Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Egzaminy – diagności

Załatw sprawę

Egzaminy – diagności

1. Egzaminy – diagności – co powinienem wiedzieć?

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym  starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny.

Egzamin przeprowadza za opłatą komisja powołana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Kandydat, aby uzyskać uprawnienie diagnosty powinien przed przystąpieniem do egzaminu dla kandydatów na diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia upewnić się, czy posiada wymagane wykształcenie i praktykę, które weryfikuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Jeżeli kandydat ma pewność, iż spełnia powyższe wymogi, wówczas może przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego po uprzednim złożeniu kompletu dokumentów, tj. wniosku o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego i kopii dowodu opłaty.

2. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić Wnioskodawca, nie jego pracodawca ani inna osoba trzecia. Wnioskodawca składa wniosek wraz z kompletem załączników osobiście w siedzibie TDT, w postaci papierowej drogą pocztową, kurierem lub drogą elektroniczną z bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć do Dyrektora TDT w terminie co najmniej 14 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu. Wniosek zostanie rozpatrzony w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Rachunek za egzamin zostanie wystawiony na wniosek Wnioskodawcy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia egzaminu.

4. Sprawdź, czy posiadasz wszystkie dokumenty (egzaminy – diagności):

Wnioskodawca ubiegający się o dopuszczeniu do egzaminu kwalifikacyjnego dla diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia składa:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego,
  • kopię dowodu opłaty.

W związku z sytuacją epidemiczną i występowaniem potencjalnego zagrożenia zarażeniem się koronawirusem SARS- CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do egzaminu mogą przystąpić jedynie osoby przestrzegające Wytycznych dotyczących Zdających w zakresie organizowania i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia.
Mając na uwadze powyższe należy dostarczyć również oświadczenie (zob. na końcu strony Załącznik nr 1 do WYTYCZNYCH – oświadczenie)

5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata za egzamin kwalifikacyjny dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty wynosi: 270 zł.
(w tym przystąpienie do egzaminu praktycznego po raz pierwszy).

Opłata za ponowne przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydatów na diagnostów z:

  • części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, w zakresie niezaliczonej części modułu II – 130 zł za każdą część,
  • części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, w zakresie niezaliczonego modułu III – 130 zł,
  • części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego – wynosi 130 zł,
  • Suma opłat, o których mowa w pkt 1–3, nie może być wyższa niż 270 zł.

Opłata za egzamin kwalifikacyjny dla diagnostów uzupełniających uprawnienia wynosi:

  • z części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, w zakresie uzupełnianej części modułu II – 130 zł za każdą część,
  • z części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, w zakresie uzupełnianego modułu III – 130 zł,
  • za część praktyczną egzaminu kwalifikacyjnego albo ponowne przeprowadzenie części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego – 130 zł.
  • Suma opłat, o których mowa w pkt 1–3, nie może być wyższa niż 270 zł.

Opłaty za egzamin kwalifikacyjny należy wpłacać na poniższe konto:

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Pulawska 125, 02-707 Warszawa
27 1130 1017 0020 1237 5820 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Uwaga: W przypadku potrzeby wystawienia rachunku prosimy do wniosku dołączyć wszelkie informacje niezbędne do  jego wystawienia.

W tytule prosimy wpisać odpowiednio: „opłata za egzamin kwalifikacyjny” lub „egzamin dla diagnostów”

 

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę w zakresie egzaminy – diagności?

Krok 1. Sprawdź termin i miejsce egzaminu na stronie internetowej: Komunikat o terminach egzaminów na diagnostów

Krok 2. Wybierz termin i miejsce egzaminu.

Krok 3. Pobierz ze strony TDT wniosek wraz z oświadczeniem (zob. na końcu strony Załącznik nr 1 do WYTYCZNYCH – oświadczenie).

Krok 4. Wypełnij poprawnie wniosek i załącz kopię dowodu opłaty. Instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na koncu strony.

Krok 5. Przekaż dokumenty do TDT (pocztą, osobiście w siedzibie TDT w Warszawie, platformą ePUAP)

Krok 6. Sprawdź status zakwalifikowania.

Krok 7. Przybądź na egzamin zgodnie z informacją podaną w statusie zakwalifikowania.

 

7. Gdzie szukać odpowiedzi na dodatkowe pytania?

FAQ na stronie TDT 
telefon: +48 728 333 021
e-mail: diagnosta@tdt.gov.pl, info@tdt.gov.pl

8. Czy sprawę można załatwić bez przychodzenia do urzędu?

Wniosek wraz z załącznikami można przesłać w postaci papierowej drogą pocztową lub korzystając z platformy ePUAP.

9. Jakie przepisy regulują formalności/procedurę/postępowanie/zasady załatwiania tej sprawy (egzaminy – diagności)?

10. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą TDT można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, pisemnie bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

11. Tryb odwoławczy

Skargi dotyczące przeprowadzenia lub wyniku egzaminu osoba, która przystąpiła do egzaminu może zgłaszać za pośrednictwem Dyrektora TDT do ministra właściwego ds. transport w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu lub ogłoszenia wyniku w formie pisemnej, skargi co do jego przebiegu lub wyniku na adres: Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02 – 707 Warszawa

Odwołanie od decyzji wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

12. Ponowna ocena pracy egzaminacyjnej

Zgodnie z § 15 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych  w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu zdający może wystąpić do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego o ponowną ocenę pracy egzaminacyjnej.

Zdający powinien przesłać pismo z prośbą o ponowną ocenę pracy egzaminacyjnej. W przedmiotowym piśmie należy zamieścić wszystkie swoje dane tj. imię, nazwisko, dokładny adres, numer PESEL, jak również podać miejsce i datę egzaminu, w którym zdający uczestniczył. Pismo powinno być oryginalnie podpisane przez Wnioskodawcę.

Pismo należy złożyć osobiście w siedzibie TDT, w postaci papierowej drogą pocztową, kurierem lub przy wykorzystaniu platformy ePUAP.
Praca zostanie poddana ponownej ocenie przez inną, niezależną komisję egzaminacyjną w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

O wyniku ponownej oceny Wnioskodawca zostanie poinformowany oddzielnym pismem.
Istnieje także możliwość wglądu do pracy egzaminacyjnej.

Zgodnie z § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanychw terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu zdający może wystąpić do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego o wgląd do pracy egzaminacyjnej.

Zdający powinien przesłać pismo z prośbą o wgląd do pracy egzaminacyjnej. W przedmiotowym piśmie należy zamieścić wszystkie swoje dane tj. imię, nazwisko, dokładny adres, nr PESEL, jak również podać miejsce i datę egzaminu, w którym zdający uczestniczył. Pismo powinno być oryginalnie podpisane przez Wnioskodawcę.

Pismo należy złożyć osobiście w siedzibie TDT, w postaci papierowej drogą pocztową, kurierem lub przy wykorzystaniu platformy ePUAP.

Wnioskodawca otrzyma pismo z ustalonym terminem wglądu do pracy egzaminacyjnej.

Praca może być okazana zdającemu do wglądu w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie.

Status zakwalifikowania diagnostów

Pole wymagane do wypełnienia

Pesel jest za długi

*Pola wymagane do wypełnienia

Artykuł
należy do kategorii:
Egzaminy dla kandydatów na diagnostów