Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

2004

Spis Treści

2004 – TDT Jednostką Notyfikowaną nr 1468

W dniu akcesji do Unii Europejskiej, 1 maja 2004 r., Transportowy Dozór Techniczny był już Jednostką Notyfikowaną nr 1468, upoważnioną do oceny zgodności w zakresie aż czterech dyrektyw. Do końca 2004 r. TDT uzyskał autoryzacje do aż sześciu europejskich dyrektyw nowego podejścia.

19 kwietnia 2004 r., Transportowy Dozór Techniczny, posiadający już wymagane prawem akredytacje, osobnymi decyzjami Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej uzyskał autoryzacje w zakresie trzech dyrektyw dotyczących harmonizacji przepisów prawnych Państw Członkowskich odnoszących się do prostych zbiorników ciśnieniowych (wówczas była to dyrektywa 87/404/EWG, zastąpiona w 2009 r. przez dyrektywę 2009/105/WE, którą w 2014 r. zastąpiła dyrektywa 2014/29/UE), do urządzeń ciśnieniowych (wówczas dyrektywa 97/23/WE, zastąpiona w 2016 r. przez 2014/68/UE), oraz do maszyn (wówczas dyrektywa 98/37/WE, zastąpiona w 2009 r. przez 2006/42/WE).

W przeddzień wejścia Polski do UE, 30 kwietnia 2004 r., TDT uzyskał autoryzację Ministra Infrastruktury w zakresie dyrektywy 2000/9/WE dotyczącej kolei linowych (obecnie jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/424 z dnia 9 marca 2016 r.). Była to już czwarta autoryzacja uzyskana przez TDT przed wejściem Polski do UE.

Po udzieleniu autoryzacji właściwy minister informował Komisję Europejską oraz inne państwa członkowskie o tym, że Transportowy Dozór Techniczny spełnia wymagania i został wyznaczony do realizacji określonych w dyrektywach procedur oceny zgodności, do których otrzymał autoryzację. Na tej podstawie Komisja Europejska opublikowała na liście jednostek notyfikowanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej dane Transportowego Dozoru Technicznego jako Jednostki Notyfikowanej nr 1468.

W dniu akcesji TDT był już więc Jednostką Notyfikowaną o numerze 1468, upoważnioną do oceny zgodności w zakresie aż czterech dyrektyw.

Przyjęte w TDT tempo pracy sprawiło, że już niecałe dwa miesiące później, 26 sierpnia 2004 r., decyzją Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, uzyskano autoryzację w zakresie dyrektywy 95/16/WE dotyczącej dźwigów (dyrektywa ta została zastąpiona w 2016 r. przez dyrektywę 2014/33/UE dotyczącą dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów).

W 2004 r. TDT otrzymał jeszcze jedną autoryzację. 30 listopada 2004 r. Minister Infrastruktury autoryzował TDT w zakresie dyrektywy 1999/36/WE, dotyczącej ciśnieniowych urządzeń transportowych (zastąpionej w 2011 r. przez dyrektywę 2010/35/UE). Do końca 2004 r. TDT był więc już jednostką notyfikowaną do aż sześciu europejskich dyrektyw nowego podejścia.