Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTAktualnościJednostka InspekcyjnaInformacja dotycząca „porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego, Transportowym Dozorem Technicznym i Wojskowym Dozorem Technicznym” w dniu 24 stycznia 2014 r.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujmy, że „Porozumienie zawarte pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego, Transportowym Dozorem Technicznym i Wojskowym Dozorem Technicznym” w dniu 24 stycznia 2014 r. było z mocy prawa nieważne w związku z naruszeniem przez to porozumienie postanowień ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125).

 

Zakres i formy wykonywania dozoru technicznego określone zostały w Rozdziale 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym, zgodnie z którymi m.in.:

  • osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne, a także osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie (art. 22 i 23 ustawy). Zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane są na wniosek zainteresowanych osób przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego (art. 23 ust. 1 ustawy).
  • urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania, naprawy lub modernizacji mogą być wytwarzane, naprawiane lub modernizowane przez wytwarzającego, naprawiającego lub modernizującego, który posiada uprawnienie wydane w formie decyzji administracyjnej, do ich wytwarzania, naprawiania lub modernizacji, zwane dalej „uprawnieniem”, wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 9 ust 1 ustawy).

Właściwość rzeczowa jednostek dozoru technicznego określona zastała w Rozdziale 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym tj.:

  • właściwość Urzędu Dozoru Technicznego (dalej: UDT) określona została w art. 37 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym,
  • właściwość Transportowego Dozoru Technicznego (dalej: TDT)  określona została w art. 44 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym,
  • właściwość Wojskowego Dozoru Technicznego (dalej: WDT)  określona została w art. 50 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym.

Jednocześnie również art. 40 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym stwierdza, iż UDT i podległe mu oddziały wykonują dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi objętymi ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym, z wyłączeniem urządzeń podlegających dozorowi technicznemu specjalistycznych jednostek dozoru technicznego, tj. TDT oraz WDT.

Zgodnie natomiast z art. 19 i 20 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) organy administracji publicznej (w tym jednostki dozoru technicznego) zobowiązane są do przestrzegania z urzędu swojej właściwości rzeczowej (ustalanej według przepisów o zakresie działania) i miejscowej.

Mając na uwadze powyższe porozumienie podpisane w dniu 24.01.2014r. pomiędzy UDT, TDT, WDT nie miało oparcia w pełnym zakresie w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym.

Powyższe potwierdzone zostało przez Najwyższą Izbę Kontroli w trakcie kontroli przeprowadzanej w TDT.

Obecna sytuacja nie powoduje naruszenia polskich interesów gospodarczych, a stanowi jedynie wykonanie postanowień ustawy o dozorze technicznym. Brak zawartego porozumienia pomiędzy UDT, TDT, WDT nie powoduje dodatkowego obciążenia podmiotów eksploatujących urządzenia techniczne. Zgodnie z procedurami TDT, obowiązującymi od 2001 r., podczas wykonywania badań urządzeń przez inspektora TDT, możliwym jest równoczesne przeprowadzenie sprawdzenia kwalifikacji osób obsługujących konserwujących urządzenia techniczne, posiadających zaświadczenia wydane przez inny organ dozoru technicznego. Aby tryb ten był jednak zastosowany, przed zgłoszeniem urządzenia do badania należy złożyć stosowny wniosek do TDT.