Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTHomologacja

Kategoria artykułów:
Homologacja

Uznanie świadectwa krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu

Świadectwo krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu udzielone na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaje zgodnie z procedurą Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, jeżeli pojazd ten spełnia odpowiednie warunki lub wymagania techniczne równoważne warunkom lub wymaganiom obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przejdź do pełnej treści

Świadectwo unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu

Unijnemu indywidualnemu dopuszczeniu pojazdu podlega nowy pojazd, który powinien spełniać odpowiednie warunki lub wymagania techniczne i który przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyskał świadectwa homologacji typu UE, lub na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji typu UE i w którym to pojeździe przed rejestracją zostały wprowadzone zmiany wpływające na zmianę warunków stanowiących podstawę do wydania świadectwa homologacji typu tego pojazdu. ...

Przejdź do pełnej treści

Świadectwo krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu

Krajowemu indywidualnemu dopuszczeniu pojazdu podlega nowy pojazd, który powinien spełniać odpowiednie warunki lub wymagania techniczne i który przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyskał świadectwa homologacji typu UE, lub na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji typu UE i w którym to pojeździe przed rejestracją zostały wprowadzone zmiany wpływające na zmianę warunków stanowiących podstawę do wydania świadectwa homologacji typu tego pojazdu.

Przejdź do pełnej treści

Świadectwo homologacji montażu dodatkowej instalacji R115

Montaż dodatkowej instalacji R115, który ma być wykonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien spełniać określone wymagania techniczne których spełnienie potwierdza się w procedurze homologacji montażu dodatkowej instalacji R115. O wydanie lub zmianę świadectwa homologacji montażu dodatkowej instalacji R115 może wystąpić podmiot dokonujący montażu dodatkowej instalacji R115. Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej.

Przejdź do pełnej treści

Świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

Sposób montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, który ma być wykonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien spełniać określone wymagania techniczne których spełnienie potwierdza się w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

Przejdź do pełnej treści

Świadectwo homologacji typu UE wyposażenia

Nowy typ przedmiotu wyposażenia lub części, który ma być wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, powinien spełniać określone wymagania techniczne których spełnienie potwierdza się w procedurze homologacji typu UE przedmiotu wyposażenia lub części.

Przejdź do pełnej treści

Świadectwo homologacji typu ONZ wyposażenia

Nowy typ przedmiotu wyposażenia lub części, który ma być wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, powinien spełniać określone wymagania techniczne których spełnienie potwierdza się w procedurze homologacji typu ONZ przedmiotu wyposażenia lub części. O wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu ONZ przedmiotu wyposażenia lub części może wystąpić jego producent lub jego upoważniony przedstawiciel, właściciel znaku towarowego - podmiot wskazany w Regulaminie ONZ. Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej.

Przejdź do pełnej treści

Wyznaczenie służby technicznej

O wydanie decyzji w sprawie wyznaczenia lub zmiany zakresu wyznaczenia do wykonywania badań homologacyjnych, badań w zakresie indywidualnego dopuszczenia pojazdu lub dokonywania kontroli zgodności może wystąpić podmiot posiadający osobowość prawną, zatrudniający kadrę o wiedzy i doświadczeniu odpowiednim do zakresu planowanych działań, dysponujący stosownymi warunkami lokalowymi i wyposażeniem, posiadający certyfikat PCA odpowiedni do zakresu wyznaczenia oraz jest niezależny i bezstronny w stosunku do podmiotów zaangażowanych w realizowane działania ...

Przejdź do pełnej treści

Świadectwo homologacji typu UE pojazdu – wydanie lub zmiana

Nowy typ pojazdu, który ma być wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, powinien spełniać określone wymagania techniczne dla danej kategorii pojazdu, których spełnienie potwierdza się w procedurze homologacji typu UE pojazdu. O wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu UE pojazdu może wystąpić jego producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej.

Przejdź do pełnej treści

Wykaz potwierdzeń dotyczących spełnienia wymagań

Publikujemy, w postaci pliku do pobrania, wykaz numerów identyfikacyjnych pojazdów (VIN), dla których Instytut Transportu Samochodowego, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Transportowy Dozór Techniczny lub CARTEST Sp. z o.o. wydał potwierdzenie dotyczące spełnienia wymagań określonych w  §9b, 9d, 9f, 9g, 9h rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). ...

Przejdź do pełnej treści