Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTEgzaminy i kwalifikacje osób

Egzaminy i kwalifikacje osób

Przepisy

Egzaminy i kwalifikacje osób

Transportowy Dozór Techniczny prowadzi egzaminy sprawdzające kwalifikacje następujących osób:

  • obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (osoby te obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie);
  • doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w przewozie drogowym, przewozie koleją i żeglugą śródlądową (zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych);
  • diagnostów wykonujących badania techniczne pojazdów (zgodnie z postanowieniem zawartym w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych).

Ponadto Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego jest upoważniony do uznawania, nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 grudnia 2016 r. sprawie upoważnienia organów do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: