Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Cysterny ciśnieniowe

Rodzaje urządzeń

Cysterny ciśnieniowe

Cysterny ciśnieniowe – zbiorniki wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączone z podwoziem drogowym lub kolejowym, stanowiące nieodłączną część ramy lub umożliwiające transport multimodalny:

 • napełniane podciśnieniowo i opróżniane ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara, do przewozu odpadów, w tym materiałów, roztworów, mieszanin, które nie są przewidziane do bezpośredniego zastosowania i są przewożone w celu ich utylizacji, składowania lub zniszczenia przez spalenie lub inny sposób,
 • napełniane lub opróżniane ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych,
 • napełniane materiałami płynnymi i przewożące te materiały pod ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara,
 • odejmowalne (zbiorniki kontenerowe), napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia (PS) i pojemności (V) jest większy niż 50 bar × dm3, a nadciśnienie (PS) większe niż 0,5 bara

– stosowane w ruchu drogowym, kolejowym oraz żegludze śródlądowej do przewozu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych.

1. Forma dozoru technicznego i terminy badań

urządzenieforma dozorurewizja wewnętrznapróba ciśnieniowarewizji zewnętrznapróba szczelności i funkcjonowania osprzętu
Cysterny ciśnieniowe napełniane podciśnieniowo i opróżniane ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, do przewozu odpadów, w tym materiałów, roztworów, mieszanin, które nie są przewidziane do bezpośredniego zastosowania i są przewożone w celu ich utylizacji, składowania lub zniszczenia przez spalenie lub inny sposóbpełnyco 6 latco 6 latco 2 lataco 2 lata
Cysterny ciśnieniowe napełniane lub opróżniane ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych - w ruchu drogowympełnyco 6 latco 6 latco 2 lataco 2 lata
Cysterny ciśnieniowe napełniane lub opróżniane ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych - w ruchu kolejowympełnyco 6 latco 6 latco 3 lataco 3 lata
Cysterny napełniane materiałami płynnymi i przewożące te materiały pod ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara - w ruchu drogowympełnyco 6 latco 6 latco 2 lataco 2 lata
Cysterny napełniane materiałami płynnymi i przewożące te materiały pod ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara - w ruchu kolejowympełnyco 6 latco 6 latco 3 lataco 3 lata
Cysterny odejmowalne (zbiorniki kontenerowe), które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone o iloczynie nadciśnienia i pojemności PS x V > 50 bar × dm3, i nadciśnieniu PS > 0,5 barapełnyco 6 latco 6 latco 2 lataco 2 lata

 

2. Zarejestrowanie urządzenia w TDT

Eksploatujący zgłasza urządzenie techniczne w formie pisemnego wniosku do właściwego oddziału terenowego TDT. Do wniosku należy załączyć dwa komplety dokumentacji rejestracyjnej dla każdego ze zgłaszanych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, w przypadku urządzeń już eksploatowanych na terenie RP księgę rewizyjną urządzenia wraz z wymaganą dokumentacją (zob. wniosek o rejestrację urządzenia technicznego).
Rozpatrzenie wniosku i przystąpienie do badań poprzedzających wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację (zob. wniosek o przeprowadzenie badań).
Wystawienie przez inspektora TDT protokołu z badania oraz wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dla każdego urządzenia po pozytywnym wyniku badania.
Wystawienie rachunku za ww. czynności TDT zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

 

3. Dokumentacja techniczna niezbędna do zarejestrowania urządzenia

Dokumentacja ta powinna zawierać:

 • opis techniczny specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego;
 • dokumenty dostarczane przez wytwarzającego wraz ze specjalistycznym urządzeniem ciśnieniowym, określone w przepisach dotyczących oznakowania CE albo w specyfikacjach technicznych uzgodnionych z TDT;
 • rysunek zestawieniowy pojazdu– z zamontowanym specjalistycznym urządzeniem ciśnieniowym z podstawowymi wymiarami, pokazujący sposób połączenia zbiornika z podwoziem/ramą pojazdu;
 • rysunek specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego z podaniem nominalnej i minimalnej grubości ścianek głównych elementów, w szczególności płaszcza, den, przegród i falochronów z wykazem materiałów użytych do jego budowy;
 • schemat instalacji do napełniania i opróżniania z zaznaczeniem osprzętu zabezpieczającego, ciśnieniowego oraz źródeł zasilania z opisem armatury, z podaniem typów wyposażenia i wytwórców;
 • obliczenia wytrzymałościowe określające minimalną grubość ścianek,
 • opis doboru osprzętu zabezpieczającego,
 • instrukcję eksploatacji specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego zawierającą wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi i konserwacji.

 

4. Warunki uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację

Urządzenie dla którego ustalono formę dozoru technicznego wymaga uzyskania przez eksploatującego decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez Dyrektora TDT.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia technicznego inspektor TDT wykonuje następujące czynności:

 • sprawdza kompletność i odpowiedniość dokumentacji – wstępnie czynność wykonywana przez inspektora w biurze;
 • przeprowadza badanie podczas którego:
  • identyfikuje urządzenie na podstawie przedłożonej dokumentacji i tabliczki fabrycznej – wizyta u eksploatującego;
  • sprawdza zgodność wyposażenia z przedłożoną dokumentacją na miejscu eksploatacji urządzenia – wizyta u eksploatującego;
  • sprawdza stan techniczny urządzenia i jego połączenia z podwoziem pojazdu – wizyta u eksploatującego;
  • sprawdza stan oraz działanie osprzętu zabezpieczającego oraz stan zabezpieczeń antykorozyjnych – wizyta u eksploatującego.

 

5. Przygotowanie do badań

Eksploatujący przygotowuje urządzenie do badań w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób wykonujących badania. Eksploatujący zapewnia obsługę techniczną wykonywanych badań.

Przygotowując urządzenie do badań należy uwzględniać wymagania zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia.

W przypadku urządzeń już eksploatowanych na terenie RP urządzenie należy przedstawić do badania w wybranym zakładzie uprawnionym przez TDT (wykaz zakładów uprawnionych-link).

Pozostałe specjalistyczne urządzenia ciśnieniowe:

Artykuł
należy do kategorii:
Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu