Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Polityka poufności

Misja TDT

Polityka poufności

Transportowy Dozór Techniczny (TDT), działa w zakresie certyfikacji i oceny zgodności mając na uwadze uprzywilejowany dostęp do informacji niezbędnych do odpowiedniej oceny zgodności z wymaganiami stanowiącymi podstawę certyfikacji systemów zarządzania, wyrobów, usług, procesów, zakładowej kontroli produkcji, osób oraz oceny zgodności dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność informacji uzyskiwanych lub tworzonych podczas realizacji działalności certyfikacyjnej lub oceny zgodności na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej, łącznie z komitetami i zewnętrznymi jednostkami lub osobami działającymi w jej imieniu.

Naszym celem jest podejmowanie decyzji o certyfikacji lub ocenie zgodności na podstawie uzyskanych obiektywnych dowodów zgodności (lub niezgodności) przy zachowaniu poufności uzyskiwanych lub tworzonych informacji.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 • informowanie z odpowiednim wyprzedzeniem, wszystkich zainteresowanych stron certyfikacją lub oceną zgodności o informacjach, jakie będą publicznie rozpowszechniane z prowadzonych procesów certyfikacji lub oceny zgodności, chyba że prawo stanowi inaczej,
 • nie ujawnianie bez pisemnej zgody żadnej stronie trzeciej informacji o konkretnym kliencie lub osobie,
 • wyznaczanie osób odpowiedzialnych za opiekę nad przechowywaną dokumentacją klientów,
 • pisemne zobowiązanie całego personelu wewnętrznego i zewnętrznego do nie ujawniania informacji uzyskiwanych lub tworzonych podczas działalności w tym obszarze,
 • gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie informacji w takich pomieszczeniach, aby osoby trzecie nie miały do nich dostępu,
 • zastosowanie oprogramowania zabezpieczającego przed nieuprawnionym dostępem do przechowywanych i przesyłanych informacji w formie elektronicznej,
 • zakaz wstępu osobom nieupoważnionym do pomieszczeń, w których przechowywana jest dokumentacja klienta,
 • zamykanie pomieszczeń, w których te informacje są przechowywane, jeśli nie ma w nich pracowników,
 • monitorowanie przez służby ochrony pomieszczeń,
 • stałe doskonalenie metod ochrony informacji poufnych,
 • informowanie swoich klientów o przypadkach udostępnienia informacji poufnych jednostce akredytującej.

Personel wewnętrzny i zewnętrzny zna i stosuje politykę poufności. Kierownictwo TDT deklaruje, że dołoży wszelkich starań oraz zapewni niezbędne środki, aby powyższa polityka poufności była realizowana.

Niniejsza polityka poufności jest co roku poddawana przeglądom.

Warszawa, 31.01.2014 r.

Dyrektor
Transportowego Dozoru Technicznego
p.o.
Andrzej Kolasa

Pozostałe zagadnienia certyfikacji:

Artykuł
należy do kategorii:
CertyfikacjaOcena zgodności w systemie UE