Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTEgzaminy i kwalifikacje osóbUznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE

Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE

Przepisy

Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE

Na mocy § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport,  Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego jest upoważniony do uznawania, nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania następujących zawodów regulowanych:

1.  diagnosty uprawnionego do wykonywania badań technicznych pojazdów;

–    art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
–    rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych;

2.  konserwatora kolei linowych, wyciągów narciarskich, zjeżdżalni grawitacyjnych;

–    art. 22 ust. 3 i art. 23 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,
–   rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych,
–    rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego,

3.  konserwatora specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach przeładowczych;

–    art. 22 ust. 3 i art. 23 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,
–  rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych,
–    rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego,

4.  maszynisty kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych;

–  art. 22 ust. 3 i art. 23 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,
– rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych,
–    rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego,

5.  maszynisty obsługującego urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych;

–  art. 22 ust. 3 i art. 23 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,
– rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych,
–    rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

6.  maszynisty (obsługującego) specjalistycznych dźwignic i urządzeń w portowych technologicznych ciągach przeładowczych.

–  art. 22 ust. 3 i art. 23 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,
– rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych,
–    rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego.

Procedura

Uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE następuje w drodze decyzji Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji rozpoczyna się na wniosek o wszczęcie postępowania, którego wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

– określenie zawodu regulowanego oraz formy i zakresu jego wykonywania w państwie członkowskim,
– posiadanych kwalifikacji lub uprawnień,
– ukończenia kształcenia regulowanego,

należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

  • Zgodnie z art. 14 ww. ustawy przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego podlega opłacie w wysokości 1484,70 zł.
    Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Transportowego Dozoru Technicznego :

27 1130 1017 0020 1237 5820 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

Z dopiskiem: uznanie kwalifikacji zawodowych

  • Dowód należnej opłaty za przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego należy dołączyć do wniosku.
  • Zgodnie z art. 13 ust. 5 ww. ustawy właściwy organ zawiadamia wnioskodawcę o otrzymaniu wniosku w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania lub wzywa do uzupełnienia braków w terminie wskazanym w wezwaniu pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
  • Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji następuje w terminie trzech miesięcy od dnia przedłożenia przez wnioskodawcę wszystkich wymaganych dokumentów. W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji w sprawie uznania kwalifikacji może być przedłużony o miesiąc.
  • Kontakt:

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa
tel.:  +48 22 4 902 902
e-mail: info@tdt.gov.pl

Pozostałe tematy w zakresie egzaminowania i kwalifikacji osób: