Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTEgzaminy na doradców DGSA

Kategoria artykułów:
Egzaminy na doradców DGSA

Status kwalifikacji na doradców DGSA i diagnostów

INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU DGSA DLA ZDAJĄCYCH Kod zdającego*: Pesel jest za długi 5 ostatnich cyfr numeru pesel*: Pesel jest za długi *Pola wymagane do wypełnienia Sprawdź Status zakwalifikowania diagnostów Imię*: Nazwisko*: PESEL*: Pole wymagane do wypełnienia Pesel jest za długi *Pola wymagane do wypełnienia Przedź do profilu Kandydata Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi i [...]

Przejdź do pełnej treści

SARS- CoV-2 – wytyczne

SARS- CoV-2 - wytyczne Uwzględniając bieżącą sytuację epidemiczną w Polsce, a także w oparciu o zasady bezpieczeństwa rekomendowane przez GIS, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo osób przystępujących do egzaminu, członków komisji egzaminacyjnej, a także zdrowie zaangażowanych w ten proces pracowników TDT, do egzaminu mogą przystąpić jedynie osoby przestrzegające poniższych wytycznych: Egzamin teoretyczny na diagnostów [...]

Przejdź do pełnej treści

Egzaminy – doradcy DGSA

Załatw sprawę Egzaminy - doradcy DGSA Wydanie świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR / w transporcie kolejowym RID / w żegludze śródlądowej ADN 1. Egzaminy - doradcy DGSA - co powinienem wiedzieć? Osoba, która chce pracować w zawodzie doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (ADR, RID i [...]

Przejdź do pełnej treści

Egzaminy i kwalifikacje osób

Załatw sprawę Egzaminy i kwalifikacje osób Znajdź sprawę do załatwienia: Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych Egzaminy – diagności Egzaminy – doradcy DGSA Status kwalifikacji na doradców DGSA i diagnostów

Przejdź do pełnej treści

Wykaz podmiotów prowadzących kursy wg ADR/RID/ADN

TDT Wykaz podmiotów prowadzących kursy wg ADR/RID/ADN Do pobrania Wykaz podmiotów prowadzących kursy wg ADR/RID/ADN - Województwo Dolnośląskie Wykaz podmiotów prowadzących kursy wg ADR/RID/ADN - Województwo Kujawsko-Pomorskie Wykaz podmiotów prowadzących kursy wg ADR/RID/ADN - Województwo Lubelskie Wykaz podmiotów prowadzących kursy wg ADR/RID/ADN - Województwo Lubuskie Wykaz podmiotów prowadzących kursy wg ADR/RID/ADN - Województwo Łódzkie Wykaz [...]

Przejdź do pełnej treści

Status kwalifikacji

Status kwalifikacji INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU DGSA DLA ZDAJĄCYCH Kod zdającego*: Pesel jest za długi 5 ostatnich cyfr numeru pesel*: Pesel jest za długi *Pola wymagane do wypełnienia Sprawdź KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Pozostałe sprawy dotyczące egzaminów na doradców DGSA: Komunikat o terminach egzaminów na doradców DGSA Egzamin dla kandydatów na doradcę [...]

Przejdź do pełnej treści

Zakres egzaminu na doradcę DGSA

Zakres egzaminu na doradcę DGSA Wykaz przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych objętych zakresem egzaminu na doradcę do spraw bezpieczeństwa: ADR 1. Oświadczenie rządowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej [...]

Przejdź do pełnej treści

Egzamin na doradcę w przypadku Sił Zbrojnych RP

Egzamin na doradcę w przypadku Sił Zbrojnych RP Warunkiem przystąpienia do egzaminu dla kandydatów na doradcę, egzaminu poszerzającego uprawnienia doradcy lub egzaminu przedłużającego ważność świadectwa doradcy jest złożenie do Transportowego Dozoru Technicznego (wpływ do kancelarii TDT) wymaganych dokumentów na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres: [...]

Przejdź do pełnej treści

Egzamin przedłużający ważność świadectwa doradcy

Egzamin przedłużający ważność świadectwa doradcy Posiadacz świadectwa doradcy może przedłużyć jego ważność na okres kolejnych 5 lat, licząc od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego świadectwa doradcy, pod warunkiem, że doradca: nie przestał spełniać wymogu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 19 sierpnia 2011 r.  o przewozie towarów niebezpiecznych; nie [...]

Przejdź do pełnej treści

Egzamin poszerzający uprawnienia doradcy

Egzamin poszerzający uprawnienia doradcy Posiadacz ważnego świadectwa doradcy może przystąpić do egzaminu poszerzającego posiadany zakres uprawnień o inny rodzaj transportu w dowolnym okresie ważności tego świadectwa oraz po ukończeniu kursu doradcy odpowiadającego zakresowi egzaminu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie do Transportowego Dozoru Technicznego (wpływ do kancelarii TDT) wymaganych dokumentów na co najmniej 7 dni [...]

Przejdź do pełnej treści

Egzamin dla kandydatów na doradcę

Egzamin dla kandydatów na doradcę Warunkiem przystąpienia do egzaminu na doradcę do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych jest złożenie do Transportowego Dozoru Technicznego (wpływ do kancelarii TDT) wymaganych dokumentów na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. Wniosek wraz z kompletem załączników składa się osobiście w siedzibie TDT, tradycyjną drogą pocztową, kurierem lub [...]

Przejdź do pełnej treści

Komunikat o terminach egzaminów na doradców DGSA

Komunikat o terminach egzaminów na doradców DGSA 12 października 2021 Egzaminy dla kandydatów na doradców oraz doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych TDT informuje o najbliższych egzaminach dla kandydatów na doradców oraz doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych: ... 12 kwietnia 2021 SARS-CoV-2 – wytyczne dla zdających W związku z wejściem w życie nowego [...]

Przejdź do pełnej treści

Egzaminy na doradców DGSA

Egzaminy na doradców DGSA Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, egzaminy dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w przewozie drogowym, przewozie koleją i żeglugą śródlądową odbywają się przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru Technicznego. [...]

Przejdź do pełnej treści

Egzaminy i kwalifikacje osób

Egzaminy i kwalifikacje osób Transportowy Dozór Techniczny prowadzi egzaminy sprawdzające kwalifikacje następujących osób: obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (osoby te obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym [...]

Przejdź do pełnej treści