Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

2000

Spis Treści

2000 – powołanie do życia Transportowego Dozoru Technicznego

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym to kolejny przełomowy moment w historii polskiego dozoru, który przygotował polskie dozory techniczne do wejścia Polski do Unii Europejskiej. Na mocy ustawy, 1 stycznia 2001 r. rozpoczyna działalność Transportowy Dozór Techniczny. Powstaje z połączenia Kolejowego Dozoru Technicznego oraz Dozoru Technicznego Żeglugi Morskiej.

Ze likwidowanych jednostek przejął pracowników, środki pieniężne, wierzytelności i zobowiązania, a także wszystkie sprawy wraz z aktami. Transportowy Dozór Techniczny uzyskał status państwowej osoby prawnej, posiadającej osobowość prawną, który nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa, a Skarb Państwa nie odpowiada za jego zobowiązania. Zgodnie z ustawą, TDT podlega ministrowi właściwemu do spraw transportu, który nadaje mu statut. Organem TDT jest Dyrektor powoływany przez ministra właściwego do spraw transportu, a swoje działania wykonuje przy pomocy zastępcy dyrektora oraz kierowników oddziałów terenowych.

Przed dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego stanęło niełatwe zadanie: scalenie w jednej instytucji dwóch, istniejących do tej pory niezależnie od siebie, organizacji dozorowych. Nowo utworzona jednostka ze zlikwidowanych przejęła pracowników, składniki majątkowe, środki pieniężne, zobowiązania i wierzytelności, a także wszystkie sprawy prowadzone przez nie, wraz z aktami. Wszystkim sprawom trzeba było zapewnić sprawną kontynuację. Dzięki kompetencjom, ale i odpowiedzialności przejętych pracowników dozoru wszystkie dotychczas prowadzone sprawy, jak również wszystkie zadania wynikające z ustawy o dozorze technicznym były na bieżąco realizowane.

Zgodnie z pierwotnym tekstem ustawy o dozorze technicznym, do zadań TDT należało m.in.:

1) wykonywanie dozoru technicznego nad:

  1. a) urządzeniami technicznymi zainstalowanymi na obszarze kolejowym, w kolejowych pojazdach szynowych oraz na bocznicach kolejowych,
  2. b) osobowymi i towarowymi kolejami linowymi oraz wyciągami narciarskimi,
  3. c) zbiornikami, w tym cysternami wykorzystywanymi w ruchu kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej,
  4. d) urządzeniami technicznymi na statkach morskich, z wyłączeniem statków, na których urządzenia techniczne objęte są nadzorem technicznym instytucji klasyfikacyjnej, pontonach, dokach oraz na terenie portów i przystani morskich nad urządzeniami związanymi bezpośrednio z żeglugą morską, w szczególności urządzeniami ciśnieniowymi, bezciśnieniowymi zbiornikami (cysternami) i dźwignicami,
  5. e) urządzeniami technicznymi w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych oraz urządzeniami technicznymi stanowiącymi wyposażenie innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym do prac przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi morskiej.

Pełna lista urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu publikowana jest w aktach wykonawczych do ustawy o dozorze technicznym w postaci rozporządzeń w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Przepisy te są nowelizowane lub wydawane nowe, kiedy pod dozór techniczny trafiają nowe urządzenia. Dla wszystkich wymienionych w nich urządzeń lub ich grup minister określa, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie ich projektowania oraz wytwarzania, naprawy, modernizacji, materiałów i elementów stosowanych w tych procesach, a wreszcie w zakresie ich eksploatacji. Warunki techniczne dozoru technicznego stanowią ostateczną, techniczną podstawę wykonywania dozoru.

Zgodnie z ustawą o dozorze technicznym z 2000 r. do zadań TDT należy także:

2) wydawanie świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych, na podstawie odrębnych przepisów,

3) wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, o których mowa w pkt. 1,

4) prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych, o których mowa w pkt 1,

5) szkolenie pracowników TDT,

6) wykonywanie zadań, o których mowa w art. 37 pkt 8-16, w zakresie urządzeń określonych w pkt. 1.