Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Inne zbiorniki stałe

Rodzaje urządzeń

Inne zbiorniki stałe

Zbiornik jest to urządzenie służące do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nim procesów technologicznych.

Zbiornik podlega pod dozór techniczny jeżeli iloczyn jego pojemności V i ciśnienia dopuszczalnego PD spełnia warunek: PD x V > 300 bar x litr oraz PD > 0,5 bara:

 • zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, dla których PD x V ≤ 300 bar x litr lub PD ≤ 0,7 bara
 • zbiorniki stałe, w tym wymienniki ciepła, o PD x V > 300 bar x litr i PD > 0,7 barów

Zbiorniki stałe w tym wymienniki ciepła dla których PD x V 300 bar x litr lub PD < 0,7 bara objęte są formą dozoru uproszczonego, w związku z czym nie podlegają rejestracji w TDT oraz nie są wykonywane dla nich badania okresowe, doraźne eksploatacyjne i kontrolne w toku ich eksploatacji.

1. Forma dozoru technicznego

lp.rodzaj urządzeniaforma dozorurewizja zewnętrznarewizja wewnętrznapróba ciśnieniowaKsiążka ruchu
35Zbiorniki stałe użytkowane w blokach energetycznychpełny1 rok5 lat 10 lattak
63Zbiorniki – tanki do piwapełny2 lata10 lat--
64Zbiorniki z wykładzinamipełny2 lata6 lat6 lattak
65Zbiorniki – autoklawy szpitalne, zasilane parą z zewnątrzpełny1 rok10 lat--
66Zbiorniki - saturatorypełny3 lata10 lat--
78Zbiorniki w instalacjach syntezy amoniaku lub nadtlenku wodorupełny1 rok5 lat5 lattak
81Zbiorniki w przemyśle chemicznym wypełnione katalizatorem lub złożem aktywnympełny1 rokw okresach remontowychw okresach remontowychtak
82Zbiorniki w blokach zimna (Cold Box)pełny2 lataw okresach remontowych ale nie rzadziej niż co 10 latw okresach remontowych ale nie rzadziej niż co 10 lattak
85Pozostałepełny1 rok3 lata6 lat-

 

2. Zarejestrowanie zbiorników w TDT

Eksploatujący zgłasza urządzenie techniczne w formie pisemnego wniosku do właściwego oddziału terenowego TDT. Do wniosku należy załączyć dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej dla każdego ze zgłaszanych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (zob. wniosek o rejestrację urządzenia technicznego).

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku urządzenie zostaje zarejestrowane otrzymując numer ewidencyjny TDT i następuje przystąpienie do badań poprzedzających wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację (zob. wniosek o przeprowadzenie badań).

Wystawienie przez inspektora TDT protokołu z badania oraz wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dla każdego urządzenia po pozytywnym wyniku badania.

Wystawienie rachunku za ww. czynności TDT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

 

3. Dokumentacja techniczna niezbędna do zarejestrowania zbiornika

Dokumentacja rejestracyjna dostarczona w dwóch egzemplarzach powinna zawierać:

 • opis techniczny urządzenia ciśnieniowego zgodny z §4 rozporządzenia NUC (rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych,
 • dokumenty dostarczone przez wytwarzającego wraz z urządzeniem ciśnieniowym, określone w przepisach dotyczących oznakowania CE albo w specyfikacjach technicznych uzgodnionych z organem właściwej jednostki dozoru technicznego, w zakresie istotnym dla oceny wyjściowego poziomu bezpieczeństwa urządzenia i wykonania czynności przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatacje urządzenia,
 • rysunek urządzenia ciśnieniowego z podaniem nominalnej i minimalnej grubości ścianek głównych elementów, w szczególności płaszcza i den, oraz wykazem materiałów użytych do jego budowy,
 • schemat instalacji z zaznaczeniem lokalizacji urządzenia, osprzętu zabezpieczającego, ciśnieniowego oraz źródeł zasilania,
 • plan usytuowania urządzenia ciśnieniowego, z uwzględnieniem rozmieszczenia sąsiednich urządzeń lub budynków,
 • opis doboru osprzętu zabezpieczającego wraz z jego dokumentacją, z uwzględnieniem źródeł zasilania,
 • instrukcje eksploatacji urządzenia ciśnieniowego, której zawartość powinna być zgodna z §5 rozporządzenia NUC.

 

4. Warunki uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację

Przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego inspektor TDT wykonuje następujące czynności:

 • sprawdza kompletność i odpowiedniość dokumentacji – wstępnie czynność wykonywana przez inspektora w biurze,
 • identyfikuje urządzenie, sprawdza jego stan i oznakowanie – wizyta u eksploatującego;
 • sprawdza zgodność wyposażenia z przedłożoną dokumentacją na miejscu eksploatacji urządzenia – wizyta u eksploatującego;
 • przeprowadza badanie odbiorcze – wizyta u eksploatującego.

 

5. Przygotowanie do badań

Eksploatujący przygotowuje zbiornik do badań w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób wykonujących badania. Eksploatujący zapewnia obsługę techniczną wykonywanych badań.

Przygotowując zbiornik do badań należy uwzględniać wymagania zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia.

Pozostałe urządzenia ciśnieniowe:

Artykuł
należy do kategorii:
Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu