Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTWielostronna umowa specjalna RID 1/2021


Transportowy Dozór Techniczny uprzejmie informuje, że Polska przystąpiła do Wielostronnej umowy specjalnej RID 1/2021 – Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wejścia w życie Wielostronnej umowy specjalnej RID 1/2021 zawartej na podstawie Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r (Dz. Urz. MI z 2021 r. poz. 17).

Zgodnie z zawartą umową:

1 ) W drodze odstępstwa od przepisów 1.8.3.16.1 RID wszystkie świadectwa doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, których ważność upływa między 1 marca 2020 r. a 1 września 2021 r. zachowują ważność do dnia 30 września 2021 r. Ważność tych świadectw zostanie przedłużona od daty pierwotnego wygaśnięcia o 5 lat, jeżeli ich posiadacze złożą egzamin zgodnie z 1.8.3.16.2 RID przed dniem 1 października 2021 r.

2) Niniejsza umowa obowiązuje do dnia 1 października 2021 r. na terytoriach umawiających się państw RID, sygnatariuszy niniejszej umowy. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez jednego z sygnatariuszy, zachowa ona ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium tych umawiających się państw RID, które podpisały niniejszą umowę i które jej nie odwołały.

Szczegóły ww. Umowy są dostępne pod linkiem:

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/DziennikUrzedowyMI_poz17_2021.pdf