Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

2014

Spis Treści

2014 – rozszerzenie działalności o homologację pojazdów

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym wprowadziła do zakresu zadań TDT wykonywanie zadań określonych w ustawie z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, czyli sprawy związane z homologacją pojazdów oraz ich wyposażenia.

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego przygotowuje wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. Wykaz ten ogłasza minister właściwy do spraw transportu w drodze obwieszczenia. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2014 r.

W związku z przejęciem od Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zadań homologacyjnych przez TDT, z dniem 1 stycznia 2014 r. został utworzony Wydział Homologacji. Wydział Homologacji składa się z trzech zespołów tematycznych: homologacji wyposażenia pojazdu, dopuszczeń jednostkowych i homologacji całego pojazdu. Do zadań Wydziału Homologacji należy wydawanie w drodze decyzji administracyjnej: świadectw homologacji typu pojazdu lub świadectw homologacji typu WE pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu bądź uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu, wydanego przez organ innego Państwa Członkowskiego UE, dopuszczenia indywidualnego typu WE pojazdu, dopuszczenia do ruchu pojazdu z końcowej partii produkcji, świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji, przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, świadectwa homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia i/ lub części pojazdu, świadectwa homologacji typu ONZ przedmiotu wyposażenia i/ lub części pojazdu, uprawnienia podmiotowi, ubiegającemu się o możliwość przeprowadzania badań homologacyjnych i/ lub badań w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdu, oraz sprawowanie nadzoru nad jednostkami uprawnionymi; a także wykonywanie kontroli zgodności produkcji oraz kontroli zgodności montażu instalacji, przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.