Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęPrzewóz towarów niebezpiecznychŚwiadectwa ADR dla Sił Zbrojnych RP

Świadectwa ADR dla Sił Zbrojnych RP

Świadectwa ADR dla Sił Zbrojnych RP

Wydawanie i przedłużanie ważności oraz wydawanie wtórnika świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR należącego do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych oraz wymagane dokumenty 

 1. Pojazdy należące do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, którymi jest wykonywany międzynarodowy przewóz towarów niebezpiecznych, powinny posiadać świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR, wydane przez Dyrektora TDT. Świadectwo wymagane jest dla pojazdów typu FL, OX , AT, EX/II, EX/III, oraz MEMU.
  Świadectwo wydaje się, przedłuża się jego ważność lub wydaje wtórnik na pisemny wniosek przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu. Dokument wydawany jest przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.
 2. Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) na inną osobę do jej załatwienia. Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się poniżej w pkt 8.
 1. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Tryb załatwiania sprawy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 1. Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu wniosku, o którym mowa w pkt 1?
 • Wniosek powinien zawierać pełną nazwę przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu, na którego ma być wydane świadectwo.
 • Wniosek powinien zawierać podstawowe dane pojazdu (producent pojazdu, nr rejestracyjny pojazdu, nr podwozia pojazdu (VIN), a dla pojazdów-cystern, pojazdów-baterii oraz pojazdów MEMU, również nr ewidencyjny Wojskowego Dozoru Technicznego).
 • Wniosek powinien być złożony oddzielnie na każdy pojazd.
 1. Co należy dołączyć do wniosku?

a) w przypadku ciągnika siodłowego :

 • oryginał zaświadczenia sporządzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów albo Wojskową Okręgową Stację Kontroli Pojazdów (posiadającą poświadczenie Dyrektora TDT potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie kwalifikacji diagnostów i wyposażenia), o którym mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, określonych w ADR dotyczących wyposażenia lub przystosowania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych,
 • dotychczas posiadane świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (nie dotyczy pojazdów, dla których świadectwo wydawane jest po raz pierwszy),
 • kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu / pozwolenia czasowego z aktualnym wpisem terminu następnego okresowego badania technicznego pojazdu,
 • kopie dokumentów upoważniających wnioskodawcę do użytkowania pojazdu, gdy o wydanie świadectwa występuje przewoźnik lub użytkownik pojazdu,
 • kopie wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (z uwzględnieniem pojazdów przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg ADR), o którym mowa w zał. 6 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem  – dotyczy pojazdów z zamontowaną instalacją LPG/CNG.

b) w przypadku pojazdów cystern (naczep, przyczep, autocystern), pojazdów baterii, pojazdów MEMU:

 • oryginał zaświadczenia sporządzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów albo Wojskową Okręgową Stację Kontroli Pojazdów (posiadającą poświadczenie Dyrektora TDT potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie kwalifikacji diagnostów i wyposażenia), o którym mowa w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, określonych w ADR dotyczących wyposażenia lub przystosowania pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych,
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem (przez WDT lub TDT) kserokopię protokołu zaświadczającego o pozytywnym wyniku badania technicznego cysterny (elementów pojazdu-baterii, określonych w umowie ADR), do przewozu towarów niebezpiecznych sporządzoną przez Wojskowy Dozór Techniczny lub kopia protokołu wraz z jego oryginałem w celu jego potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez TDT,
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem (przez WDT) kserokopię decyzji dopuszczającej cysterny (elementów pojazdu-baterii, określonych w umowie ADR), do eksploatacji wydaną przez Wojskowy Dozór Techniczny lub kopia decyzji wraz z jej oryginałem w celu potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez TDT,
 • dotychczas posiadane świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (nie dotyczy pojazdów, dla których świadectwo wydawane jest po raz pierwszy),
 • kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu lub pozwolenia czasowego z aktualnym wpisem terminu następnego okresowego badania technicznego pojazdu,
 • kopie dokumentów upoważniających wnioskodawcę do użytkowania pojazdu, gdy o świadectwo występuje przewoźnik lub użytkownik pojazdu,
 • kopie wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (z uwzględnieniem pojazdów przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg ADR), o którym mowa w zał. 6 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem – dotyczy pojazdów z zamontowaną instalacją LPG/CNG.

 

 1. Dodatkowe dokumenty do wypełnienia

Brak.

 1. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Brak opłat

Zgodnie z art. 61 ust. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych za wydanie za wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, przedłużenie ważności tego świadectwa oraz wydanie jego wtórnika nie pobiera się opłaty.

 1. Opłata w przypadku działania przez pełnomocnika – 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

 1. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Zgłosić się do wybranego oddziału terenowego TDT lub zespołu inspektorów TDT. Wykaz oddziałów terenowych TDT i zespołu inspektorów TDT można znaleźć w zakładce Kontakt.

Krok 2

Należy przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3

Uiścić niezbędne opłaty, w przypadku kiedy są wymagane, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 7.

Krok 4

Wypełnić wniosek o wydanie lub przedłużenie ważności lub wydanie wtórnika świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR wraz ze stosownymi dokumentami wymienionymi w punkcie 5.

Krok 5

Złożyć wniosek wraz z dokumentami w sekretariacie wybranego oddziału terenowego TDT / zespołu inspektorów TDT lub dostarczyć je drogą pocztową/kurierem na adres wybranego oddziału terenowego TDT / zespołu inspektorów TDT.

Krok 6

W przypadku odbioru świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR przez pełnomocnika, musi on okazać pełnomocnictwo wystawione przez przewoźnika, właściciela lub użytkownika pojazdu oraz swój dowód osobisty.

Krok 7

Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR może być odebrane przez Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w oddziale terenowym TDT / zespole inspektorów TDT.

 1. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Telefony i adresy e-mailowe do oddziałów terenowych TDT / zespołów inspektorów TDT znajdują się w zakładce Kontakt.

 1. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami można przesłać drogą pocztową/kurierem na adres wybranego oddziału terenowego TDT / zespołu inspektorów TDT wskazane w zakładce Kontakt.

 1. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?
 1. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą TDT można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, pisemnie bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

 1. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Artykuł
należy do kategorii:
Przewóz towarów niebezpiecznych