Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTStacje kontroli pojazdówPoświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów

Poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów

Informacje

Poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów

Prowadzenie stacji kontroli pojazdów – co należy wiedzieć.

Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

 • posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
 • posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
 • posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;
 • zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Oprócz przedsiębiorców, stację kontroli pojazdów mogą prowadzić:

 • szkoły lub centra kształcenia, kształcące w zawodach związanych z naprawą i eksploatacją pojazdów;
 • jednostki organizacyjne:
  • służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
  • podległe lub nadzorowane przez ministrów: obrony narodowej, zdrowia, nauki i szkolnictwa wyższego lub infrastruktury;
  • Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego lub ministra właściwego do spraw transportu,
  • ochrony przeciwpożarowej oraz systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 

Rodzaje stacji kontroli pojazdów  – w jakim zakresie można uzyskać poświadczenie?

Przedsiębiorcy oraz ww. jednostki organizacyjne mogą prowadzić:

 • podstawową stację kontroli pojazdów w zakresie:
  • okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, czyli np. aut osobowych lub dostawczych (nie dotyczy przyczep);
  • dodatkowych badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (nie dotyczy pojazdów, których badania przeprowadza się wyłącznie w okręgowej stacji kontroli – np. auta zabytkowe, autobusy czy pojazdy przystosowane do przewozu towarów niebezpiecznych);
  • badań technicznych przyczep łączonych z pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – o ile stacja posiada odpowiedniej długości stanowisko kontrolne oraz wyposażenie.
 • okręgową stację kontroli pojazdów w zakresie:
  • okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów oraz ich dodatkowych badań technicznych;
  • badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

Kiedy należy uzyskać poświadczenie zgodności

Złóż wniosek:

 • przed rozpoczęciem działalności,
 • gdy chcesz zmienić zakres przeprowadzanych badań,
 • gdy jesteś nowym właścicielem stacji kontroli pojazdów,
 • gdy kończy się ważność twojego poświadczenia,
 • gdy wymieniłeś urządzenia lub przebudowałeś budynek stacji kontroli pojazdów.

 

Jak uzyskać poświadczenie zgodności?

Procedura uzyskania poświadczenia zgodności – wzór wniosku, niezbędne dane kontaktowe

Artykuł
należy do kategorii:
Stacje kontroli pojazdów