Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTDziałalność dozorowaUrządzenia podlegające dozorowi technicznemuUrządzenia transportu linowegoPrzenośniki do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym

Przenośniki do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym

Rodzaje urządzeń

Przenośniki do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym

Przenośnik o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym to urządzenie transportu linowego (UTL) przeznaczone do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym w górę za pomocą ruchomej taśmy lub gąsienicy.

1.  Forma dozoru technicznego i terminy badań okresowych

urządzenie transportu linowegoforma dozoru technicznegoterminy badańrodzaj badania
przenośnik o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznympełny1 raz w roku: na jesieni*)badanie okresowe

*) Jeżeli przenośnik eksploatowany jest w okresie letnim, to badanie odbywa się również na wiosnę.

 

2. Zarejestrowanie urządzenia w TDT

 • Eksploatujący zgłasza urządzenie techniczne w formie pisemnego wniosku do właściwego oddziału terenowego TDT w celu uzyskania decyzji zezwalającej na jego eksploatację. Do wniosku należy załączyć dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej dla każdego ze zgłaszanych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, w przypadku urządzeń już eksploatowanych na terenie RP księgę rewizyjną urządzenie wraz z wymaganą dokumentacją (zob. wniosek o rejestrację urządzenia technicznego).
 • Rozpatrzenie wniosku i przystąpienie do badań poprzedzających wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację (zob. wniosek o przeprowadzenie badań).
 • Wystawienie przez inspektora TDT protokołu z badania oraz wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dla każdego urządzenia po pozytywnym wyniku badania.
 • Wystawienie rachunku za ww. czynności TDT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r.  w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

 

3. Dokumentacja techniczna niezbędna do zarejestrowania urządzenia UTL

Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem przenośnika do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym dokumentację techniczną przedmiotowego urządzenia należy uzgodnić w oddziale terenowym TDT. Zakres dokumentacji powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy inne przepisy nie stanowią inaczej, dokumentacja powinna zawierać co najmniej (zawartość dokumentacji należy dostosować do charakterystyki danego urządzenia):

 • informacje ogólne, w tym:
  • nazwę UTL i jego systemu, lokalizację, rok budowy, dane dotyczące producenta oraz montującego,
  • położenie poszczególnych stacji (m n.p.m.),
  • różnicę wysokości (m),
  • długość trasy,
  • liczbę podpór trasowych,
  • średnie pochylenie trasy (%),
  • przepustowość oraz ładowność jednego pojazdu,
  • maksymalną prędkość jazdy (m/s), ilość pojazdów, udźwig oraz liczbę osób,
  • plan sytuacyjny (1: 5000),
  • urządzenia zabezpieczające,
  • rodzaj wprzęgieł,
  • pozostałe dane charakterystyczne dotyczące UTL oraz szczególnych warunków jego eksploatacji;
 • opis trasy UTL, w tym:
  • profil trasy wraz z tabelą profilu,
  • rozstęp toków (m)
  • maksymalne przęsło (m),
  • maksymalną wysokość nad terenem (m),
  • dane dotyczące fundamentów i konstrukcji podpór (opis),
  • dane dotyczące uzbrojenia podpór, określające promienie łożysk liny nośnej, średnicę krążka, materiał wykładziny, ilość krążków na podporach,
  • maksymalny i minimalny nacisk liny na krążek,
  • budowle na trasie;
 • charakterystykę liny:
  • rodzaj, konstrukcję i wymiary nominalne,
  • wytrzymałość materiału drutów,
  • obliczeniowe obciążenie niszczące linę,
  • maksymalną siłę rozciągającą linę,
  • wymagany współczynnik pewności na rozciąganie,
  • obliczenia rzeczywistych współczynników pewności,
  • inne dane charakterystyczne oraz rysunki połączeń i zakończeń lin;
 • dane dotyczące urządzeń napędowych, w tym:
  • schemat kinematyczny z opisem, ze szczególnym uwzględnieniem układu hamulcowego oraz rysunek zestawieniowy mechanizmu,
  • wyniki obliczeń podstawowych wielkości z uwzględnieniem mocy silników i momentów na wałach,
  • schematy elektryczne, schematy układów hydraulicznych i pneumatycznych,
  • uproszczone rysunki budowlane z wrysowanymi urządzeniami napędowymi i głównymi wymiarami,
  • dane dotyczące napędu głównego i awaryjnego oraz, o ile jest to wymagane, ewakuacyjnego i pomocniczego;
 • dane dotyczące urządzeń elektrycznych, w tym:
  • opis techniczny,
  • schematy elektryczne wraz z opisami oznaczeń,
  • schemat główny,
  • schematy zasadnicze sterowania i blokad,
  • schematy obwodów międzystacyjnych,
  • schematy zasadnicze obwodów pomocniczych oraz sygnalizacji stanu i zadziałania,
  • zastosowane środki ochrony przeciwporażeniowej i odgromowe;
 • dane dotyczące urządzeń przewojowych i napinających liny, w tym:
  • rysunek zestawieniowy urządzeń przewojowych z zaznaczeniem obciążeń,
  • rysunek zestawieniowy urządzeń napinających,
  • schemat kinematyczny układu napinającego z zaznaczeniem obciążeń,
  • schemat hydrauliczny układu napinającego z zaznaczeniem obciążeń;
 • dane dotyczące pojazdów, w tym:
  • rysunek zestawieniowy,
  • masę własną, nośność (w kg i osobach),
  • rysunek hamulca pojazdu wraz z opisem,
  • rysunek wprzęgła linowego (aparatu wprzęgłowego) wraz z opisem,
  • opis wyposażenia pojazdu w narzędzia i sprzęt ratowniczy;
 • dokumenty uzupełniające, w tym:
  • instrukcję eksploatacji przenośnika,
  • program prób i badań UTL,
  • analizę bezpieczeństwa wraz z raportem bezpieczeństwa i wykazem urządzeń bezpieczeństwa UTL, która powinna zawierać zestawienie sytuacji niebezpiecznych mogących stanowić zagrożenie dla osób, rodzaje zagrożeń i ocenę stopnia ich ryzyka, opis środków zastosowanych w projekcie, zapobiegających niebezpiecznym sytuacjom, łącznie z ich uzasadnieniem,
  • instrukcję ewakuacji,
  • deklaracje zgodności WE dla podsystemów i urządzeń bezpieczeństwa, z wyjątkiem UTL wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 maja 2004 r.

Dla UTL montowanych w miejscu eksploatacji przekazuje się dodatkowo dokumentację uzupełniającą, która powinna zawierać:

 • opis techniczny urządzenia wraz z planem terenu w odpowiedniej skali;
 • profil wzdłużny w odpowiedniej dla rodzaju UTL skali;
 • przekroje poprzeczne w odpowiedniej dla rodzaju UTL skali;
 • schematy zasilania UTL ze wskazaniem w szczególności: osprzętu, wielkości, rodzaju stosowanych zabezpieczeń, rodzaju i typu przewodów zasilających;
 • poświadczenie prawidłowości montażu i prób przeprowadzonych po montażu, wystawione przez montującego;
 • protokoły pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz instalacji odgromowej;
 • protokoły badań, ekspertyzy techniczne, atesty materiałowe, poświadczenia zakładowe;
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W przypadku zmiany miejsca zainstalowania wymagającego demontażu i ponownego montażu UTL dokumentacja powinna być uaktualniona, z uwzględnieniem warunków miejscowych oraz wymagań przepisów w zakresie budowy i instalowania UTL.

 

4. Warunki dopuszczenia UTL do eksploatacji

W przypadku UTL montowanych po raz pierwszy w miejscu eksploatacji oraz w przypadku zmiany lokalizacji UTL, przed przekazaniem i dopuszczeniem UTL do eksploatacji, montujący wykonuje badania mające na celu potwierdzenie prawidłowego montażu oraz działania elementów, oddzielnie i w ramach kompletnego UTL. Badanie to obejmuje:

 • sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i zgodności wykonania z zatwierdzoną przez TDT dokumentacją techniczną;
 • badanie techniczne poszczególnych elementów po zmontowaniu;
 • badanie ruchowe.

Z przeprowadzonego badania UTL, o którym mowa w ust. 1, sporządza się protokół, który powinien zawierać stwierdzenie o:

 • zgodności urządzenia z zatwierdzoną dokumentacją;
 • pracy hamulców;
 • pracy urządzeń, które kontrolują prawidłowy wjazd i wyjazd pojazdów, lub urządzeń holujących na i ze stacji;
 • pracy urządzeń elektrycznych;
 • parametrach elementów mechanicznych i elektrycznych;
 • stanie lin, połączeń i zakończeń lin;
 • wynikach badań ruchowych, zawierających szczegółowe informacje dotyczące prędkości ruchu, obciążenia, liczby godzin pracy oraz wyszczególnienie wszystkich usterek, jakie wystąpiły w trakcie badania, z podaniem ich przyczyn i sposobu ich usunięcia;
 • zachowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji.

Badanie odbiorcze TDT obejmuje:

 • sprawdzenie prawidłowości zainstalowania UTL oraz przeznaczenia zgodnie z dokumentacją,
 • przeprowadzenie prób funkcjonowania UTL w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że sterowanie i ruchy robocze UTL, mechanizmy oraz urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo.

Na podstawie dokumentów oraz protokołu z badania, a także wykazu osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do konserwacji i obsługi UTL oraz po badaniu odbiorczym TDT wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację UTL.

Pozostałe urządzenia transportu linowego:

Artykuł
należy do kategorii:
Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu