Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Personel badań nieniszczących

Certyfikacja kompetencji osób

Personel badań nieniszczących

Certyfikacja personelu badań nieniszczących

 

1. Zakres programu certyfikacji

Program certyfikacji kompetencji personelu badań nieniszczących obejmuje:

 • badania metodą magnetyczno-proszkową (MT)
  Stopień: 1, 2, 3
  Sektory wyrobu: c, f, w, t, wp
  Sektory przemysłowe: 1, 2, 2.1, 2.2, 4
 • badania metodą ultradźwiękową (UT)
  Stopień: 1, 2, 3
  Sektory wyrobu: c, f, w, t, wp
  Sektory przemysłowe: 1, 2, 2.1, 2.2, 4
 • badania metodą wizualną (VT)
  Stopień: 1, 2, 3
  Sektory wyrobu: c, f, w, t, wp, r, cpr
  Sektory przemysłowe: 1, 2, 2.2, 3, 4
 • badania metodą wizualną (VT)
  Stopień: 1, 2, 3
  Sektory wyrobu: c, f, w, t, wp, r, cpr
  Sektory przemysłowe: 1, 2, 2.2, 3, 4
 • badania metodą radiograficzną – ocena radiogramów (RT-I)
  Stopień: 2
  Sektory wyrobu: c, f, w, t, r, cpr
  Sektory przemysłowe: 1, 2, 3, 4
 • badania metodą magnetyczną lin (MTR)
  Stopień: 1, 2, 3
  Sektory wyrobu: r
  Sektory przemysłowe: 3

Opis:

 • sektory wyrobu:

c           –    odlewy,
f           –    odkuwki,
wp        –    wyroby przerabiane plastycznie, z wyjątkiem odkuwek,
w          –    złącza spawane (wszystkie rodzaje spoin i złącza lutowane z materiałów żelaznych i nieżelaznych),
t           –    rury różnych średnic (bez szwu, spawane, materiały żelazne i nieżelazne, włączając w to wyroby płaskie do produkcji rur spawanych),
r           –    liny stalowe,
cpr        –    odlewy z żywicy polimerowej.

 • sektory przemysłowe:

(1) Wytwarzanie, naprawa i modernizacja urządzeń technicznych i materiałów, który obejmuje badania na etapie wytwarzania, przed rozpoczęciem eksploatacji i w trakcie eksploatacji konstrukcji urządzeń i ich części (c, f, wp, t, w),

(2) Utrzymanie ruchu kolei, który obejmuje badania na etapie wytwarzania, przed rozpoczęciem eksploatacji i w trakcie eksploatacji wyrobów związanych z kolejnictwem (c, f, wp, t, w),

(2.1) Utrzymanie ruchu kolei – podsektor tabor, który obejmuje badania na etapie wytwarzania, przed rozpoczęciem eksploatacji i w trakcie eksploatacji wyrobów związanych z taborem kolejowym (c, f, wp, t, w),

(2.2) Utrzymanie ruchu kolei – podsektor infrastruktura, który obejmuje badania na etapie wytwarzania, przed rozpoczęciem eksploatacji i w trakcie eksploatacji wyrobów związanych z infrastrukturą kolejową (c, f, wp, w),

(3) Diagnostyka lin stalowych, który obejmuje badania na etapie wytwarzania, przed rozpoczęciem eksploatacji i w trakcie eksploatacji lin stalowych i ich zamocowań (c, r, cpr),

(4) Wytwarzanie i badania przedeksploatacyjne i eksploatacyjne urządzeń ciśnieniowych, który obejmuje badania na etapie wytwarzania, przed rozpoczęciem eksploatacji i w trakcie eksploatacji prostych zbiorników ciśnieniowych oraz wyrobów związanych z urządzeniami ciśnieniowymi (c, f, wp, t, w), w tym kategorii I i II zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE (w).

 

2. Ogólny opis procesu certyfikacji

W celu rozpoczęcia procesu certyfikacji kompetencji, wnioskujący składa wypełniony i podpisany Wniosek o certyfikację osób wraz z Załącznikiem A. Do jednego wniosku można załączyć kilka załączników A, w zależności od wnioskowanego zakresu egzaminu.

Lista wymagań wstępnych do procesu certyfikacji jest dostępna na stronie internetowej TDT, w pkt. 3.

Z wnioskiem powinno być wysłane aktualne zaświadczenie dobrego widzenia oraz zaświadczenie ze szkolenia.

Wniosek o certyfikację jest formalnym zleceniem dla TDT do przeprowadzenia procesu certyfikacji i umową o wzajemnych zobowiązaniach i prawach, który zobowiązuje wnioskującego do wniesienia opłaty za certyfikację zgodnie z przesłaną wyceną.

Wniosek i Załącznik A są dostępne do pobrania na stronie internetowej.

Podpisany Wniosek o certyfikację osób i Załącznik A wraz z dokumentacją towarzyszącą należy złożyć w formie papierowej.

Złożenie dokumentów w innym języku jest dopuszczalne tylko po wcześniejszych uzgodnieniach z TDT.
W celu przyspieszenia procesu certyfikacji, dopuszcza się złożenie skanu wniosku drogą elektroniczną pod warunkiem późniejszego dostarczenia oryginału.
Wnioski od osób niespełniających wymagań kryteriów kwalifikacyjnych są wykluczane z dalszego postępowania.
Wnioskujący jest powiadamiany o zakwalifikowaniu lub o braku możliwości zakwalifikowania do egzaminu w formie pisemnej.

Złożony wniosek jest oceniany przez TDT pod względem kompletności, poprawności (w zakresie formalnym i merytorycznym) oraz możliwości przeprowadzenia oceny.

Sprawie jest nadawany indywidualny numer, na który należy powoływać się w dalszej korespondencji z TDT.

Jeżeli wniosek o certyfikację nie jest kompletny, TDT występuje do wnioskującego o jego uzupełnienie.

Ocena jest planowana i organizowana w taki sposób, aby zapewnić spełnienie wszystkich wymagań programu certyfikacji.

Ocena jest planowana i organizowana z uwzględnieniem specjalnych potrzeb wnioskującego.

Egzaminy są przeprowadzane w atestowanych przez TDT ośrodkach egzaminacyjnych.

O terminie oraz powołaniu egzaminatora, wnioskujący zostaje poinformowany przez TDT.

TDT przeprowadza ocenę kompetencji kandydata na podstawie egzaminu, składającego się z części teoretycznej i praktycznej.

Egzaminowany przystępujący do egzaminu musi posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. Przed rozpoczęciem egzaminu egzaminator TDT sprawdza tożsamość egzaminowanego oraz zakres egzaminu.

W przypadku, kiedy po rozpoczęciu egzaminu egzaminowany rezygnuje z egzaminu z własnej woli, egzamin jest uznawany za niezdany.

3.1 egzamin teoretyczny

Egzaminowany zdaje egzamin teoretyczny właściwy dla wnioskowanego zakresu certyfikacji, o którą się ubiega.

Egzamin teoretyczny 1. i 2. stopnia składa się z części ogólnej i specjalistycznej.

Egzamin teoretyczny dla 3. stopnia składa się z części A, B, C, D i E.

Pytania na egzamin są losowane z bazy pytań TDT. Zestaw pytań egzaminacyjnych składa się z pytań testowych dotyczących znajomości zagadnień związanych z wybraną metodą NDT oraz sektorami przemysłowym i wyrobu zgodnie z programem certyfikacji (PRCo-04).

Egzaminowany, w trakcie egzaminu, jest zobowiązany do przestrzegania przepisów organizacyjnych obowiązujących w trakcie jego trwania. W czasie egzaminu, egzaminowany nie może korzystać z żadnych pomocy szkoleniowych. Każdy, kto w czasie egzaminu posługuje się niedozwolonymi materiałami, wyposażeniem lub dokumentami, jest wykluczany z dalszego udziału w egzaminie, a egzamin uznaje się za niezdany.

Łączny czas, jakim dysponuje egzaminowany na udzielenie odpowiedzi, jest określony na zestawie pytań.

Wyniki egzaminu teoretycznego ocenia egzaminator TDT.

3.2 egzamin praktyczny

Egzaminowany zdaje praktyczny właściwy dla wnioskowanego zakresu certyfikacji, o którą się ubiega.

Egzamin praktyczny 1. stopnia składa się z badania próbek na podstawie instrukcji NDT.

Egzamin praktyczny 2. stopnia składa się z badania próbek oraz napisania instrukcji NDT jak dla 1. stopnia.

Egzamin praktyczny dla 3. stopnia składa się z części F – napisania procedury NDT.

Próbki egzaminacyjne, są losowane z materiałów właściwych dla zakresu egzaminu, przez egzaminowanego w obecności egzaminatora. Liczba badanych podczas egzaminu praktycznego próbek zależy od zakresu certyfikacji. Egzamin praktyczny jest przeprowadzany zgodnie z programem certyfikacji (PRCo-04).

Ostatecznej oceny wyników badań dokonuje egzaminator TDT.

Materiały i sprzęt są zapewniane przez ośrodek egzaminacyjny.

3.2 egzamin poprawkowy

Każdą część egzaminu teoretycznego i praktycznego można powtórzyć dwa razy. Do egzaminu poprawkowego należy przystąpić w terminie od jednego miesiąca do dwóch lat od daty pierwszego egzaminu kwalifikacyjnego. Przed przystąpieniem do egzaminu poprawkowego należy wnieść opłatę na konto TDT zgodnie z przesłaną wyceną.

Egzaminowany, który nie zdał obu egzaminów poprawkowych powinien poddać się dodatkowemu szkoleniu oraz podejść do wszystkich części egzaminu kwalifikacyjnego.

Podstawą do udzielenia certyfikacji jest stwierdzenie, iż wnioskujący spełnił wszystkie wymagania certyfikacyjne. Decyzja w sprawie certyfikacji ograniczona jest do kwestii, które są bezpośrednio związane z wymaganiami programu certyfikacji. Decyzje nie są podzlecane. Osoby podejmujące decyzje w sprawie certyfikacji nie mogą brać udziału w procesie szkolenia i egzaminowania kandydata.

Osoba upoważniona do podejmowania decyzji w TDT podejmuje decyzję o udzieleniu lub o nieudzieleniu certyfikacji kompetencji.

Certyfikat jest wydawany w języku polskim. TDT zachowuje wyłączne prawo własności certyfikatu.

W przypadku decyzji o nieudzieleniu certyfikacji, egzaminowany jest powiadamiany na piśmie o podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem oraz określeniem trybu odwołania się od tej decyzji.

4.1 Przerwanie procesu certyfikacji

Przerwanie procesu certyfikacji następuje, gdy:

– wnioskujący/kandydat/egzaminowany nie wypełnia zobowiązań wobec TDT wynikających z deklaracji zawartych we wniosku o udzielenie certyfikacji,

– wnioskujący/kandydat/egzaminowany w ciągu trzech (3) miesięcy nie nadesłał informacji uzupełniających wymaganych przez TDT, chyba że uzgodniono inny termin z TDT lub nastąpiła zmiana ustalonego wcześniej terminu,

– proces certyfikacji nie został zakończony w ciągu trzech (3) lat z przyczyn leżących po stronie wnioskującego/kandydata/egzaminowanego,

– kandydat nie przystąpi do egzaminu poprawkowego w ciągu trzech (3) miesięcy od daty decyzji o nieudzieleniu certyfikacji,

– wnioskujący/kandydat/egzaminowany wystąpił o wstrzymanie procesu certyfikacji.

Informacja o podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem jest przekazywana przez TDT wnioskującemu/kandydatowi/egzaminowanemu na piśmie.

Osoba certyfikowana przez TDT:

– podejmuje wszelkie racjonalne kroki dla upewnienia się, że spełnia swoje zawodowe obowiązki obiektywnie oraz kompetentnie z zachowaniem bezpieczeństwa innych osób,

– aktualizuje swoje wiadomości z zakresu stosowanych procesów spawalniczych,

– podaje prawdziwe i niewprowadzające w błąd informacje do celów certyfikacyjnych, nadzoru lub ponownej certyfikacji,

– informuje pracodawców lub klientów o zgłaszaniu uzasadnionych i powtarzających się niezgodności,

– używa certyfikatu jedynie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i tylko w zakresie w nim opisanym,

– nie używa świadomie i nie pozwala na używanie certyfikatu lub jego części w sposób niezgodny z przeznaczeniem,

– nie powołuje się na system certyfikacji oraz nie używa certyfikatu w reklamach, katalogach itp. w sposób niewłaściwy lub wprowadzający w błąd,

– nie przyczynia się do naruszania dobrej reputacji TDT,

– działa zgodnie z zasadami certyfikacji.

Niestosowanie się do powyższych zasad może spowodować cofnięcie certyfikacji.

Nadzór jest przeprowadzany na wniosek certyfikowanej osoby. W okresie ważności certyfikacji, TDT, po udzieleniu certyfikacji (pierwszy cykl) oraz ponownej certyfikacji (kolejne cykle), sprawuje nadzór nad udzieloną certyfikacją w celu upewnienia się, że certyfikowana osoba nadal spełnia wymagania związane z udzieloną certyfikacją.

Wniosek o nadzór (na formularzu Wniosku o certyfikację osób) wraz z załącznikami oraz oryginałem certyfikatu kompetencji wydanego przez TDT powinien zostać przekazany do TDT nie później niż jeden (1) miesiąc przed upływem daty ważności certyfikacji.

Nadzór jest sprawowany poprzez:

– sprawdzenie czy certyfikowana osoba nadal spełnia wymagania związane z udzieloną certyfikacją, oraz

– rozpatrywanie skarg dotyczących kompetencji zawodowych certyfikowanej osoby.

Wnioskujący wybiera metodę nadzoru: za pomocą egzaminu praktycznego lub systemu punktowego.

Pracodawca jest zobowiązany okresowo, co dwanaście (12) miesięcy licząc od daty ważności certyfikacji, potwierdzać, że personel NDT zachował ciągłość praktyki przemysłowej oraz odnawiał zaświadczenia dobrego widzenia. Brak okresowego potwierdzenia skutkuje wygaśnięciem certyfikacji.

W przypadku decyzji o nieprzedłużeniu certyfikacji, wnioskujący jest powiadamiany na piśmie o podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem oraz określeniem trybu odwołania się od tej decyzji.

Jeżeli wymagania nadzoru nie zostały spełnione, osoba certyfikowana ma prawo złożyć wniosek o certyfikację.

Niepoddanie się przez certyfikowaną osobę procesowi planowanego nadzoru skutkuje cofnięciem udzielonej przez TDT certyfikacji.

TDT, w ramach pozaplanowych działań w nadzorze, podejmuje stosowne działania o charakterze prawnym lub korygującym, względnie publikuje wyczerpujące informacje wyjaśniające na swojej stronie internetowej, w przypadku:

– informacji od władz wydających przepisy,

– skarg i informacji od zainteresowanych stron,

– powoływania się w nieodpowiedni sposób przez certyfikowane osoby na swoje certyfikacje kompetencji w katalogach, ogłoszeniach, reklamach, prospektach, ofertach współpracy, specyfikacjach technicznych i innych dokumentach,

– postępowań prawnych podejmowanych w stosunku do certyfikowanych przez TDT osób.

TDT może przeprowadzić okresową kontrolę w przedsiębiorstwie zatrudniającym certyfikowaną osobę w przypadku wpłynięcia do TDT skargi na jej działalność, objętą zakresem udzielonej certyfikacji kompetencji.

6.1 Rozszerzanie, ograniczanie zakresu certyfikacji

Rozszerzenie zakresu certyfikacji kompetencji odbywa się na wniosek certyfikowanej osoby. TDT dokonuje przeglądu wniosku o rozszerzenie zakresu certyfikacji pod kątem jego kompletności, poprawności (w zakresie formalnym i merytorycznym) oraz możliwości przeprowadzenia takiej oceny (tak jak dla procesu certyfikacji).

Po zakończeniu procesu rozszerzenia zakresu certyfikacji z wynikiem pozytywnym jest wydany nowy certyfikat.

Ograniczenie zakresu certyfikacji następuje, jeśli:

– w ustalonym terminie nie zostały spełnione wymagania postawione przy zawieszaniu części zakresu certyfikacji,

– miało miejsce poważne naruszenie przez certyfikowaną osobę wymagań certyfikacyjnych, rzetelności świadczonych usług lub świadome naruszenie kodeksu postępowania,

– podczas oceny w nadzorze wykluczono możliwość działania certyfikowanej osoby w pełnym zakresie objętym certyfikacją,

– certyfikowana osoba sama o to wnioskuje (w tym przypadku nie jest przeprowadzana ocena).

Podczas procesu ograniczania zakresu certyfikacji, TDT dokonuje przeglądu dokumentacji w celu przeprowadzenia oceny, czy przyczyna ograniczenia zakresu certyfikacji nie wpłynie negatywnie na kompetencje certyfikowanej osoby w odniesieniu do pozostałej części zakresu certyfikacji. Ograniczenie zakresu certyfikacji jest równoważne z cofnięciem jej w określonej części.

6.2 Zawieszanie, wznawianie, cofanie, wygaśnięcie certyfikacji

Zawieszenie certyfikacji (w całym zakresie certyfikacji) następuje, jeśli certyfikowana osoba:

– nie wypełnia zobowiązań lub wymagań certyfikacyjnych,

– podczas procesu nadzoru nie dostarczyła dowodów świadczenia usług w zakresie objętym certyfikacją,

– wystąpiła z wnioskiem o jej zawieszenie.

Zawieszenie certyfikacji (w części zakresu certyfikacji) następuje, jeśli certyfikowana osoba wystąpiła z wnioskiem o jej częściowe zawieszenie.

Podczas procesu zawieszenia części zakresu certyfikacji TDT przegląda dokumenty w celu ustalenia, czy przyczyny zawieszenia części zakresu certyfikacji nie wpływają negatywnie na kompetencje certyfikowanej osoby w odniesieniu do pozostałej części zakresu. Jeżeli przyczyny zawieszenia części zakresu certyfikacji wpływają negatywnie na kompetencje certyfikowanej osoby, zawieszany jest cały zakres certyfikacji.

TDT, w decyzji o zawieszeniu certyfikacji, podaje warunki jej wznowienia. Zawieszenie certyfikacji nie może przekroczyć sześciu (6) miesięcy.

Jeśli przyczyny zawieszenia certyfikacji zostały wyeliminowane, certyfikacja może zostać wznowiona. Proces wznawiania certyfikacji po zawieszeniu jest przeprowadzany na wniosek certyfikowanej osoby.

Cofnięcie certyfikacji następuje, jeśli certyfikowana osoba:

– nie dysponuje zapisami potwierdzającymi odbycie praktyki zgodnie z programem certyfikacji,

– świadomie narusza prawa odbiorcy swoich usług,

– narusza warunki kodeksu postępowania osób certyfikowanych (patrz punkt 5),

– stwarza problemy uniemożliwiające przeprowadzenie oceny w nadzorze,

– nie spełnia już aktualnych wymagań,

– nie spełnia warunków wznowienia ważności certyfikacji, która została zawieszona, lub

– stwierdzono występowanie negatywnych zapisów lub skarg dotyczących działalności certyfikowanej osoby.

Certyfikacja, która została cofnięta, nie podlega wznowieniu.

Wygaśnięcie certyfikacji następuje po upływie jej ważności. TDT informuje certyfikowaną osobę o wygaśnięciu jej certyfikacji.

6.3 Wykorzystywanie certyfikatów

Niewłaściwe powoływanie się na certyfikację lub wprowadzające w błąd wykorzystywanie certyfikatu w publikacjach, katalogach itp. przez certyfikowaną osobę, spowoduje działania korygujące na wniosek TDT, polegające na zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji, opublikowaniu informacji o wykroczeniu, łącznie z działaniami prawnymi.

Ubiegając się o ponowną certyfikację kompetencji należy złożyć wniosek o ponowną certyfikację (na formularzu Wniosku o certyfikację osób) wraz z załącznikami oraz oryginał posiadanego certyfikatu kompetencji, wydanego przez TDT.

Wniosek powinien zostać złożony w terminie umożliwiającym zorganizowanie egzaminu oraz podjęcie decyzji przed datą upływu ważności certyfikacji.

TDT planuje oraz organizuje ponowną certyfikację przed upływem ważności certyfikacji, zgodnie z ustaleniami pkt 2.

Certyfikowana osoba, ubiegająca się o ponowną certyfikację:

– 1. i 2. stopnia zdaje tylko część egzaminu praktycznego obejmującą badanie próbek.

– 3. stopnia wybiera metodę nadzoru: egzamin pisemny lub system punktowy.

Podczas procesu ponownej certyfikacji TDT bierze dodatkowo pod uwagę:

– ciągłość zatrudnienia w zakresie udzielonej certyfikacji,

– powoływanie się na certyfikację, oraz

– skargi składane na działalność certyfikowanej osoby.

W przypadku niezdania przez egzaminowanego części lub całego egzaminu, obowiązują zasady postępowania opisane w punkcie 3.3. Nieprzystąpienie do egzaminu poprawkowego lub niezdanie egzaminu poprawkowego powoduje, że osoba taka jest uważana za kandydata ubiegającego się o certyfikację po raz pierwszy. Dalsze postępowanie jest prowadzone po złożeniu nowego wniosku o certyfikację.

Sposób postępowania określono na stronie internetowej www.tdt.gov.pl.

Opłaty za prowadzone przez TDT procesy certyfikacji, nadzoru oraz ponownej certyfikacji są ustalane zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Jednym z warunków udzielenia/utrzymania certyfikacji jest wniesienie opłat za czynności związane z certyfikacją.

3. Lista warunków wstępnych programu

Wnioskujący o certyfikację początkową i ponowną w zakresie personelu badań nieniszczących powinien:

Kandydat wnioskujący o certyfikację w zakresie badań NDT powinien:

 •  mieć ukończone co najmniej 18 lat;
 • mieć wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe;
 • mieć stan zdrowia umożliwiający wykonywanie badań nieniszczących, zgodnie z wymaganiami określonymi przez odrębne przepisy;
 • spełniać wymagania normy PN-EN ISO 9712, pkt 7.4;
 • posiadać odpowiednią dla wnioskowanego zakresu certyfikacji praktykę przemysłową zgodnie z PN-EN ISO 9712, pkt. 7.3 (przed egzaminem kwalifikacyjnym kandydat musi wykazać się czasem praktyki przemysłowej na poziomie minimum 25% czasu wymaganego normą PN-EN ISO 9712, ale nie krótszym niż 1 miesiąc), oraz
  • w przypadku ubiegania się o certyfikację w sektorze (2.1) Utrzymanie ruchu kolei – podsektor tabor, posiadać praktykę przemysłową zgodnie z PN-EN 16910-1, pkt 4.2.2;
  • w przypadku ubiegania się o certyfikację w sektorze (2.2) Utrzymanie ruchu kolei – podsektor infrastruktura, posiadać praktykę przemysłową zgodnie z PN-EN 16729-4, pkt 6;
 •  przedstawić udokumentowane potwierdzenie ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia w zakresie wnioskowanej metody i stopnia zgodnie z PN-EN ISO 9712, pkt. 7.2. i Programem szkolenia personelu badań nieniszczących (PS-04), oraz
  • w przypadku ubiegania się o certyfikację w sektorze (2.1) Utrzymanie ruchu kolei – podsektor tabor, posiadać potwierdzenie ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia w zakresie wnioskowanej metody i stopnia zgodnie z PN-EN 16910-1, pkt 4.2.1, oraz Załącznikiem A;
  • w przypadku ubiegania się o certyfikację w sektorze (2.2) Utrzymanie ruchu kolei – podsektor infrastruktura, posiadać potwierdzenie ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia w zakresie wnioskowanej metody i stopnia zgodnie z PN-EN 16729-4, Załącznik A;
  • w przypadku ubiegania się o certyfikację w sektorze (3) Diagnostyka lin stalowych, w metodzie MRT, posiadać potwierdzenie ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia w zakresie wnioskowanej metody i stopnia zgodnie z PN-EN 12927-8, pkt 7.2.1;
 • wykazywać się znajomością języka polskiego w stopniu pozwalającym na przystąpienie do egzaminu (jeśli dotyczy);
 • w przypadku ubiegania się o zwolnienia egzaminacyjne przedstawić udokumentowane potwierdzenie posiadania odpowiednich certyfikatów;
 • w przypadku ubiegania się o certyfikację 3. stopnia w sektorze (2.1) Utrzymanie ruchu kolei – podsektor tabor, spełnić wymagania PN-EN 16910-1, pkt 4.4;
 • w przypadku ubiegania się o certyfikację 3. stopnia w sektorze (2.2) Utrzymanie ruchu kolei – podsektor infrastruktura, spełnić wymagania PN-EN 16729-4, pkt. 5.3;
 • złożyć wniosek o certyfikację;
 • poddać się procesowi egzaminacyjnemu.

WAŻNE:

Kontakt

Transportowy Dozór Techniczny
Wydział Certyfikacji i Oceny Zgodności
Puławska 125, 02-707 Warszawa

Wniosek

Do pobrania

Certyfikacja pozostałych kompetencji osób:

Artykuł
należy do kategorii:
Certyfikacja