Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTKomunikat o obowiązku przekazywania i aktualizowania na terytorium RP danych punktu kontaktowego przedstawiciela producenta pojazdów


Na podstawie przepisu art. 73d ust. 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450) przedstawiciel producenta pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje dane swojego punktu kontaktowego. Jest on także obowiązany zawiadomić Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego o zmianie danych swojego punktu kontaktowego oraz o zaprzestaniu działalności przez przedstawiciela producenta pojazdów.

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego prowadzi bazę ww. punktów kontaktowych przedstawicieli producentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której zamieszcza dane ww. punktu kontaktowego przedstawiciela producenta pojazdów  oraz datę wprowadzenia danych do tej bazy.

Jednocześnie na podstawie art. 73d ust. 4 ww. ustawy – w celu ułatwienia prowadzenia przez organy rejestrujące postępowań w sprawach rejestracji pojazdów Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego udostępnia organom rejestrującym:

  1. bazę punktów kontaktowych przedstawicieli producentów pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. wzory wymaganych podpisów na:

– świadectwach zgodności typu lub typu WE / UE pojazdu
– oświadczeniach o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdu.

Dla ułatwienia wypełnienia ww. obowiązków, zachęcamy przedstawicieli producentów pojazdów do przekazania do Transportowego Dozoru Technicznego poniższych wykazów:

  1. wykaz 1 – dane punktu kontaktowego
  2. wykaz 2 – wykaz osób upoważnionych do podpisywania świadectw zgodności typu lub typu WE / UE
  3. wykaz 3 – wykaz osób upoważnionych do podpisywania oświadczeń o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdu.

 

Wypełnione ww. wykazy prosimy kierować do TDT drogą elektroniczną, w formie skanu, na adres mailowy: homologacja@tdt.gov.pl

Uwaga:

Pełna treść informacji Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w sprawie, dostępna jest tutaj.