Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTDziałalność dozorowaUprawnienia zakładów

Uprawnienia zakładów

Przepisy

Uprawnienia zakładów

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania, naprawy lub modernizacji mogą być wytwarzane, naprawiane lub modernizowane przez podmioty posiadające uprawnienie,  wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego w formie decyzji administracyjnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej – uprawnienie nie jest wymagane w przypadku wytwarzania urządzeń technicznych i ich elementów, które są  wprowadzane na polski rynek na podstawie przepisów dyrektyw UE oraz w przypadku urządzeń technicznych określonych w art. 20a ustawy o dozorze technicznym.

Uprawnienie nie jest również wymagane, gdy podmiot naprawiający lub modernizujący świadczy taką usługę okazjonalnie i zastosuje właściwą technologię naprawy lub modernizacji, uzgodnioną i nadzorowaną przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy o dozorze technicznym.

Wymóg  posiadania uprawnienia dotyczy zarówno zakładów krajowych jak i zakładów zagranicznych.

Transportowy Dozór Techniczny wydaje uprawnienia do wytwarzania, naprawy lub modernizacji zakładom krajowym i zagranicznym w zakresie dotyczącym urządzeń technicznych, które podlegają pod dozór tej jednostki dozoru technicznego.

Uprawnienie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, które obejmuje sprawdzenie wnioskującego w zakresie spełniania wymagań określonych w art. 9 ust. 2 o dozorze technicznym tj.:

  1. wdrożenia właściwej technologii wytwarzania, naprawy lub modernizacji,
  2. posiadania urządzeń zapewniających wytwarzanie, naprawę lub modernizację zgodnie z technologiami, o których mowa powyżej,
  3. zatrudniania pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, określonych w odrębnych przepisach,
  4. posiadania zorganizowanej kontroli jakości,
  5. możliwości przeprowadzenia badań niszczących i nieniszczących wytwarzanych, naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych oraz materiałów we własnym laboratorium lub laboratorium uznanym przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Nadanie uprawnienia może nastąpić alternatywnie, w trybie art. 9 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym, zgodnie z którym wymagania określone w art. 9 ust. 2  ww. ustawy uważa się za spełnione, jeżeli wytwarzający, naprawiający lub modernizujący urządzenia techniczne posiada system jakości zgodny z Polskimi Normami, zatwierdzony i nadzorowany przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Stosowanie procesów spajania (spawanie, lutowanie zgrzewanie) w czynnościach objętych uprawnieniem wymaga wcześniejszego uzyskania w jednostce certyfikującej TDT kwalifikacji technologii spajania w zakresie odpowiadającym zakresowi wnioskowanego uprawnienia.

Ubiegający się o nadanie uprawnienia powinien również zatrudniać personel o odpowiednim zakresie kwalifikacji, które są potwierdzone przez TDT na zgodność z normami PN-EN ISO oraz zapewnić właściwą kontrolę jakości połączeń spajanych.

Uzyskanie odpowiedniej kwalifikacji technologii spajania (spawanie, lutowanie zgrzewanie), jak również certyfikacja osób wykonujących połączenia spajane, stanowią oddzielne, niezależne postępowania prowadzone przez jednostkę certyfikującą TDT, po złożeniu odrębnych wniosków.

Zapraszamy na szkolenie z procedur nadawania uprawnień zakładom!szczegóły
Artykuł
należy do kategorii:
Działalność dozorowa