Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Zbiorniki magazynowe

Przepisy

Zbiorniki magazynowe

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie zbiorników magazynowych, o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w dwóch rozporządzeniach dotyczących różnych urządzeń:

Przy budowie obiektów budowlanych przeznaczonych do magazynowania, przeładunku i dystrybucji ropy naftowej oraz produktów naftowych, a także przy przebudowie tych obiektów stosuje się przepisy:

Najważniejsze akty prawne stanowiące podstawę dozoru technicznego urządzeń technicznych:
– ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym;
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu;
– rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych;
– rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

Zbiorniki magazynowe

 • Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych
 • Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących

Rejestracja zbiorników magazynowych

Urządzenie, dla którego ustalono formę dozoru technicznego pełnego lub ograniczonego, wymaga uzyskania przez eksploatującego decyzji zezwalającej na eksploatację wydaną przez Dyrektora TDT.

W celu uzyskania takiej decyzji eksploatujący składa do właściwego oddziału terenowego TDT Wniosek o rejestrację urządzenia technicznego (zob. na końcu strony) dołączając dwa egzemplarze dokumentacji, którą określa szczegółowo przytoczone na wstępie rozporządzenie:

 • w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, w § 37 – w przypadku zbiorników na materiały ciekłe zapalne;
 • w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących w § 42, 43 i 44 – w przypadku zbiorników na materiały trujące lub żrące.

W przypadku urządzeń eksploatowanych już wcześniej na terenie RP do dokumentacji należy dołączyć księgę rewizyjną urządzenia.

Badania techniczne zbiorników magazynowych

Organ właściwej jednostki dozoru technicznego wykonuje następujące rodzaje badań technicznych:

 • badanie typu – badanie zbiornika lub osprzętu przed rozpoczęciem seryjnej produkcji lub dopuszczeniem do obrotu i oznaczeniem znakiem dozoru technicznego, w celu sprawdzenia i poświadczenia, że zbadany egzemplarz reprezentatywny dla zamierzonej produkcji spełnia wymagania przepisów dozoru technicznego,
 • badanie sprawdzające – badanie przeprowadzane w toku wytwarzania zbiornika, w tym badanie budowy i próba szczelnościi,
 • badanie odbiorcze – badania przeprowadzane w toku wytwarzania zbiornika i w warunkach jego gotowości do pracy przed dopuszczeniem do eksploatacji,
 • badanie okresowe – badanie wykonywane w toku eksploatacji zbiornika objętego dozorem pełnym w terminach określonych w warunkach technicznych dozoru technicznego,
 • badanie doraźne – badanie wykonywane w toku eksploatacji zbiornika, wynikające z doraźnych potrzeb eksploatacyjnych oraz nadzoru i kontroli, w tym:
  • badanie doraźne eksploatacyjne – po zakończenia modernizacji lub naprawy zbiornika lub przyjęcia pod dozór techniczny (rejestracji) oraz w innych przypadkach wymienionych w warunkach technicznych dozoru technicznego,
  • badanie doraźne poawaryjne/powypadkowe – po niebezpiecznym uszkodzeniu zbiornika lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją,
  • badanie doraźne kontrolne – przeprowadzane u eksploatującego w ramach nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów o dozorze technicznym.

Przeprowadzenie badań typu obowiązuje dla urządzeń zabezpieczających, takich jak syfonowe przyrządy bezpieczeństwa. Inny osprzęt lub zbiornik mogą być zgłaszane przez wytwarzającego do badania typu. Wytwarzający przygotowuje zbiornik lub urządzenia zabezpieczające i zgłasza je do organu właściwej jednostki dozoru technicznego. Do zgłoszenia powinno być załączone oświadczenie wytwarzającego o właściwym przygotowaniu do badań przekazywanego egzemplarza zbiornika lub urządzenia zabezpieczającego. Program badań typu ustala organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Badania typu powinny być przeprowadzane na odpowiednim stanowisku uzgodnionym z organem właściwej jednostki dozoru technicznego, na stanowisku u wytwarzającego lub na miejscu ustawienia urządzenia, w zależności od rodzaju urządzenia, zakresu badań, gabarytów i możliwości przestrzennych.

Wytwarzający powinien przygotować i zgłosić zbiornik lub jego element do badań sprawdzających. W przypadku gdy wytwarzający dostarcza zbiorniki w elementach, badania częściowe lub całkowite zbiornika przeprowadza się w miejscu jego ustawienia. Sposób przeprowadzenia badań sprawdzających powinien być uzgodniony z organem właściwej jednostki dozoru technicznego przed rozpoczęciem budowy lub montażu zbiornika.

Seryjnie wytwarzane zbiorniki, które były poddane badaniu typu, mogą być zgłaszane przez wytwarzającego partiami do badań sprawdzających. Badanie sprawdzające partii zbiorników obejmuje 10% zgłoszonych w partii zbiorników, jednak nie mniej niż dwa zbiorniki. Po stwierdzeniu prawidłowej i powtarzalnej jakości wytwarzanych zbiorników, na wniosek wytwarzającego, organ właściwej jednostki dozoru technicznego może ograniczyć badania sprawdzające partii do 5% ilości zbiorników, jednak nie mniej niż do dwóch zbiorników. Wynik badania sprawdzającego partii zbiorników uznaje się za pozytywny, jeżeli wyniki badania wszystkich zbadanych zbiorników są pozytywne.

Badania sprawdzające polegają na przeprowadzeniu:

 • badania budowy,
 • próby szczelności,
 • próby szczelności powłok zewnętrznych lub wykładzin, jeżeli mają zastosowanie,
 • badań specjalnych, ustalonych w dokumentacji technicznej zbiornika.

Badania odbiorcze polegają na przeprowadzeniu pierwszej po badaniach sprawdzających rewizji zewnętrznej, na miejscu zainstalowania-ustawienia zbiornika, oraz:

 • sprawdzeniu kompletności wymaganej dokumentacji,
 • wykonaniu próby szczelności wraz z osprzętem, jeżeli próba taka jest wymagana.

Pozytywny wynik badania odbiorczego stanowi podstawę do wydania decyzji zezwalającej na eksploatację zbiornika.

Badania okresowe są przeprowadzane z częstotliwością określoną w załączniku do rozporządzenia i obejmują:

 • rewizję wewnętrzną,
 • próbę szczelności,
 • rewizję zewnętrzną.

Badania doraźne:

 • eksploatacyjne – w przypadku stwierdzenia niewłaściwego stanu zbiornika oraz zakończenia jego modernizacji lub naprawy,
 • po niebezpiecznym uszkodzeniu zbiornika lub nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją zbiornika,
 • kontrolne.

Zakres badań doraźnych ustala organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Wytwarzanie, naprawa lub modernizacja

Wytwarzanie, naprawa lub modernizacja zbiorników magazynowych powinny być przeprowadzone przez zakład uprawniony, zgodnie z warunkami określonymi w uprawnieniu oraz na podstawie uzgodnionej przez TDT dokumentacji technicznej i technologicznej.

Materiały stosowane do wytwarzania zbiorników lub elementów powinny być poddane kontroli u wytwarzającego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego podczas badania budowy, w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu i dokumentacji technicznej.

Wytwarzający zbiornik powinien wystawić dokument poświadczający, zwany dalej „poświadczeniem”, że zbiornik ten został wykonany i zbadany zgodnie z dokumentacją techniczną oraz warunkami określonymi w uprawnieniu do wytwarzania. Poświadczenie powinno być wystawione również w przypadku montażu zbiornika na miejscu jego ustawienia.

Wytwarzający, który jest poddostawcą elementu zbiornika, wystawia poświadczenie dotyczące tego elementu według wzoru ustalonego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego w ramach uprawnienia do wytwarzania.

Wytwarzający powinien załączyć instrukcję eksploatacji do zbiornika przygotowanego do eksploatacji.

Połączenia spajane wykonywane podczas wytwarzania, naprawy lub modernizacji zbiornika magazynowego powinny być wykonane na podstawie uzgodnionej przez TDT technologii spajania przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przez TDT; nie dopuszcza się naprawy połączeń spajanych bez uzgodnienia z TDT.

Po zakończeniu naprawy lub modernizacji zbiornika magazynowego należy przeprowadzić badanie techniczne doraźne eksploatacyjne.

Zmiana eksploatującego

W przypadku zmiany eksploatującego urządzenie techniczne, nowy eksploatujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki poprzedniego eksploatującego wynikające z decyzji zezwalającej na eksploatację, pod warunkiem że:
1) od dnia przeprowadzenia ostatniego badania urządzenia technicznego nie wprowadzono zmian dotyczących jego eksploatacji, które są określone w warunkach technicznych dozoru technicznego;
2) nowy eksploatujący złoży oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w pkt 1, i poinformuje organ właściwej jednostki dozoru technicznego o zmianie eksploatującego urządzenie techniczne.

Import urządzeń technicznych

Importer urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń jest obowiązany do uprzedniego uzgodnienia wymagań technicznych z organem właściwej jednostki dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Wyrejestrowanie urządzenia technicznego

W celu wyrejestrowania urządzenia technicznego należy do właściwego oddziału terenowego TDT (w którym urządzenie zostało zarejestrowane) przesłać informację zawierającą:

 • nazwę dotychczasowego użytkownika / eksploatującego urządzenie,
 • numer ewidencyjny, pod którym urządzenie było zarejestrowane w ewidencji urządzeń technicznych prowadzonej przez TDT,
 • powód wyrejestrowania.

Urządzenia techniczne zarejestrowane w ewidencji TDT mogą zostać z tej ewidencji wykreślone z powodu zbycia urządzenia (sprzedaż na rzecz innego podmiotu) lub wycofania urządzenia z obiegu (złomowanie).

Ważne

Wniosek o rejestrację czy wyrejestrowanie urządzenia, wniosek o przeprowadzenie badania urządzenia oraz odbiór decyzji zezwalającej na eksploatację, mogą być podpisane tylko przez właściciela urządzenia (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) lub osoby działające w imieniu przedsiębiorstwa / spółki posiadające umocowanie prawne do reprezentowania podmiotu (pełnomocnik).

Zbiorniki magazynowe: