Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTUrządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Kategoria artykułów:
Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Rurociągi technologiczne

Rurociąg technologiczny – system ciśnieniowy powstały przez połączenie ze sobą takich elementów jak: rury, złączki, kształtki, kompensatory, osprzęt ciśnieniowy i osprzęt zabezpieczający ...

Przejdź do pełnej treści

Duplikaty badań zbiorników LPG, CNG, LNG, H2

Duplikaty dokumentów (protokołów) z badań i decyzji dla zbiorników na gaz LPG, CNG i LNG oraz wodoru, zamontowanych w układach zasilania pojazdów, produkowanych przez krajowych wytwórców, u których wykonywane są badania odbiorcze oraz w zakładach upoważnionych do wykonywania czynności związanych z przygotowywaniem do badań okresowych i doraźnych ww. zbiorników, wystawiane są przez właściwe oddziały terenowe TDT na podstawie złożonego wniosku (zob. wniosek o wydanie duplikatu protokołu z badania i decyzji dla zbiornika LPG, CNG, LNG i wodoru).

Przejdź do pełnej treści

Pojazd-bateria / wagon-bateria

Pojazd-bateria oznacza pojazd zawierający elementy połączone ze sobą wspólnym kolektorem i przymocowane na stałe do jednostki transportowej. Elementy pojazdu-baterii stanowią butle, zbiorniki rurowe, wiązki butli, bębny ciśnieniowe oraz cysterny do przewozu gazów o pojemności większej niż 450 dm3 (ADR). ...

Przejdź do pełnej treści

Zbiorniki do magazynowania materiałów trujących lub żrących

Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących, czyli substancji i preparatów chemicznych zaklasyfikowanych na podstawie odrębnych przepisów jako niebezpieczne: bardzo toksyczne, toksyczne, szkodliwe albo żrące: ...

Przejdź do pełnej treści

Zbiorniki do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych

Zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, czyli substancji, których prężność pary w temperaturze 50°C nie jest większa niż 3 bary (300 kPa), a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61°C...

Przejdź do pełnej treści

Specjalistyczne urządzenia transportu bliskiego

Specjalistyczne urządzenia transportu bliskiego podlegające dozorowi TDT to urządzenia służące do przemieszczania ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu, w pionie, poziomie lub pod kątem: ...

Przejdź do pełnej treści

Specjalistyczne urządzenia transportu ciągłego

Specjalistyczne urządzenia transportu ciągłego podlegające dozorowi TDT to urządzenia służące do przemieszczania materiałów masowych lub jednostkowych w sposób ciągły, po określonym torze lub trasie, instalowane w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych...

Przejdź do pełnej treści

Zgłoszenie urządzenia do badania

W celu zgłoszenia do badania urządzenia, które nie jest jeszcze zarejestrowane w ewidencji TDT – zobacz zakładkę: Zarejestruj/ wyrejestruj urządzenie. W celu zgłoszenia do badania urządzenia, które jest już zarejestrowane w ewidencji TDT...

Przejdź do pełnej treści

Wytwarzanie, naprawa lub modernizacja

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym wytwarzanie urządzeń technicznych odbywa się na podstawie dokumentacji technicznej uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego w zakresie zgodności tej dokumentacji z warunkami technicznymi dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. ...

Przejdź do pełnej treści

Zmiana eksploatującego

W przypadku zmiany eksploatującego urządzenie techniczne, nowy eksploatujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki poprzedniego eksploatującego wynikające z decyzji zezwalającej na eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, pod warunkiem że: ...

Przejdź do pełnej treści

Zarejestruj/ wyrejestruj urządzenie

Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu (zob. zakładkę Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu) prowadzonemu przez Transportowy Dozór Techniczny podlegają rejestracji w ewidencji prowadzonej przez tę jednostkę dozoru technicznego. ...

Przejdź do pełnej treści

Kontenery BK1, BK2

W celu ułatwienia użytkownikom przyjęcia pod dozór, a producentom produkcji kontenerów typu BK1 i BK2, przeznaczonych do transportu luzem towarów niebezpiecznych, Transportowy Dozór Techniczny poniżej przedstawia podstawowe informacje dotyczące trybu postępowania oraz minimalnego zakresu dokumentacji, wymaganego dla nowych i używanych kontenerów. ...

Przejdź do pełnej treści

Ruchome jednostki do wytwarzania materiałów wybuchowych (MEMU)

Pojazd MEMU to zgodnie z umową ADR pojazd zgodny z definicją ruchomej jednostki do wytwarzania materiałów wybuchowych, podaną w 1.2.1 umowy ADR. ...

Przejdź do pełnej treści

Wieloelementowe kontenery do gazu (MEGC)

Wieloelementowy kontener do gazu (MEGC – Miltiple-Element Gas Container) lub Wieloelementowy kontener do gazu certyfikowany symbolem UN (UN MEGC) oznacza jednostkę składającą się z elementów połączonych ze sobą kolektorem i zamocowanych w ramie wraz z wyposażeniem obsługowym i konstrukcyjnym. ...

Przejdź do pełnej treści

Butle i wiązki butli

Butla jest to transportowe naczynie ciśnieniowe o pojemności wodnej nie większej niż 150 litrów. Wiązka butli – oznacza zestaw butli razem umocowanych, połączonych ze sobą wspólnym kolektorem i przewożonych jako całość. ...

Przejdź do pełnej treści

Cysterny do przewozu towarów niebezpiecznych

Cysterna oznacza zbiornik wraz z wyposażeniem obsługowym i konstrukcyjnym. Określenie to użyte samodzielnie oznacza kontener-cysternę, cysternę przenośną, cysternę odejmowalną lub cysternę stałą, ...

Przejdź do pełnej treści

Zjeżdżalnie grawitacyjne

Pod dozorem TDT znajdują się wyciągi pojazdów dla zjeżdżalni grawitacyjnych, czyli urządzenie transportu linowego (UTL) przeznaczone do holowania w górę pojazdów z osobami lub bez nich za pomocą liny, po specjalnym torze bez utraty kontaktu z tym torem. ...

Przejdź do pełnej treści

Przenośniki do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym

Przenośnik o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym to urządzenie transportu linowego (UTL) przeznaczone do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym w górę za pomocą ruchomej taśmy lub gąsienicy. ...

Przejdź do pełnej treści

Wyciągi narciarskie

Wyciąg narciarski do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych to urządzenie transportu linowego (UTL) przeznaczone do holowania osób, wyposażonych w sprzęt narciarski bez utraty kontaktu z trasą (wyjątek stanowią ewolucje sportowe podczas zawodów dla narciarzy wodnych), za pomocą urządzeń holujących. ...

Przejdź do pełnej treści

Specjalistyczne urządzenia transportu ciągłego i bliskiego

Warunki techniczne dozoru technicznego specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego (SUT), o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. ...

Przejdź do pełnej treści

Urządzenia transportu bliskiego

Warunki techniczne dozoru technicznego urządzeń transportu bliskiego (UTB), o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. ...

Przejdź do pełnej treści

Zbiorniki agregatów gaśniczych

Zbiorniki ciśnieniowe, o iloczynie nadciśnienia (PS) i pojemności (V) większym niż 50 bar × dm3 i nadciśnieniu (PS) wyższym niż 0,5 bara zamontowane na stałe w agregatach proszkowych gaśniczych pojazdów drogowych.

Przejdź do pełnej treści

Cysterny ciśnieniowe

Cysterny ciśnieniowe – zbiorniki wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączone z podwoziem drogowym lub kolejowym, stanowiące nieodłączną część ramy lub umożliwiające transport multimodalny: ...

Przejdź do pełnej treści

Zbiorniki montowane w pojazdach kolejowych, metra i tramwajów

Zbiorniki ciśnieniowe o iloczynie nadciśnienia (PS) i pojemności (V) większym niż 50 bar × dm3 i nadciśnieniu (PS) większym niż 0,5 bara: ...

Przejdź do pełnej treści

Rurociągi

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu dozorowi technicznemu podlegają m. in. rurociągi przesyłowe i technologiczne do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych...

Przejdź do pełnej treści

Inne zbiorniki stałe

Zbiornik jest to urządzenie służące do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nim procesów technologicznych. Zbiornik podlega pod dozór techniczny jeżeli iloczyn jego pojemności V i ciśnienia dopuszczalnego PD spełnia warunek: ...

Przejdź do pełnej treści

Hydroakumulatory

Hydroakumulator jest to urządzenie służące do magazynowania cieczy roboczej pod wysokim ciśnieniem. Hydroakumulator podlega pod dozór techniczny jeżeli iloczyn jego pojemności V i ciśnienia dopuszczalnego PD spełnia warunek: ...

Przejdź do pełnej treści

Zbiorniki sprężonego powietrza

Zbiornik sprężonego powietrza jest to urządzenie służące do magazynowania gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego (sprężonego powietrza). ...

Przejdź do pełnej treści

Zbiorniki w instalacjach wodnych i cieplnych

Zbiorniki wypełnione całkowicie wodą – jest to urządzenie służące do magazynowania cieczy (wody). Zbiornik podlega pod dozór techniczny jeżeli iloczyn jego pojemności V i ciśnienia dopuszczalnego PD spełnia warunek: PD x V > 300 bar x litr oraz PD > 0,7 bara. ...

Przejdź do pełnej treści

Kotły parowe, wodne i cieczowe

Kotły parowe – urządzenia służące do wytwarzania pary z cieczy przy użyciu ciepła uzyskiwanego ze spalania paliwa (powstającego podczas reakcji egzotermicznej) lub z energii elektrycznej. ...

Przejdź do pełnej treści

Specjalistyczne urządzenia ciśnieniowe

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (SUC), o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 października 2006 r. ...

Przejdź do pełnej treści

Inne urządzenia ciśnieniowe

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie urządzeń ciśnieniowych, o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2021 r. ...

Przejdź do pełnej treści

Urządzenia do odzyskiwania par paliwa

Warunki techniczne dozoru technicznego urządzeń do odzyskiwania par paliwa, o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. ...

Przejdź do pełnej treści

Zbiorniki magazynowe

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie zbiorników magazynowych, o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w dwóch rozporządzeniach dotyczących różnych urządzeń: ...

Przejdź do pełnej treści

Urządzenia NO

Warunki techniczne dozoru technicznego dla urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, zwanych dalej „urządzeniami NO”, o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. ...

Przejdź do pełnej treści

Urządzenia transportu linowego

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie urządzeń transportu linowego (UTL), o których mowa w niniejszym rozdziale, zostały sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. ...

Przejdź do pełnej treści