Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęHomologacja pojazdówDopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji

Dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji

Załatw sprawę

Dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji

Wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji

 1. Co powinienem wiedzieć?

Dla pojazdów wyprodukowanych w okresie ważności świadectwa homologacji typu UE pojazdu lub świadectwa krajowej homologacji typu pojazdu, znajdujących się na terenie Unii Europejskiej istnieje możliwość dopuszczania ich do ruchu na podstawie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji. O wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji może wystąpić podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 39 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych, art. 44 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców lub art. 49 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE. Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej.

 

 1. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście, udzielić pełnomocnictwa do jej załatwienia innej osobie lub elektronicznie, przy wykorzystaniu platformy ePUAP. Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową – szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

 

 1. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

  Do trzech miesięcy (zgodnie z art. 39 ust. 3 rozporządzenia 167/2013, art. 44 ust. 3 rozporządzenia 168/2013 lub art. 49 ust. 3 rozporządzenia 2018/858).

   

 2. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji (wniosek znajduje się na końcu strony).
 • Wykaz numerów VIN pojazdów objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji.
 • Kopie świadectw homologacji typu dla pojazdów objętych wnioskiem.
 • Oświadczenie producenta o posiadaniu dla pojazdu wskazanego w wykazie numerów VIN świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wystawionego w okresie ważności – odpowiednio – świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu UE pojazdu albo świadectwa krajowej homologacji typu pojazdów produkowanych w małych seriach.
 • Wykaz osób upoważnionych do podpisywania oświadczenia producenta o objęciu pojazdu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji – wzór załączony na końcu strony.
 • Oryginał upoważnienia wydanego przez producenta pojazdu dla danego podmiotu gospodarczego do wnioskowania o zezwolenie na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji (nie dotyczy wnioskodawcy będącego producentem pojazdu lub spółką zależną producenta pojazdów).
 • Pełnomocnictwo – jeśli pełnomocnik został ustanowiony w sprawie – w oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa wraz z opłatą (jeśli wymagane).

 

 1. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia:

„Za czynności związane z systemami homologacji ustala się stawkę za godzinę pracy w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504, 1504 i 2461), obowiązującej w dniu rozpoczęcia tych czynności i pomnożonej przez liczbę godzin wykonywania tych czynności.”

Zgodnie z art. 69 ust. 2 tej ustawy stosowana jest następująca kwota maksymalna:

1. Opłata za wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji – maksymalnie 1537 zł.
Wpłat z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji należy wykonać po otrzymaniu zezwolenia oraz stosownego rachunku wydanego przez Transportowy Dozór Techniczny przelewem na rachunek bankowy:

Transportowy Dozór Techniczny
Puławska 125, 02 – 707 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
numer rachunku bankowego: 05 1130 1017 0020 1237 5820 0009

2. Opłata w przypadku działania przez pełnomocnika – 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
numer rachunku bankowego: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
SWIFT: CITIPLPX
IBAN PL 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

 1. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Należy przygotować wymagane dokumenty.

Krok 2

Wypełnić wniosek o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji wraz ze stosownymi dokumentami wymienionymi w punkcie 4.

Krok 3

Złożyć dokumenty w Kancelarii Transportowego Dozoru Technicznego, dostarczyć je drogą pocztową pod adresem Transportowego Dozoru Technicznego

lub

elektronicznie poprzez platformę  ePUAP: /tdt/SkrytkaESP z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Krok 4

W przypadku odbioru zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji przez pełnomocnika, musi on okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę oraz swój dowód osobisty.

Krok 5

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie TDT.

Krok 6

Po wydaniu zezwolenia uiścić na konto Transportowego Dozoru Technicznego opłatę wynikającą z otrzymanego rachunku tytułem wydania zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji.

 

 1. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować pod adresem e-mail: homologacja@tdt.gov.pl

 

 1. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek można przesłać drogą pocztową pod adresem:

Transportowy Dozór Techniczny
Puławska 125, 02 – 707 Warszawa

lub

elektronicznie poprzez platformę  ePUAP: /tdt/SkrytkaESP z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

 1. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 

 1. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą TDT można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, pisemnie bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

 

 1. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminach: 14 dni od dnia doręczenia decyzji oraz 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Znajdź sprawę, którą chcesz załatwić:

Artykuł
należy do kategorii:
Homologacja