Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTCertyfikacja i ocena zgodnościPolityka bezstronności

Polityka bezstronności

Misja TDT

Polityka bezstronności

Transportowy Dozór Techniczny działa w zakresie certyfikacji i oceny zgodności, mając na uwadze społeczne zaufanie do prowadzonych procesów certyfikacji systemów zarządzania, wyrobów, usług, procesów, zakładowej kontroli produkcji, osób, oceny zgodności, uznawania laboratoriów oraz atestowania ośrodków egzaminacyjnych, dokłada wszelkich starań, aby w ich trakcie zachować bezstronność oraz być postrzeganym, jako jednostka bezstronna, a tym samym przyczyniać się do zaufania dla całego systemu certyfikacji i oceny zgodności.

Naszym celem jest podejmowanie decyzji o certyfikacji oraz ocenie zgodności na podstawie uzyskanych obiektywnych dowodów zgodności (lub niezgodności) oraz braku wpływu jakichkolwiek grup interesów lub innych stron na te decyzje.

Naszymi celami szczegółowymi, w prowadzonych procesach certyfikacji, oceny zgodności, uznawania laboratoriów i atestacji ośrodków egzaminacyjnych oraz nadzoru nad certyfikowanymi i uznanymi podmiotami, jest eliminacja oddziaływania lub minimalizacja takiego oddziaływania do akceptowalnego poziomu, w odniesieniu do zagrożeń wynikających z:

 1. własnych interesów, w tym finansowych, TDT i jego personelu, zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego;
 2. oceny własnej pracy (samooceny), zarówno w przypadku ocen zewnętrznych jak i wewnętrznych;
 3. istniejących i byłych powiązań zawodowych, rodzinnych, towarzyskich i emocjonalnych z personelem ocenianych podmiotów, stowarzyszeń gospodarczych i federacji zawodowych;
 4. działania na rzecz lub przeciwko interesom Klienta w rozwiązywaniu konfliktów lub sporów sądowych;
 5. możliwości rzeczywistych lub potencjalnych wpływów i zależności od przełożonych, organu nadzorującego TDT lub Klientów na wyniki prowadzonych ocen;
 6. konkurencji pomiędzy organizacją podlegającą ocenie a personelem zewnętrznym TDT;
 7. powiązań Klientów TDT z innymi niż ocena zgodności, działalnościami TDT;
 8. niezachowania personalnego oddzielenia decyzji od oceny;
 9. zdolności do wykonywania wszystkich zadań strony trzeciej w procesach oceny zgodności;
 10. wykonywania zadań samodzielnie, w imieniu i na odpowiedzialność TDT;
 11. dostępu do urządzeń i personelu technicznego;
 12. niezachowania poufności w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskiwanych w trakcie oceny zgodności;
 13. udziału w działalności normalizacyjnej;
 14. możliwości nierównego traktowania Klientów.

Powyższe cele realizujemy poprzez identyfikowanie, analizowanie i dokumentowanie potencjalnych konfliktów interesów wynikających z prowadzonych procesów certyfikacji, oceny zgodności, uznawania i atestacji oraz z powiązań TDT jako organizacji i z powiązań personelu (wewnętrznego i zewnętrznego), członków komitetów i rad z Klientami, grupami interesów i administracją publiczną.

TDT stosuje następujące środki eliminujące lub ograniczające zagrożenie dla swojej bezstronności:

 1. posiada cennik usług oferowanych Klientom;
 2. kalkuluje koszty oceny kierując się rzeczywistymi kosztami pracy;
 3. wynagrodzenie personelu wewnętrznego i zewnętrznego jest niezależne od liczby realizowanych procesów i od ich wyników;
 4. posiada ubezpieczenie finansowe od prowadzonej działalności;
 5. nie jest producentem, projektantem, dostawcą, instalatorem, nabywcą, właścicielem, użytkownikiem, konserwatorem, importerem, dystrybutorem lub upoważnionym przedstawicielem którejś ze stron, ani nie świadczy żadnych usług, które są objęte zakresem tej działalności;
 6. utrzymuje stabilność finansową;
 7. nie prowadzi, zarówno jako organizacja, jak i jej personel wewnętrzny i zewnętrzny:
  • działalności konsultacyjnej w obszarze oceny zgodności, certyfikacji, uznawania i atestacji,
  • auditów wewnętrznych,
  • szkoleń zamkniętych ani dedykowanych, na rzecz rzeczywistych i potencjalnych Klientów w ciągu dwóch (2) ostatnich lat przed oceną, w odniesieniu do danego Klienta;
 8. nie certyfikuje działalności innych jednostek oceniających zgodność;
 9. nie certyfikuje osób, które sama zatrudnia, chyba że w Polsce nie istnieje lub jest praktycznie nieosiągalna odpowiednia akredytowana „trzecia strona” mogąca podjąć się tej certyfikacji;
 10. stosuje okresową rotację w zespołach oceniających danego Klienta lub jego wyrób;
 11. nie współpracuje z organizacjami konsultującymi w tym obszarze;
 12. deklaruje podejmowanie korekcji i działań korygujących w przypadkach niewłaściwego deklarowania lub sugerowania przez personel wewnętrzny, zewnętrzny lub jakąkolwiek organizację, że certyfikacja lub ocena zgodności byłaby prostsza, łatwiejsza, szybsza lub tańsza, gdyby była przeprowadzona przez TDT lub gdyby skorzystano z usług określonej organizacji konsultującej;
 13. wymaga od personelu wewnętrznego i zewnętrznego ujawniania każdej sytuacji, o której wie on, że może stanowić konflikt interesów dla niego lub dla TDT;
 14. nie dopuszcza do sytuacji, w której ocenę, będącą częścią procesu certyfikacji osób, prowadzi personel, który w ciągu ostatnich dwóch lat był zaangażowany w działalność szkoleniową mającą związek z oceną danego kandydata;
 15. audity wewnętrzne w TDT są prowadzone przez osoby nieponoszące bezpośredniej odpowiedzialności za oceniany obszar;
 16. wszystkie decyzje w danym procesie są podejmowane przez osoby, które nie są zaangażowane w ocenę w tym procesie;
 17. Klienci TDT mają prawo do składania odwołań od decyzji TDT;
 18. wszystkie zainteresowane strony mają prawo do składania skarg i zażaleń na TDT jak i na Klientów TDT;
 19. TDT prowadzi otwartą politykę w tym obszarze;
 20. deklaruje podejmowanie działań w reakcji na jakiekolwiek zagrożenia dla bezstronności TDT, wynikające z działalności innych osób, jednostek lub organizacji.

Personel wewnętrzny i zewnętrzny TDT zna i stosuje politykę ochrony bezstronności. Kierownictwo TDT deklaruje, że dołoży wszelkich starań oraz zapewni niezbędne środki, aby powyższa polityka bezstronności była realizowana.

Przy TDT działa Komitet ds. Ochrony Bezstronności, który okresowo ocenia bezstronność działalności TDT w zakresie certyfikacji i oceny zgodności.

Niniejsza polityka ochrony bezstronności jest poddawana okresowym przeglądom.

Warszawa, 31.01.2014 r.

Dyrektor
Transportowego Dozoru Technicznego
p.o.
Andrzej Kolasa

Pozostałe zagadnienia certyfikacji:

Artykuł
należy do kategorii:
CertyfikacjaOcena zgodności w systemie UE