Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

2004

Spis Treści

2004 – TDT wkracza na nowy obszar: stacji kontroli pojazdów

W 2004 r. TDT rozszerzył swoją działalność w zupełnie nowym obszarze. Zmiany wprowadzone do ustawy Prawo o ruchu drogowym nałożyły na TDT obowiązek sprawdzania stacji kontroli pojazdów pod względem zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami, określonymi rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 1 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji, przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

Jednym z warunków do tego, aby uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (SKP), było otrzymanie poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami, odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań. Artykuł 83 ust. 4 precyzuje, że poświadczenie to w formie decyzji administracyjnej wydaje Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. Kolejną nowością był art. 83b, rozstrzygający o sposobie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. Zgodnie z nim nadzór nad stacjami sprawuje starosta, który może powierzyć, w drodze porozumienia, czynności kontrolne Dyrektorowi TDT.

Drugim zadaniem, przypisanym do właściwości Dyrektora TDT, były kontrole stacji kontroli pojazdów, wykonywane na zasadzie porozumienia ze starostwami w ramach ich ustawowego nadzoru nad SKP. Inspektorzy TDT mieli pełnić rolę ekspercką: być wsparciem merytorycznym dla pracowników organów samorządowych, których wiedza w zakresie badań technicznych pojazdów nie zawsze była na zadowalającym poziomie. Kontrole mogły być wykonywane jako wspólne kontrole TDT i starostwa lub też jako pełna kontrola prowadzona tylko przez TDT na zlecenie starostwa.

Trzecia ważna dla TDT zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzona wspomnianą wcześniej ustawą z 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, polegała na dodaniu w art. 82 ustępu nakładającego na Dyrektora TDT obowiązek przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty samochodowego (zarówno dla kandydatów na diagnostów, jak i dla diagnostów uzupełniających uprawnienia). Nowe brzmienie uzyskał art. 84 ust. 2, regulujący sposób uprawniania osób do wykonywania badań technicznych pojazdów. Przepis stanowi, że organem właściwym do wydawana uprawnień diagnosty jest starosta, ale jednym z warunków, jakie powinien spełniać kandydat, jest uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu kwalifikacyjnego, który przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Dyrektora TDT.

Wydane cztery miesiące później przepisy wykonawcze – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U. 2004, nr 246, poz. 2469) – pozwoliły na rozpoczęcie działalności w tym zakresie. Wynikała z nich m.in. tematyka egzaminów, a także sposób przeprowadzenia egzaminu oraz oceny.

Natomiast samo przeprowadzenie egzaminu i postępowanie po nim ustalał Regulamin działania komisji egzaminacyjnej, przeprowadzającej egzamin kwalifikacyjny dla osób, ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia, zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury 28 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Min. Inf. 2004, nr 23, poz. 231).