Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościJednostka InspekcyjnaPorozumienie pomiędzy UDT, WDT I TDT


17 grudnia 2019 roku w Ryni pod Warszawą zostało zawarte porozumienie pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego, Wojskowym Dozorem Technicznym i Transportowym Dozorem Technicznym.

Strony porozumienia zobowiązały się w nim do wymiany informacji i doświadczeń dotyczących urządzeń technicznych oraz urządzeń do odzyskiwania par paliwa, a także do wymiany informacji i doświadczeń dotyczących zakładów uprawnionych, oceny stopnia zagrożenia stwarzanego przez poszczególne rodzaje i typy urządzeń technicznych oraz sprawdzania kwalifikacji osób. Strony postanowiły także wdrożyć wzajemne szkolenia personelu technicznego i ułatwić bezpośrednie kontakty specjalistów i ekspertów.

Ważnym elementem porozumienia jest postanowienie o współpracy w sprawach polityki legislacyjnej i normalizacyjnej, w zakresie działalności dozoru technicznego, a także w sprawach warunków technicznych dozoru technicznego, specyfikacji technicznych, wytycznych oraz przewodników. Współpraca ma objąć także popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczną eksploatacją urządzeń technicznych.

Porozumienie weszło w życie z dniem jego podpisania.