Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTDziałalność dozorowa

Działalność dozorowa

Ustawowe zadania TDT

Działalność dozorowa

Działalność dozorowa Transportowego Dozoru Technicznego jest regulowana ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Zgodnie z tą ustawą do zakresu działania TDT należy przede wszystkim wykonywanie dozoru technicznego nad:

 • urządzeniami technicznymi zainstalowanymi na obszarze kolejowym, w kolejowych pojazdach szynowych oraz na bocznicach kolejowych,
 • osobowymi i towarowymi kolejami linowymi oraz wyciągami narciarskimi,
 • zbiornikami, w tym cysternami wykorzystywanymi w ruchu kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej,
 • urządzeniami technicznymi:
  – znajdującymi się na statkach morskich i żeglugi śródlądowej,
  – znajdującymi się na pontonach,
  – znajdującymi się w dokach,
  – znajdującymi się na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej,
  – związanymi z żeglugą morską i śródlądową, w szczególności urządzeniami ciśnieniowymi, bezciśnieniowymi zbiornikami (cysternami) i dźwignicami,
 • urządzeniami technicznymi w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych oraz urządzeniami technicznymi stanowiącymi wyposażenie innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym do prac przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi morskiej,
 • urządzeniami do odzyskiwania par paliwa zainstalowanymi na obszarach kolejowych, bocznicach kolejowych, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej.

Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, wydane na podstawie ustawy o dozorze technicznym.

Ustawa o dozorze technicznym powierza TDT również wykonywanie zadań określonych w ustawach:

Działalność dozorowa TDT - akty prawne

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
  2. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących
  5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych
  6. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego
  7. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego 
  8. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
  9. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych
  10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do odzyskiwania par paliwa
  11. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego 

oraz:

  1. Zarządzenie nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu oraz zarządzeniem nr 12 Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego

 

Działalność dozorowa TDT jest regulowana ponadto przez:

Artykuł
należy do kategorii:
Działalność dozorowa