Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTDziałalność dozorowa

Kategoria artykułów:
Działalność dozorowa

Duplikaty badań zbiorników LPG, CNG, LNG, H2

Duplikaty dokumentów (protokołów) z badań i decyzji dla zbiorników na gaz LPG, CNG i LNG oraz wodoru, zamontowanych w układach zasilania pojazdów, produkowanych przez krajowych wytwórców, u których wykonywane są badania odbiorcze oraz w zakładach upoważnionych do wykonywania czynności związanych z przygotowywaniem do badań okresowych i doraźnych ww. zbiorników, wystawiane są przez właściwe oddziały terenowe TDT na podstawie złożonego wniosku (zob. wniosek o wydanie duplikatu protokołu z badania i decyzji dla zbiornika LPG, CNG, LNG i wodoru).

Przejdź do pełnej treści

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. ...

Przejdź do pełnej treści

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. ...

Przejdź do pełnej treści

Zakłady uprawnione – zagraniczne

Wykaz zagranicznych zakładów uprawnionych przez TDT do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do ich wytwarzania, naprawy lub modernizacji.

Przejdź do pełnej treści

Formularz zgłoszenia awarii urządzenia / wypadku z udziałem urządzenia

Formularz zgłoszenia awarii urządzenia / wypadku z udziałem urządzenia stanowi szybki sposób na wypełnienie ustawowego obowiązku powiadamiania organu dozoru technicznego o zaistniałym wypadku lub niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego.

Przejdź do pełnej treści

Zgłoszenie awarii

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym, eksploatujący urządzenie techniczne, zobowiązany jest do powiadomienia właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją. ...

Przejdź do pełnej treści

Uprawnianie zakładów

Transportowy Dozór Techniczny wydaje uprawnienia zakładom krajowym i zagranicznym do wytwarzania, naprawiania lub modernizacji urządzeń technicznych, które podlegają pod dozór tej jednostki dozoru technicznego. ...

Przejdź do pełnej treści

Zgłoszenie urządzenia do badania

W celu zgłoszenia do badania urządzenia, które nie jest jeszcze zarejestrowane w ewidencji TDT – zobacz zakładkę: Zarejestruj/ wyrejestruj urządzenie. W celu zgłoszenia do badania urządzenia, które jest już zarejestrowane w ewidencji TDT...

Przejdź do pełnej treści

Wytwarzanie, naprawa lub modernizacja

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym wytwarzanie urządzeń technicznych odbywa się na podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego w zakresie zgodności tej dokumentacji z warunkami technicznymi dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. ...

Przejdź do pełnej treści

Zmiana eksploatującego

W przypadku zmiany eksploatującego urządzenie techniczne, nowy eksploatujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki poprzedniego eksploatującego wynikające z decyzji zezwalającej na eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, pod warunkiem że: ...

Przejdź do pełnej treści

Zarejestruj/ wyrejestruj urządzenie

Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu (zob. zakładkę Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu) prowadzonemu przez Transportowy Dozór Techniczny podlegają rejestracji w ewidencji prowadzonej przez tę jednostkę dozoru technicznego. ...

Przejdź do pełnej treści

Zaświadczenia kwalifikacyjne: obsługa/konserwacja

Zgodnie z art. 22 ustęp 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie.

Przejdź do pełnej treści

Tematyka egzaminacyjna

Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Przejdź do pełnej treści

Zakłady uprawnione – krajowe

Wykaz krajowych zakładów uprawnionych przez TDT do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do ich wytwarzania, naprawy lub modernizacji.

Przejdź do pełnej treści

Nadawanie uprawnień

Rozpoczęcie postępowania o nadanie uprawnienia następuje po złożeniu do Biura TDT w Warszawie, poprzez odpowiedni ze względu na siedzibę wnioskodawcy oddział terenowy TDT, wniosku o nadanie uprawnienia wraz z poniższą dokumentacją (2 egzemplarze): ...

Przejdź do pełnej treści

Specjalistyczne urządzenia transportu ciągłego i bliskiego

Warunki techniczne dozoru technicznego specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego (SUT), o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. ...

Przejdź do pełnej treści

Urządzenia transportu bliskiego

Warunki techniczne dozoru technicznego urządzeń transportu bliskiego (UTB), o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. ...

Przejdź do pełnej treści

Specjalistyczne urządzenia ciśnieniowe

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (SUC), o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. ...

Przejdź do pełnej treści

Inne urządzenia ciśnieniowe

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie urządzeń ciśnieniowych, o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2021 r. ...

Przejdź do pełnej treści

Zbiorniki magazynowe

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie zbiorników magazynowych, o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w dwóch rozporządzeniach dotyczących różnych urządzeń: ...

Przejdź do pełnej treści

Urządzenia transportu linowego

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie urządzeń transportu linowego (UTL), o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. ...

Przejdź do pełnej treści

Zaświadczenia kwalifikacyjne

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne...

Przejdź do pełnej treści

Uprawnienia zakładów

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania, naprawy lub modernizacji mogą być wytwarzane, naprawiane lub modernizowane przez podmioty posiadające uprawnienie...

Przejdź do pełnej treści

Wytwarzanie /naprawa /modernizacja

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym wytwarzanie urządzeń technicznych odbywa się na podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego w zakresie zgodności tej dokumentacji z warunkami technicznymi dozoru technicznego...

Przejdź do pełnej treści

Działalność dozorowa

Działalność dozorowa Transportowego Dozoru Technicznego jest regulowana ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Zgodnie z tą ustawą do zakresu działania TDT należy przede wszystkim wykonywanie dozoru technicznego nad: ...

Przejdź do pełnej treści