Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

2002

Spis Treści

2002 – certyfikat akredytacji AK 005

Transportowy Dozór Techniczny sprostał trudnemu zadaniu połączenia dwóch odmiennych dozorów specjalistycznych w jedną sprawnie funkcjonującą całość. Zostało to zweryfikowane już 20 września 2002 r. – wówczas to Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło kompetencje Transportowego Dozoru Technicznego jako jednostki kontrolującej zgodnie z normą PN-EN ISO 17020 i wydało certyfikat akredytacji AK 005.

1 maja 2004 r. Polska miała się stać członkiem Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2001 r., kiedy weszła w życie ustawa o dozorze technicznym i na jej mocy utworzono Transportowy Dozór Techniczny, do 1 maja 2004 r. czasu było bardzo mało, aby zorganizować nowy podmiot z dwóch innych, poznać nowe prawo unijne, tak różne od systemu obowiązującego dotąd w Polsce, wprowadzić do jednostki inspekcyjnej europejskie standardy w systemie zarządzania  i uzyskać status jednostki notyfikowanej.

W TDT podjęto jednak ten ogromny wysiłek. TDT wdrożył system zapewnienia jakości w zakresie wykonywania czynności kontrolnych zgodnie z normą PN-EN 45004:1998, w której określono kryteria kompetencji bezstronnych jednostek kontrolujących, a także kryteria ich niezależności. W 2005 r. norma PN-EN 45004:1998 została zastąpiona przez normę PN-EN ISO/IEC 17020:2005 (U).

Działania, związane z wdrożeniem systemu jakości, rozpoczęły się jeszcze na przełomie września i października 2000 r., w istniejącym wówczas Kolejowym Dozorze Technicznym, a zakończyły się 19 lipca 2002 r. już w Transportowym Dozorze Technicznym. Realizując założony cel, opracowano program wdrożenia systemu jakości, który obejmował długofalowy oraz doraźny program jakości. Pierwszy miał być wdrażany do 31 grudnia 2002 r. poprzez opracowywanie i realizację doraźnych programów jakości.

Długofalowy program obejmował budowę i ugruntowanie systemu jakości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 45004:1998, opracowanie pełnej jego dokumentacji na poszczególnych szczeblach organizacyjnych i jej archiwizacji oraz utrzymanie systemu z wykorzystaniem jego procedur. Program ten objął także wdrożenie systemu permanentnego podnoszenia kwalifikacji pracowników. Ważnym jego elementem było również wdrożenie audytu wewnętrznego w celu wykrywania i korygowania słabych ogniw systemu jakości.

Pierwsze opracowania procedur systemu jakości powstały w marcu 2001 r. Księga Jakości oraz Polityka Jakości, oznaczone jako wersje „0”, zostały zatwierdzone 25 maja 2001 r. Kolejna wersja Księgi Jakości, oznaczona jako wersja 1, została zatwierdzona 30 sierpnia 2001 r.

20 września 2002 r. Polskie Centrum Akredytacji wystawiło jednostce kontrolującej (obecnie inspekcyjnej) Certyfikat Akredytacji Jednostki Kontrolującej nr AK 005, potwierdzający, że Transportowy Dozór Techniczny spełnia wymagania normy PN-EN 45004:1998 jako jednostka kontrolująca typu A. 27 listopada 2002 r. ówczesny Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, Karol Hauptmann, uroczyście wręczył ten certyfikat Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego, Janowi Urbanowiczowi. To umożliwiło kolejne działania.