Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Zbiorniki do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych

Rodzaje urządzeń

Zbiorniki do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych

Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, czyli substancji, których prężność pary w temperaturze 50°C nie jest większa niż 3 bary (300 kPa), a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61°C i nie są całkowicie w stanie gazowym w temperaturze 20°C i pod ciśnieniem normalnym 1,013 bara (101,3 kPa):

 • zbiorniki bezciśnieniowe, służące do przechowywania materiałów przy ciśnieniu atmosferycznym lub zmiennym w granicach od 0,0025 bara (0,25 kPa) podciśnienia do 0,035 bara (3,5 kPa) nadciśnienia; nie uwzględnia się przy tym ciśnienia hydrostatycznego, wywołanego słupem czynnika roboczego,
 • zbiorniki niskociśnieniowe do przechowywania materiałów, w których:
  • ciśnienie robocze, bez uwzględnienia ciśnienia hydrostatycznego, jest utrzymywane powyżej ciśnienia atmosferycznego, ale nie przekracza 0,5 bara (50 kPa),
  • do opróżniania bądź przepłukiwania zbiornika jest używany gaz o ciśnieniu do 0,5 bara (50 kPa),
 • zbiorniki umiejscowione, tzn. ustawione i przystosowane do eksploatacji w określonym miejscu,
 • zbiorniki naziemne znajdujące się w pomieszczeniach lub na przestrzeni otwartej,
 • zbiorniki podziemne, przykryte lub obsypane warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,5 m, a w przypadku zbiorników o osi pionowej, ich górne dno znajduje się co najmniej 0,5 m poniżej powierzchni otaczającego terenu.

1. Forma dozoru technicznego i terminy badań

Zbiorniki o pojemności do 2,5 m3 objęte są dozorem technicznym uproszczonym, zbiorniki o pojemności powyżej 2,5 m3 do 15 m3 — dozorem technicznym ograniczonym,

Zbiorniki objęte dozorem ograniczonym (pojemność od 2,5 m3 do 15 m3) co 2 lata są poddawane rewizji zewnętrznej.

Zbiorniki o pojemności powyżej 15 m3 objęte są dozorem technicznym pełnym.

Częstotliwość badań:

rodzaje badań
częstotliwość badania zbiornika nie rzadziej niż:
dla zbiorników stalowych naziemnych do 30 lat eksploatacjidla zbiorników stalowych naziemnych powyżej 30 lat eksploatacjidla zbiorników stalowych podziemnych do 20 lat eksploatacjidla zbiorników stalowych podziemnych powyżej 20 lat eksploatacjidla zbiorników z tworzyw sztucznych
Rewizja wewnętrzna10 lat6 lat10 lat5 lat10 lat
Próba szczelności10 lat6 lat10 lat5 lat10 lat
Rewizja zewnętrzna2 lata1 rok2 lata1 rok2 lata

2. Zarejestrowanie zbiornika w TDT

 

3. Dokumentacja techniczna niezbędna do zarejestrowania urządzenia – zbiornika bezciśnieniowego i niskociśnieniowego przeznaczonego do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych

W celu rejestracji urządzenia i uzyskania decyzji zezwalającej na jego eksploatację, eksploatujący powinien przedłożyć dokumentację odbiorczą zbiornika do właściwego oddziału terenowego TDT co najmniej w dwóch egzemplarzach.

Dokumentacja ta powinna zawierać:

 • dokument poświadczający, zwany dalej „poświadczeniem”, że zbiornik ten został wykonany i zbadany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz warunkami określonymi w uprawnieniu do wytwarzania (poświadczenie wytwarzającego);
 • poświadczenie powinno być wystawione również w przypadku montażu zbiornika na miejscu jego ustawienia;
 • poświadczenie poddostawcy elementu zbiornika według wzoru ustalonego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego w ramach uprawnienia do wytwarzania (jeśli wymagane);
 • instrukcję eksploatacji zbiornika, która powinna zawierać:
  • charakterystykę zbiornika,
  • opis czynności związanych z napełnianiem, magazynowaniem i opróżnianiem,
  • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czynnika znajdującego się w zbiorniku oraz skażenia mikrobiologicznego,
  • wymagania określone w odrębnych przepisach, dotyczące ochrony przed wybuchem i pożarem oraz ochrony środowiska, odpowiednie dla czynnika roboczego,
  • wymagania dotyczące obsługi urządzeń zabezpieczających, czynności związane z konserwacją zbiornika, w tym również częstotliwość, sposób i zakres sprawdzania wykładzin i pokryć oraz częstotliwość kontroli zagrożenia korozją,
  • wymagania dotyczące kwalifikacji osób sprawujących nadzór oraz obsługujących i konserwujących zbiornik, sposób postępowania w razie wystąpienia uszkodzeń i nieprawidłowości podczas eksploatacji zbiornika,
  • sposób postępowania w razie wystąpienia uszkodzeń i nieprawidłowości podczas eksploatacji zbiornika.
 • opis działania zbiornika wraz z danymi dotyczącymi osprzętu i źródeł zasilania, schemat połączeń ze współpracującymi urządzeniami oraz dane dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych, w tym opis systemu zabezpieczenia katodowego dla zbiorników podziemnych, jeżeli ma być zastosowane;
 • plan usytuowania zbiornika z uwidocznieniem miejsca ustawienia zbiornika oraz związanych z nim urządzeń — dla zbiornika ustawionego w budynku;
 • plan usytuowania zbiornika z uwzględnieniem rozmieszczenia sąsiadujących obiektów budowlanych i urządzeń — dla zbiornika ustawionego na zewnątrz budynku;
 • protokoły badania szczelności wykładziny lub powłoki ochronnej oraz ich odporności mikrobiologicznej, jeżeli takie badania są wymagane w dokumentacji technicznej.

 

4. Warunki uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację

Zbiornik bezciśnieniowy i niskociśnieniowy przeznaczony do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, dla którego ustalono formę dozoru technicznego pełnego lub ograniczonego wymaga uzyskania przez eksploatującego decyzji zezwalającej na eksploatację wydaną przez właściwy organ dozoru technicznego.

Przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego inspektor TDT wykonuje następujące czynności:

 • sprawdza kompletność i odpowiedniość dokumentów – wstępnie czynność wykonywana przez inspektora w biurze;
 • identyfikuje urządzenie, sprawdza jego stan i oznakowanie – wizyta u eksploatującego;
 • sprawdza zgodność wyposażenia z przedłożoną dokumentacją na miejscu eksploatacji urządzenia – wizyta u eksploatującego;
 • przeprowadza badanie odbiorcze – wizyta u eksploatującego.

 

5. Przygotowanie do badań

Eksploatujący, w terminach określonych w załączniku do rozporządzenia, przygotowuje zbiornik bezciśnieniowy i niskociśnieniowy przeznaczony do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych do badań w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób wykonujących badania. Eksploatujący zapewnia obsługę techniczną wykonywanych badań.

Przygotowując zbiornik do badań należy uwzględniać wymagania zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia.

Artykuł
należy do kategorii:
Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu