Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych,
 • dowód własności pojazdu (np. faktura zakupu pojazdu, umowa kupna-sprzedaży pojazdu, dowód rejestracyjny pojazdu),
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wskazujące, których warunków technicznych pojazd nie spełnia (dotyczy pojazdów zarejestrowanych, dokument uzyskasz w Stacji Kontroli Pojazdów),
 • sprawozdanie z badań potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu indywidualnego dopuszczenia pojazdu w przypadku pojazdu, o którym mowa w art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (jeżeli jest wymagane),
 • sprawozdanie z badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu (dotyczy nowych pojazdów, wcześniej nierejestrowanych, dla których będzie prowadzone postępowanie dotyczące wydania decyzji o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu),
 • dokument sporządzony przez jednostkę uprawnioną wskazujący warunki lub wymagania techniczne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a niespełnione przez pojazd objęty dopuszczeniem jednostkowym, udzielonym na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dotyczy nowych pojazdów, objętych procedurą uznania krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego – art. 45 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r.),
 • oświadczenie producenta pojazdu, opinię jednostki uprawnionej albo opinię rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, dotyczącą danych technicznych pojazdu w zakresie objętym wnioskiem (dotyczy pojazdów, dla których w załączonych do wniosku dokumentach brak jest informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania),
 • dowód rejestracyjny kraju poprzedniej rejestracji pojazdu (dotyczy pojazdów, które były zarejestrowane za granicą),
 • dowód uiszczenia opłaty związanej z wydaniem zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych,
 • wyraźne zdjęcia pojazdu przedstawiające:

1. całą bryłę pojazdu z dwóch przekątnych z przodu i z tyłu

2. numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy, umieszczony w sposób trwały na nadwoziu, ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym

3. tabliczkę znamionową pojazdu (umieszczoną na pojeździe i spełniającą wymagania, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych)

4. umiejscowienie kolumny kierowniczej (w przypadku pojazdów sprowadzonych spoza UE oraz posiadających kierownicę  umieszczoną z prawej strony)

Dokumenty złóż w oryginale lub w formie odpisu zgodnie z art. 76a §2 i §3 Kodeksu postępowania administracyjnego wraz ze stosownym tłumaczeniem (jeśli oryginały są w innym języku niż polski).

Kopie dokumentów potwierdzone przez osoby do tego nieuprawnione nie są akceptowane.

W przypadku gdy przekażesz oryginały dokumentów, zostaną one zwrócone na Twój wniosek, po dokonaniu przez Transportowy Dozór Techniczny urzędowego poświadczenia ich zgodności.

Dodatkowe informacje:

Dla pojazdów samochodowych (samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe) może zostać udzielone zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych dotyczących maksymalnych dopuszczalnych mas pojazdu (dopuszczalna masa całkowita pojazdu, dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów/pojazdu członowego, naciski osi (grupy osi) pojazdu).

a) W przypadku nowych pojazdów, wyznaczone maksymalne dopuszczalne masy i naciski nie mogą przekraczać technicznych mas i nacisków określonych w:

 • świadectwie zgodności / tabliczce znamionowej pojazdu;
 • sprawozdaniu z badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego / indywidualnego pojazdu / tabliczce znamionowej pojazdu – zawierającej dane techniczne dotyczące mas i nacisków zgodne z ww. sprawozdaniem (dodatkowa tabliczka umieszczona obok pierwotnej).

Zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych może zostać wydane dla maksymalnych wartości wskazanych w ww. dokumentach, uwzględniając ograniczenia eksploatacyjne wskazane przez producenta pojazdu.

b) W przypadku pojazdów używanych, wyznaczone maksymalne dopuszczalne masy i naciski nie mogą przekraczać technicznych mas i nacisków określonych w:

 • świadectwie zgodności / dopuszczeniu jednostkowym / indywidualnym pojazdu / tabliczce znamionowej pojazdu / dowodzie rejestracyjnym kraju poprzedniej rejestracji;
 • oświadczeniu producenta pojazdu potwierdzającym, że dla danego pojazdu zostały wydane świadectwa homologacji typu WE lub świadectwa homologacji typu ONZ przedmiotu wyposażenia lub części umożliwiające eksploatację pojazdu ze zwiększonymi parametrami (należy wskazać numery świadectw homologacji) oraz, że na dzień wydania oświadczenia pojazd jest skonstruowany i wykonany w sposób umożliwiający jego eksploatację ze zwiększonymi parametrami (należy wskazać wartości tych parametrów). Informacje zawarte w świadectwach homologacji powinny potwierdzać spełnienie wymagań co najmniej w zakresie układu kierowniczego, układu hamulcowego oraz mas i wymiarów pojazdu (świadectwa homologacji cząstkowej należy przekazać w formie elektronicznej do TDT). Tabliczka znamionowa pojazdu może zawierać dane techniczne wynikające z dokumentów homologacyjnych. Masy wskazane w ww. oświadczeniu (do potrzeb realizowanej procedury odstępstwa od warunków technicznych) mogą być wyższe niż wskazane na tabliczce znamionowej;
 • opinii jednostki uprawnionej, przyjmującej formę sprawozdania z badań wykonywanych przez jednostkę uprawnioną do badań homologacyjnych całego pojazdu (w tym dopuszczenia jednostkowego pojazdu), potwierdzającej, że na podstawie przeprowadzonych badań, na dzień wydania opinii pojazd jest skonstruowany i wykonany w sposób umożliwiający jego eksploatację ze zwiększonymi parametrami (należy wskazać wartości tych parametrów). Przedstawione sprawozdanie/opinia z badań powinna potwierdzać spełnienie wymagań co najmniej w zakresie układu kierowniczego, układu hamulcowego oraz mas i wymiarów pojazdu. Sprawozdanie/opinia powinna być oparta na tożsamych przepisach homologacyjnych (rozporządzeniach i dyrektywach unijnych lub regulaminach ONZ) co byłoby stosowane przy badaniach homologacyjnych, jednakże mają być dedykowane do potrzeb realizowanej procedury odstępstwa od warunków technicznych. Tabliczka znamionowa pojazdu może zawierać dane techniczne wynikające z dokumentów homologacyjnych. Masy wskazane w ww. oświadczeniu/opinii (do potrzeb realizowanej procedury odstępstwa od warunków technicznych) mogą być wyższe niż wskazane na tabliczce znamionowej.

Zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych może zostać wydane dla maksymalnych wartości wskazanych w ww. dokumentach, uwzględniając ograniczenia eksploatacyjne wskazane przez producenta pojazdu.

Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych rodzajów pojazdów:

Artykuł
należy do kategorii:
Stacje kontroli pojazdów