Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Zawiadomienie o wyniku egzaminu kwalifikacyjnego z części teoretycznej lub praktycznej Dyrektor TDT wydaje z urzędu w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego i przesyła Zdającemu na adres podany we wniosku.

W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego z części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego Dyrektor TDT wydaje z urzędu i przesyła na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu.

Status zakwalifikowania na egzamin teoretyczny i praktyczny można sprawdzić na stronie: Status zakwalifikowania diagnostów .