Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęStacje kontroli pojazdówZezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych – dotyczy pojazdów cywilnychCiągnik samochodowy (siodłowy), samochód ciężarowy – szczegółowe informacje

Ciągnik samochodowy (siodłowy), samochód ciężarowy – szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje

Ciągnik samochodowy (siodłowy), samochód ciężarowy

Najczęstsze przyczyny odstępstwa:

 • dopuszczalna masa całkowita pojazdu,
 • dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów,
 • dopuszczalne naciski osi pojazdu,
 • dopuszczalne naciski grupy osi pojazdu.

 

Zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych nie wydaje się dla takich parametrów jak:

 • masa własna pojazdu,
 • ładowność,
 • długość zespołu pojazdów,
 • rozstaw osi pojazdu,
 • wartości parametrów technicznych, które nie przekraczają wartości wskazanych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów.

 

Na co zwrócić szczególną uwagę:

 • Wniosek musi złożyć właściciel pojazdu (lewy górny róg wniosku). Jeżeli właścicielem pojazdu jest np. firma leasingowa, a wniosek podpisał pełnomocnik właściciela, do wniosku załącz oryginał pełnomocnictwa.
 • Do wniosku załącz oryginały lub odpisy notarialne wymaganych dokumentów. Kopie dokumentów potwierdzone przez osoby do tego nieuprawnione nie są akceptowane.
 • Zweryfikuj zakres wnioskowanego odstępstwa. Wskazane na wniosku przekroczone parametry dot. dopuszczalnych mas, nacisków osi pojazdu czy wymiarów, przekraczające wartości wskazane w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów, muszą być precyzyjne i szczegółowe z podaniem ich konkretnej wartości i jednostki np. metry, kilogramy. Wskazane we wniosku wartości nie mogą przekraczać technicznych parametrów określonych w dokumentach homologacyjnych pojazdu. Zwróć szczególną uwagę na to, by wszystkie niezgodne z przepisami elementy wyposażenia pojazdu, parametry techniczne i ich wartości zostały wskazane na zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu (dokument uzyskasz w Stacji Kontroli Pojazdów).
 • Uzasadnienie wniosku – jeśli pojazd będzie używany do przewozu ładunków niepodzielnych (np. elementy maszyn i urządzeń, mostów, suwnic czy elektrowni wiatrowych), wskaż przykładowe ładunki i ich masy oraz podaj przykładowy zespół pojazdów, w jakim będzie uczestniczył przedmiotowy pojazd.

 

Najczęściej popełniane błędy podczas składania wniosków:

 • wniosek złożony przez użytkownika pojazdu (zamiast przez właściciela pojazdu np. firmy leasingowej),
 • wniosek niepodpisany lub podpisany przez osobę do tego nieuprawnioną (brak pełnomocnictwa),
 • brak wskazania wnioskowanego zakresu odstępstwa,
 • brak wskazania konkretnych wartości liczbowych dla wnioskowanych parametrów – wskazano przedział wartości,
 • brak uzasadnienia wniosku,
 • brak wskazania organu rejestrującego,
 • brak wymaganych ustawą załączników do wniosku,
 • dokumenty załączone do wniosku w formie kopii,
 • brak tłumaczenia dokumentów.

 

Przykładowy wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo znajdziesz tutaj.

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do wniosku znajdziesz tutaj.

Dodatkowe informacje dotyczące dokumentów określających maksymalne masy pojazdu znajdziesz tutaj.

Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych rodzajów pojazdów:

Artykuł
należy do kategorii:
Stacje kontroli pojazdów