Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęPrzewóz towarów niebezpiecznychŚwiadectwa ADR – wydawanie i przedłużanie

Świadectwa ADR – wydawanie i przedłużanie

TDT

Świadectwa ADR – wydawanie i przedłużanie

 

1. Co powinienem wiedzieć?
Przewoźnik, właściciel lub użytkownik pojazdu, którym chce przewozić towary niebezpieczne wymienione w Umowie dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR, musi posiadać świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR. Świadectwo wymagane jest dla pojazdów typu FL, OX , AT, EX/II, EX/III, oraz MEMU.

Świadectwo wydaje/przedłuża się ważność na pisemny wniosek przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu. Dokument wydawany jest przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

 • Wnioski o wydanie świadectwa ADR przyjmowane są w dni robocze bezpośrednio przy wejściu do budynku (wewnątrz budynku) siedziby Biura / Oddziału Terenowego TDT (OT) / Zespołu Inspektorów TDT (ZI).
 • Wnioski przyjmowane są bez sprawdzenia. Weryfikacja poprawności wypełnienia wniosku oraz kompletności dokumentów załączonych do wniosku dokonywana jest na kolejnym etapie załatwiania sprawy.
 • Wnioski, które zostaną złożone w OT / ZI do godziny 10:00, jeżeli nie posiadają braków formalnych i są wypełnione poprawnie, są rozpatrywane i przygotowywane do wydania świadectwa (w przypadku odbioru osobistego) w dniu, w którym wpłynęły. W przypadku wniosków, w których podczas weryfikacji stwierdzono braki lub błędy, wystawiane jest do wnioskodawcy stosowne wezwanie.
 • Wnioski, które wpłyną po godzinie 10:00, rozpatrywane są i przygotowywane (z zachowaniem wytycznych w powyższym punkcie) do wydania świadectwa w następnym dniu roboczym.
 • Wydawanie przygotowanych świadectw, które zgodnie z żądaniem wnioskodawcy mają być odebrane osobiście, następuje w godzinach 14:00-15:00.

Uwaga:
W Zespołach Inspektorów TDT świadectwa dopuszczenia pojazdów ADR wydawane są w niżej wymienione dni robocze tygodnia z zachowaniem powyższych zasad:

 • ZI w Białymstoku (OT12) – w poniedziałki i czwartki w godz. 14.00 – 15.00;
 • ZI w Łodzi (OT14) – w poniedziałki i czwartki w godz. 14.00 – 15.00;
 • ZI w Kielcach (OT22) – w poniedziałki i czwartki w godz. 14.00 – 15.00;
 • ZI w Rzeszowie (OT32) – we wtorki i czwartki w godz. 14.00 – 15.00;
 • ZI w Bydgoszczy (OT52) – we wtorki i czwartki w godz. 14.00 – 15.00;
 • ZI w Olsztynie (OT53) – we wtorki i czwartki w godz. 14.00 – 15.00.

2. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) na inną osobę do jej załatwienia.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 8 opisu usługi.

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Tryb załatwiania sprawy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

4. Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosku, o którym mowa w pkt 1 opisu usługi?

Wniosek (zob. na końcu strony) powinien zawierać pełną nazwę przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu (nazwa zgodna z dokumentem KRS lub wpisem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą), na którego ma być wydane świadectwo.

Wniosek powinien zawierać podstawowe dane pojazdu (producent pojazdu, nr rejestracyjny pojazdu, nr podwozia pojazdu (VIN), a dla pojazdów-cystern, pojazdów-baterii oraz pojazdów MEMU, również nr ewidencyjny Transportowego Dozoru Technicznego).

Wniosek powinien być złożony oddzielnie na każdy pojazd.

5. Co należy dołączyć do wniosku?

a) w przypadku ciągnika siodłowego oraz pojazdu typu EX/II, EX/III:

 • oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych sporządzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, o którym mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, określonych w ADR dotyczących wyposażenia lub przystosowania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych,
 • dotychczas posiadane świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (nie dotyczy pojazdów, dla których świadectwo wydawane jest po raz pierwszy),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty, o której mowa w §8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR – w wysokości 175 zł,
 • kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu /pozwolenia czasowego z aktualnym wpisem terminu następnego okresowego badania technicznego pojazdu (dopuszcza się załączenie kopii pozwolenia czasowego bez wpisu terminu następnego badania lub kopii dowodu rejestracyjnego z brakiem miejsca na taki wpis, z dołączonym do niego zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu zgodnym z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach),
 • kopie dokumentów upoważniających wnioskodawcę do użytkowania pojazdu, gdy o wydanie świadectwa występuje przewoźnik lub użytkownik pojazdu;

b) w przypadku pojazdów cystern (naczep, przyczep, autocystern), pojazdów baterii, pojazdów MEMU:

 • oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych sporządzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, o którym mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, określonych w ADR dotyczących wyposażenia lub przystosowania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych,
 • kopię protokołu sporządzonego przez Transportowy Dozór Techniczny z przeprowadzonego badania potwierdzającego, że pojazd MEMU lub cysterna, w tym także elementy pojazdu-baterii, spełniają wymagania określone w ADR,
 • potwierdzenie wniesienia opłat, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty, o której mowa w §8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADRw wysokości 175 zł,
 • dotychczas posiadane świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (nie dotyczy pojazdów, dla których świadectwo wydawane jest po raz pierwszy),
 • kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu /pozwolenia czasowego z aktualnym wpisem terminu następnego okresowego badania technicznego pojazdu (dopuszcza się załączenie kopii pozwolenia czasowego bez wpisu terminu następnego badania lub kopii dowodu rejestracyjnego z brakiem miejsca na taki wpis, z dołączonym do niego zaświadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu zgodnym z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach),
 • kopie dokumentów upoważniających wnioskodawcę do użytkowania pojazdu, gdy o świadectwo występuje przewoźnik lub użytkownik pojazdu;

c) dodatkowo oprócz wymagań określonych w pkt 5 lit. a) lub lit. b) w przypadku pojazdów typu EX/III, należy dołączyć:

 • wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub świadectwa homologacji typu WE pojazdu, lub świadectwa zgodności, lub świadectwa zgodności WE, jeżeli pojazd był homologowany na podstawie dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.), potwierdzający, że dany typ pojazdu jest przystosowany do przewozu towarów niebezpiecznych i jest pojazdem EX/III albo
 • poświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta w kraju o spełnieniu przez pojazd wymagań części 9 Umowy ADR w zakresie pojazdu typu EX/III albo
 • kopię decyzji administracyjnej o udzieleniu dopuszczenia jednostkowego zgodnie z art. 70 zo ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym albo
 • kopię decyzji administracyjnej o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu udzielonego na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej wydanej zgodnie z art. 70 zp ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Powyższe dotyczy pojazdu, dla którego wnioskodawca po raz pierwszy występuje o wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR dla pojazdu EXIII.

d) W przypadku pojazdów EX/II lub EX/III dopuszczonych do przewozu łącznie przedmiotów grupy zgodności B oraz materiałów lub przedmiotów grupy zgodności D albo pojazdu MEMU, który będzie przewoził łącznie zapalniki lub zestawy zapalników oraz materiały lub przedmioty grupy zgodności D, uwierzytelnioną kopię świadectwa dopuszczenia dla przedziałów ładunkowych lub osłony, wydanego przez jednostkę do tego upoważnioną.

e) Dodatkowo oprócz wymagań określonych w pkt 5 lit. a) lub lit. b) w przypadku pojazdów z zamontowaną instalacją gazową LPG, CNG, LNG należy dołączyć:

6. Dodatkowe dokumenty do wypełnienia

Do dokumentów należy dołączyć oświadczenie dotyczące posiadania koncesji, wpisu do rejestru podmiotów przewożących i zgłoszenia do Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych (zob. na końcu strony).

7. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata za wydanie i przedłużenie ważności świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR wynosi 175 zł.

Wpłat z tytułu opłaty za wydanie lub zmianę świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR należy wykonać przelewem na rachunek bankowy:

Transportowy Dozór Techniczny
Puławska 125, 02 – 707 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
59 1130 1017 0020 1237 5820 0007

UWAGA: koniecznie należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu, którego wpłata dotyczy.

 

8. Opłata w przypadku działania przez pełnomocnika – 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa)

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

9. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Zgłosić się do wybranego oddziału terenowego TDT lub zespołu inspektorów TDT. Wykaz oddziałów terenowych TDT i zespołów inspektorów TDT można znaleźć w zakładce Kontakt.

Krok 2

Należy przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3

Uiścić niezbędne opłaty w przypadku, kiedy są wymagane, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 7 opisu usługi.

Krok 4

Wypełnić wniosek o wydanie /przedłużenie ważności lub wydanie wtórnika świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR wraz ze stosownymi dokumentami wymienionymi w punkcie 5 i dodatkowo 6.

Krok 5

Złożyć wniosek wraz z dokumentami w sekretariacie wybranego oddziału terenowego TDT/ zespołu inspektorów TDT lub dostarczyć je drogą pocztową/kurierem na adres wybranego oddziału terenowego TDT/ zespołu inspektorów TDT. Wniosek można złożyć także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą. W tym przypadku należy pamiętać o bezzwłocznym dostarczeniu do oddziału terenowego TDT/ zespołu inspektorów TDT oryginałów dokumentów, o których mowa w pkt 5 lit. a) odnośnik 1 i 2; pkt 5 lit b) odnośnik 1 i 5.

Krok 6

W przypadku odbioru świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR przez pełnomocnika, musi on okazać pełnomocnictwo wystawione przez przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu oraz swój dowód osobisty.

Krok 7

Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR może być odebrane przez Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w oddziale terenowym TDT/zespole inspektorów TDT.

 

10. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Telefony i adresy e-mailowe do oddziałów terenowych TDT/ zespołów inspektorów TDT znajdują się w zakładce Kontakt.

11. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami można przesłać drogą pocztową/kurierem na adres wybranego oddziału terenowego TDT/zespołu inspektorów TDT wskazane w zakładce Kontakt lub złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą (patrz punkt 9 Krok 5).

12. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

13. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą TDT można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, pisemnie bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

14. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Do pobrania

Artykuł
należy do kategorii:
Przewóz towarów niebezpiecznych