Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Specjalistyczne urządzenia transportu bliskiego

Rodzaje urządzeń

Specjalistyczne urządzenia transportu bliskiego

Specjalistyczne urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi TDT to urządzenia służące do przemieszczania ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu, w pionie, poziomie lub pod kątem:

 • żurawie kolejowe,
 • żurawie na pojazdach kolejowych,
 • żurawie pływające i pokładowe,
 • wyciągi statków,
 • dźwigniki do podnoszenia pojazdów kolejowych,
 • podesty i pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,
 • podesty na pojazdach kolejowych,
 • układarki do układania torów,
 • wypornice, żurawie i korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej,
 • przeciągarki do przemieszczania wagonów po torach,
 • podnośniki do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych.

1. Forma dozoru technicznego i terminy badań

lp.rodzaj urządzeniaforma dozorubadanie okresowebadanie doraźne kontrolne
1Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych, żurawie pływające i pokładowepełnyco jeden rok-
2Wyciągi statkówpełnyco jeden rok-
3Dźwigniki do podnoszenia pojazdów kolejowychpełnyco jeden rok-
4Podesty ruchome i pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowychpełnyco jeden rok-
5Podesty na pojazdach kolejowychpełnyco jeden rok-
6Układarki do układania torówpełnyco jeden rok-
7Wypornice, żurawie i korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnejpełnyco jeden rok-
8Przeciągarki pojazdów kolejowychpełnyco jeden rok-
9Podnośniki do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowychpełnyco jeden rok-

 

2. Terminy przeglądów konserwacyjnych

lp.rodzaj urządzeniatermin przeglądu
1Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych, żurawie pływające i pokładoweco 30 dni
2Wyciągi statkówco 30 dni
3Dźwigniki do podnoszenia pojazdów kolejowychco 30 dni
4Podesty ruchome i pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowychco 30 dni
5Podesty na pojazdach kolejowychco 30 dni
6Układarki do układania torówco 30 dni
7Wypornice, żurawie i korektory położenia służące do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnejco 30 dni
8Przeciągarki pojazdów kolejowychco 30 dni
9Podnośniki do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowychco 30 dni

 

3. Zarejestrowanie urządzenia w TDT

 • Eksploatujący zgłasza urządzenie techniczne w formie pisemnego wniosku do właściwego oddziału terenowego TDT w celu uzyskania decyzji zezwalającej na jego eksploatację. Do wniosku należy załączyć dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej dla każdego ze zgłaszanych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, w przypadku urządzeń już eksploatowanych na terenie RP księgę rewizyjną urządzenie wraz z wymaganą dokumentacją (zob. wniosek o rejestrację urządzenia technicznego).
 • Rozpatrzenie wniosku i przystąpienie do badań poprzedzających wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację (zob. wniosek o przeprowadzenie badań).
 • Wystawienie przez inspektora TDT protokołu z badania oraz wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dla każdego urządzenia po pozytywnym wyniku badania.
 • Wystawienie rachunku za ww. czynności TDT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

 

3. Dokumentacja techniczna niezbędna do zarejestrowania urządzenia

Dokumentacja ta powinna zawierać:

 • opis techniczny;
 • rysunek zestawieniowy;
 • schematy: elektryczny, hydrauliczny i pneumatyczny, o ile mają zastosowanie;
 • schemat układów cięgnowych w mechanizmach napędowych;
 • instrukcję eksploatacji;
 • kopie świadectw badania typu dla urządzeń zabezpieczających, o ile ma to zastosowanie;
 • dokumentację uzupełniającą, o ile ma to zastosowanie;
 • potwierdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia w strefie zagrożonej wybuchem, o ile ma to zastosowanie.

Opis techniczny powinien zawierać nazwę i adres wytwórcy, określenie rodzaju SUT i jego przeznaczenia, typ SUT, numer fabryczny, rok budowy, oznakowanie oraz podstawowe parametry i urządzenia zabezpieczające, o ile mają zastosowanie, w szczególności:

 • udźwig,
 • wysokość podnoszenia,
 • prędkości ruchów roboczych,
 • wydajność,
 • rodzaj napędu,
 • wielkość całkowitej masy SUT,
 • ograniczniki ruchów roboczych,
 • szczegółowe dane dotyczące urządzeń chwytających,
 • dane techniczne cięgien nośnych z określeniem współczynników bezpieczeństwa,
 • urządzenia sygnalizacyjne,
 • urządzenia łączności,
 • ograniczniki obciążenia,
 • miejsce i rodzaj sterowania.

W zależności od rodzaju SUT dokumentacja uzupełniająca powinna dodatkowo zawierać dla:

1) żurawi kolejowych:

 • protokół badań odbiorczych i eksploatacyjnych elementów podwozia kolejowego, a w szczególności części biegowych, cięgłowo-zderznych i hamulcowych, wynikających z odrębnych przepisów,
 • instrukcję eksploatacji żurawia jako pojazdu kolejowego,
 • rysunek skrajni taboru i budowli dla obszaru kolejowego,
 • diagram udźwigu;

2) żurawi pływających i pokładowych:

 • protokół badań odbiorczych i eksploatacyjnych,
 • instrukcję eksploatacji żurawia,
 • dokumentację techniczną dotyczącą posadowienia żurawia w pokładzie statku lub pontonu,
 • diagram udźwigu;

3) wyciągów statków:

 • warunki techniczne dotyczące badań odbiorczych i eksploatacyjnych elementów podwodnych wyciągu statków, a w szczególności torów jezdnych, podstawy ładunkowej i lin stalowych,
 • instrukcję eksploatacji elementów podwodnych wyciągu statków;

4) dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych:

 • dane dotyczące rozmieszczenia,
 • szkic sytuacyjny dźwigników z uwzględnieniem skrajni taboru,
 • regulamin obsługi uwzględniający ruch pojazdów kolejowych w strefie pracy dźwigników, jako uzupełnienie instrukcji eksploatacji,
 • regulamin obsługi dźwigników przewidzianych do podnoszenia pojazdów kolejowych z pasażerami;

5) podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych:

 • szkic sytuacyjny pomostu ruchomego z uwzględnieniem odległości od otoczenia, długości toru jezdnego i dojść do miejsc ładowania i wchodzenia,
 • projekt części budowlanej podstawy fundamentowej albo toru jezdnego;

6) układarek do układania torów:

 • rysunek skrajni układarki w położeniu roboczym i transportowym,
 • instrukcję układania toru roboczego w przypadku układarek pracujących na torach własnych,
 • rysunek zestawieniowy toru układarki w przypadku wjeżdżania układarki na wagony magazynowe;

7) wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej – informacje dotyczące współdziałania systemu uzależnień i blokad urządzeń pracujących jednocześnie z wypornicami, żurawiami i korektorami położenia służącymi do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej na pociągu sieciowym;

8) przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach:

 • plan toru z zaznaczeniem zasadniczych wymiarów strefy działania przeciągarki,
 • informacje dotyczące współdziałania systemu uzależnień i blokad przeciągarki z ruchem kolejowym w strefie działania przeciągarki;

9) podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych – regulamin obsługi, jako uzupełnienie instrukcji eksploatacji, uwzględniający ruch pojazdów kolejowych w strefie pracy podnośnika.

W przypadku SUT montowanych w miejscu eksploatacji dokumentacja uzupełniająca powinna zawierać również:

 • szkic sytuacyjny zmontowanego SUT uwzględniający w szczególności, nieujęte w rysunku zestawieniowym, rzeczywiste odległości SUT od otoczenia, przejścia, dojścia i ewentualne elementy osłonowe;
 • schematy zasilania SUT ze wskazaniem w szczególności: osprzętu, wielkości, rodzaju zabezpieczeń, rodzaju i typu przewodów zasilających;
 • poświadczenie prawidłowości montażu i przeprowadzonych prób pomontażowych, wystawione przez instalującego;
 • protokoły pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz instalacji odgromowej;
 • protokół odbioru części budowlanej SUT.

 

4. Przygotowanie do badań

SUT przedstawione do badania odbiorczego powinno być całkowicie zmontowane i przygotowane do eksploatacji, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu SUT, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, instrukcją montażu i instrukcją eksploatacji.

Zgłaszający SUT do badania, o którym mowa w ust. 1, powinien zapewnić bezpieczne warunki pracy, wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia badań oraz wykwalifikowaną obsługę urządzenia i niezbędną obsługę techniczną.

 

5. Warunki uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację

Urządzenie dla którego ustalono formę dozoru technicznego wymaga uzyskania przez eksploatującego decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez Dyrektora TDT.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia technicznego inspektor TDT wykonuje następujące czynności:

 • sprawdza kompletność i odpowiedniość dokumentacji – wstępnie czynność wykonywana przez inspektora w biurze;
 • przeprowadza u eksploatującego badanie, podczas którego:
  • identyfikuje SUT, sprawdza jego stan techniczny i oznakowanie;
  • sprawdza zgodność wyposażenia z przedłożoną dokumentacją;
  • w przypadku SUT montowanych po raz pierwszy w miejscu eksploatacji przeprowadza badania odbiorcze, które ma na celu sprawdzenie, czy montaż i przeznaczenie SUT są zgodne z instrukcją eksploatacji i przepisami o dozorze technicznym, czy napisy ostrzegawcze, informacje i instrukcje zostały umieszczone na SUT oraz są czytelne i zrozumiałe oraz czy SUT może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji.
Artykuł
należy do kategorii:
Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu