Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTDziałalność dozorowaZaświadczenia kwalifikacyjne

Zaświadczenia kwalifikacyjne

Przepisy

Zaświadczenia kwalifikacyjne

Wytwarzanie, naprawa i modernizacja

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie.
Zatrudnianie osób posiadających ww. kwalifikacje jest jednym z niezbędnych warunków uzyskania uprawnienia na podstawie art. 9 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym jeśli zakres uprawnienia obejmuje czynności spawania, zgrzewania, lutowania, przeróbki plastycznej lub obróbki cieplnej.
Kwalifikacje osób wykonujących spawanie, zgrzewanie, lutowanie potwierdzane są na zgodność z normami PN-EN ISO w procesie certyfikacji personelu przez jednostkę certyfikującą TDT. Informacje na temat certyfikacji kwalifikacji osób znajdują się w zakładce Certyfikacja osób.

 

Obsługa i konserwacja

Zgodnie z art. 22 ustęp 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie.

Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, na wniosek zainteresowanych osób sprawdza kwalifikacje, o których mowa w art. 22 ust. 3 w/w ustawy w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

Tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz rodzaje urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Wzory zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez TDT do obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych zostały określone w załączniku nr 2 pkt B w/w rozporządzenia.

 • Sprawdzanie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej (zob. wzory dokumentów na końcu strony). Wniosek wraz z dokumentami (wymienionymi poniżej) osoba zainteresowana składa w formie papierowej lub elektronicznej (wymagany podpis kwalifikowany) do właściwego miejscowo oddziału terenowego TDT. Adres i dane teleadresowe do oddziału terenowego TDT można znaleźć w zakładce Kontakt.
 • Jeżeli osoba zainteresowana składa wniosek o sprawdzenie kwalifikacji za pośrednictwem innych podmiotów (np. pracodawcy, ośrodków szkoleniowych), to wymagane jest, aby do wniosku dołączane było pełnomocnictwo dla tego podmiotu, do reprezentowania danej osoby przed Transportowym Dozorem Technicznym.
  Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, która wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa, zgodnie z Częścią IV Załącznika Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia zawartą w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  Opłaty od udzielonego pełnomocnictwa należy wnosić na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla oddziału terenowego TDT, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta można sprawdzić na stronie urzędu miasta).
  Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
  Udzielone pełnomocnictwo oraz kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie ww. opłaty należy dołączyć do wniosku.

  Udzielone pełnomocnictwo powinno określać:
  – dane mocodawcy (co najmniej imię i nazwisko, dokument tożsamości oraz jego nr – alternatywnie nr PESEL),
  – dane pełnomocnika (co najmniej imię i nazwisko, dokument tożsamości oraz jego nr – alternatywnie nr PESEL),
  – zakres pełnomocnictwa (np. do złożenia wniosku o sprawdzenie kwalifikacji, odbierania korespondencji związanej z postępowaniem kwalifikacyjnym, oraz odbioru zaświadczenia kwalifikacyjnego).
 • We wniosku o sprawdzenie kwalifikacji w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych należy wpisać rodzaj i zakres kwalifikacji zgodny z kolumną b tabeli Załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.
 • Do wniosku należy dołączyć także:
  – zgodę na przeprowadzenie egzaminu teoretycznego – praktycznego,
  – zgodę na wykorzystanie urządzenia technicznego w trakcie egzaminu praktycznego.
  Wzory obu zgód znajdują się na końcu strony.
 • Od 1 stycznia 2019 r. za przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego kwalifikację osób pobierana jest opłata w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
  Od 9 lutego 2024 r. opłata za sprawdzenie kwalifikacji wynosi 268,33 zł. Opłaty za sprawdzenie kwalifikacji należy wnosić na poniższe konto TDT.

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa
97 1130 1017 0020 1237 5820 0002
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Potwierdzenie dokonania opłaty za sprawdzenie kwalifikacji należy dołączyć do wniosku.

 

 • W zakresie obsługi:
  • ukończone 18 lat,
  • znajomość przepisów o dozorze technicznym, warunków technicznych dozoru technicznego, norm w zakresie obsługiwanych określonych we wniosku urządzeń,
  • posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym sprawdzenie kwalifikacji oraz zrozumienie zasad jego przeprowadzenia albo zapewnienie udziału tłumacza przysięgłego.
 • W zakresie konserwacji:
  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej zawodowe – techniczne,
  • znajomość przepisów o dozorze technicznym, warunków technicznych dozoru technicznego, norm w zakresie konserwacji określonych we wniosku urządzeń,
  • posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym sprawdzenie kwalifikacji oraz zrozumienie zasad jego przeprowadzenia albo zapewnienie udziału tłumacza przysięgłego.
 • Komisja kwalifikacyjna, po stwierdzeniu kompletności wniosku, wyznacza termin egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Osoba zainteresowana jest niezwłocznie powiadamiana o wyznaczeniu terminu egzaminu, który nie może przekraczać 30 dni roboczych, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku, chyba że osoba zainteresowana zgłosi prośbę o wyznaczenie terminu egzaminu w terminie przekraczającym wskazany okres. Powiadomienie osoby zainteresowanej następuje za pomocą dostępnych środków komunikacji, w tym środków elektronicznych.
 • Tematyka egzaminacyjna dla urządzenia objętego wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji podana jest do publicznej wiadomości przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w zakładce Tematyka egzaminacyjna.
 • Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, przy czym każda z tych części może być przeprowadzona w różnych miejscach i terminach. Maksymalna przerwa pomiędzy egzaminem teoretycznym i praktycznym nie powinna przekraczać 14 dni.
 • Osoba zainteresowana jest informowana o wynikach bezpośrednio po zakończeniu każdej części egzaminu.
 • Warunkiem koniecznym do zaliczenia egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z obu jego części. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego. W ciągu 14 dni od daty zakończenia obu części egzaminu przesyłane jest do wnioskodawcy zaświadczenie kwalifikacyjne (w przypadku egzaminu zdanego z wynikiem pozytywnym), lub pisemna informacja o negatywnym wyniku egzaminu. W przypadku negatywnego wyniku, ponowne przystąpienie do egzaminu jest możliwe, po złożeniu nowego wniosku i wniesieniu opłaty.
 • W przypadku, gdy osoba zainteresowana, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym egzaminem, poinformowała w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej TDT, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, pobrana opłata za sprawdzenie kwalifikacji podlega zgodnie z jej żądaniem:
  • zaliczeniu na poczet egzaminu przeprowadzanego w innym terminie albo
  • zwrotowi.
 • W przypadku gdy osoba zainteresowana nie przystąpi do egzaminu w innym terminie, o którym mowa powyżej i poinformuje o tym pisemnie lub elektronicznie TDT nie później niż na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu, pobrana opłata podlega zwrotowi.

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej (zob. wzory dokumentów na końcu strony), złożony w postaci papierowej lub elektronicznej do oddziału terenowego TDT, który wydał zaświadczenie – wzór wniosku zgodnie z Załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia  21 maja 2019 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Warunkiem przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest:

a) złożenie ww. wniosku, nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem upływu okresu ważności* tego zaświadczenia,

b) wykonywanie czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności* zaświadczenia.

Do wniosku wymienionego w pkt. a), należy dołączyć oświadczenie osoby zainteresowanej przedłużeniem okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego o wykonywaniu czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu przez co najmniej  3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W oświadczeniu umieszcza się klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny”.

 

* Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2518), zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przed dniem 1 czerwca 2019 r. (…), zachowuje ważność przez okres 5 lat (licząc od dnia wejścia w życie przepisów niniejszej ustawy z dnia 9 listopada 2018 r., tj. od dnia 1 stycznia 2019 r.)

 • Do oddziału terenowego TDT, w którym zostało wydane zaświadczenie kwalifikacyjne należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu wraz z oświadczeniem o okolicznościach zagubienia lub zniszczenia zaświadczenia. We wniosku należy podać dane osoby wnioskującej oraz numer PESEL / ID.
 • Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie duplikatu w wysokości 65 zł na wyżej wymienione konto TDT.