Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTHomologacja

Kategoria artykułów:
Homologacja

Wykaz potwierdzeń dotyczących spełnienia wymagań

Publikujemy, w postaci pliku do pobrania, wykaz numerów identyfikacyjnych pojazdów (VIN), dla których Instytut Transportu Samochodowego, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Transportowy Dozór Techniczny lub CARTEST Sp. z o.o. wydał potwierdzenie dotyczące spełnienia wymagań określonych w  §9b, 9d, 9f, 9g, 9h rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.). ...

Przejdź do pełnej treści

Homologacja typu pojazdu

Nowy typ pojazdu, który ma być wprowadzony do obrotu na terytorium Polski, powinien spełniać określone wymagania techniczne dla danej kategorii pojazdu, których spełnienie potwierdza się w procedurze homologacji typu pojazdu. ...

Przejdź do pełnej treści

Uznanie homologacji typu pojazdu

Świadectwo homologacji typu wydane na dany typ pojazdu przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej podlega procedurze uznania jeśli dany typ pojazdu spełnia wymagania...

Przejdź do pełnej treści

Uprawnienie jednostki do badań homologacyjnych

Wydanie decyzji uprawniającej do wykonywania badań homologacyjnych, badań w zakresie dopuszczenia jednostkowego lub indywidualnego WE, oraz dokonywania kontroli zgodności produkcji

Przejdź do pełnej treści

Wydanie decyzji zwalniającej

Wydanie decyzji zwalniającej z obowiązku przedstawienia jednego lub kilku świadectw homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części pod warunkiem zastąpienia ich sprawozdaniami zawierającymi pozytywne wyniki badań homologacyjnych tych przedmiotów wyposażenia ...

Przejdź do pełnej treści

Unijne indywidualne dopuszczenie pojazdu

Unijnemu indywidualnemu dopuszczeniu pojazdu podlega nowy pojazd kategorii M1, N1, spełniający wymagania określone w dodatku 2 część I rozporządzenia ramowego (UE) nr 2018/858, lub pojazd specjalnego przeznaczenia pozostałych kategorii...

Przejdź do pełnej treści

Uznanie dopuszczenia jednostkowego

Dopuszczenie jednostkowe pojazdu udzielone na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaje zgodnie z procedurą Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, jeżeli pojazd ten spełnia odpowiednie warunki lub wymagania techniczne równoważne warunkom lub wymaganiom obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ...

Przejdź do pełnej treści

Homologacja typu WE pojazdu

Nowy typ pojazdu, który ma być wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, powinien spełniać określone wymagania techniczne dla danej kategorii pojazdu, których spełnienie potwierdza się w procedurze homologacji typu WE pojazdu. ...

Przejdź do pełnej treści

Jednostki uprawnione

Jednostki uprawnione do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu opublikowano w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury...

Przejdź do pełnej treści