pojazdu,
  4. dopuszczenia do ruchu pojazdu z końcowej partii produkcji,
  5. świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji, przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem,
  6. świadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia i/lub części pojazdu,
  7. świadectwa homologacji typu ONZ przedmiotu wyposażenia i/lub części pojazdu,
  8. uprawnienia podmiotowi ubiegającemu się o możliwość przeprowadzania badań homologacyjnych i/lub badań w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdu oraz sprawowanie nadzoru nad jednostkami uprawnionymi,

a także:

9. wykonywanie kontroli zgodności produkcji oraz kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

Sprawy z zakresu homologacji:

Artykuł
należy do kategorii:
Homologacja