Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Personel badań nieniszczących

Certyfikacja kompetencji osób

Personel badań nieniszczących

Certyfikacja personelu badań nieniszczących

 

1. Zakres programu certyfikacji

Program certyfikacji kompetencji personelu badań nieniszczących obejmuje:

 • badania metodą magnetyczno-proszkową (MT)
  Stopień: 1, 2, 3
  Sektory wyrobu: c, f, w, t, wp
  Sektory przemysłowe: 1, 2, 2.1, 2.2, 4
 • badania metodą ultradźwiękową (UT)
  Stopień: 1, 2, 3
  Sektory wyrobu: c, f, w, t, wp
  Sektory przemysłowe: 1, 2, 2.1, 2.2, 4
 • badania metodą wizualną (VT)
  Stopień: 1, 2, 3
  Sektory wyrobu: c, f, w, t, wp, r, cpr
  Sektory przemysłowe: 1, 2, 2.2, 3, 4
 • badania metodą wizualną (VT)
  Stopień: 1, 2, 3
  Sektory wyrobu: c, f, w, t, wp, r, cpr
  Sektory przemysłowe: 1, 2, 2.2, 3, 4
 • badania metodą radiograficzną – ocena radiogramów (RT-I)
  Stopień: 2
  Sektory wyrobu: c, f, w, t, r, cpr
  Sektory przemysłowe: 1, 2, 3, 4
 • badania metodą magnetyczną lin (MTR)
  Stopień: 1, 2, 3
  Sektory wyrobu: r
  Sektory przemysłowe: 3

Opis:

 • sektory wyrobu:

c           –    odlewy,
f           –    odkuwki,
wp        –    wyroby przerabiane plastycznie, z wyjątkiem odkuwek,
w          –    złącza spawane (wszystkie rodzaje spoin i złącza lutowane z materiałów żelaznych i nieżelaznych),
t           –    rury różnych średnic (bez szwu, spawane, materiały żelazne i nieżelazne, włączając w to wyroby płaskie do produkcji rur spawanych),
r           –    liny stalowe,
cpr        –    odlewy z żywicy polimerowej.

 • sektory przemysłowe:

(1) Wytwarzanie, naprawa i modernizacja urządzeń technicznych i materiałów, który obejmuje badania na etapie wytwarzania, przed rozpoczęciem eksploatacji i w trakcie eksploatacji konstrukcji urządzeń i ich części (c, f, wp, t, w),

(2) Utrzymanie ruchu kolei, który obejmuje badania na etapie wytwarzania, przed rozpoczęciem eksploatacji i w trakcie eksploatacji wyrobów związanych z kolejnictwem (c, f, wp, t, w),

(2.1) Utrzymanie ruchu kolei – podsektor tabor, który obejmuje badania na etapie wytwarzania, przed rozpoczęciem eksploatacji i w trakcie eksploatacji wyrobów związanych z taborem kolejowym (c, f, wp, t, w),

(2.2) Utrzymanie ruchu kolei – podsektor infrastruktura, który obejmuje badania na etapie wytwarzania, przed rozpoczęciem eksploatacji i w trakcie eksploatacji wyrobów związanych z infrastrukturą kolejową (c, f, wp, w),

(3) Diagnostyka lin stalowych, który obejmuje badania na etapie wytwarzania, przed rozpoczęciem eksploatacji i w trakcie eksploatacji lin stalowych i ich zamocowań (c, r, cpr),

(4) Wytwarzanie i badania przedeksploatacyjne i eksploatacyjne urządzeń ciśnieniowych, który obejmuje badania na etapie wytwarzania, przed rozpoczęciem eksploatacji i w trakcie eksploatacji prostych zbiorników ciśnieniowych oraz wyrobów związanych z urządzeniami ciśnieniowymi (c, f, wp, t, w), w tym kategorii I i II zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE (w).

 

2. Ogólny opis procesu certyfikacji

3. Lista warunków wstępnych programu

Wnioskujący o certyfikację początkową i ponowną w zakresie personelu badań nieniszczących powinien:

Kandydat wnioskujący o certyfikację w zakresie badań NDT powinien:

 •  mieć ukończone co najmniej 18 lat;
 • mieć wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe;
 • mieć stan zdrowia umożliwiający wykonywanie badań nieniszczących, zgodnie z wymaganiami określonymi przez odrębne przepisy;
 • spełniać wymagania normy PN-EN ISO 9712, pkt 7.4;
 • posiadać odpowiednią dla wnioskowanego zakresu certyfikacji praktykę przemysłową zgodnie z PN-EN ISO 9712, pkt. 7.3 (przed egzaminem kwalifikacyjnym kandydat
 • musi wykazać się czasem praktyki przemysłowej na poziomie minimum 25% czasu wymaganego normą PN-EN ISO 9712, ale nie krótszym niż 1 miesiąc), oraz
  • w przypadku ubiegania się o certyfikację w sektorze (2.1) Utrzymanie ruchu kolei – podsektor tabor, posiadać praktykę przemysłową zgodnie z PN-EN 16910-1, pkt 4.2.2;
  • w przypadku ubiegania się o certyfikację w sektorze (2.2) Utrzymanie ruchu kolei – podsektor infrastruktura, posiadać praktykę przemysłową zgodnie z PN-EN 16729-4, pkt 6;
 •  przedstawić udokumentowane potwierdzenie ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia w zakresie wnioskowanej metody i stopnia zgodnie z PN-EN ISO 9712, pkt. 7.2. i Programem szkolenia personelu badań nieniszczących (PS-04), oraz
  • w przypadku ubiegania się o certyfikację w sektorze (2.1) Utrzymanie ruchu kolei – podsektor tabor, posiadać potwierdzenie ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia w zakresie wnioskowanej metody i stopnia zgodnie z PN-EN 16910-1, pkt 4.2.1, oraz Załącznikiem A;
  • w przypadku ubiegania się o certyfikację w sektorze (2.2) Utrzymanie ruchu kolei – podsektor infrastruktura, posiadać potwierdzenie ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia w zakresie wnioskowanej metody i stopnia zgodnie z PN-EN 16729-4, Załącznik A;
  • w przypadku ubiegania się o certyfikację w sektorze (3) Diagnostyka lin stalowych, w metodzie MRT, posiadać potwierdzenie ukończenia z wynikiem pozytywnym szkolenia w zakresie wnioskowanej metody i stopnia zgodnie z PN-EN 12927-8, pkt 7.2.1;
 • wykazywać się znajomością języka polskiego w stopniu pozwalającym na przystąpienie do egzaminu (jeśli dotyczy);
 • w przypadku ubiegania się o zwolnienia egzaminacyjne przedstawić udokumentowane potwierdzenie posiadania odpowiednich certyfikatów;
 • w przypadku ubiegania się o certyfikację 3. stopnia w sektorze (2.1) Utrzymanie ruchu kolei – podsektor tabor, spełnić wymagania PN-EN 16910-1, pkt 4.4;
 • w przypadku ubiegania się o certyfikację 3. stopnia w sektorze (2.2) Utrzymanie ruchu kolei – podsektor infrastruktura, spełnić wymagania PN-EN 16729-4, pkt. 5.3;
 • złożyć wniosek o certyfikację;
 • poddać się procesowi egzaminacyjnemu.

WAŻNE:

Kontakt

Transportowy Dozór Techniczny
Wydział Certyfikacji i Oceny Zgodności
Puławska 125, 02-707 Warszawa

Wniosek

Do pobrania

Certyfikacja pozostałych kompetencji osób:

Artykuł
należy do kategorii:
Certyfikacja