Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTWystawianie oświadczenia zawierającego dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu


Komunikat w sprawie wystawiania oświadczenia zawierającego dane i informacje o pojeździe

niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu

 

W związku z docierającymi do Transportowego Dozoru Technicznego wątpliwościami przedstawicieli organów rejestrujących, dotyczącymi spełnienia przez producentów pojazdów obowiązku wynikającego z art. 27 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919), tj. wystawiania oświadczenia zawierającego dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, przedstawiamy poniżej informacje związane z procedurami realizowanymi przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie homologacji pojazdów. Jednocześnie podkreślamy, iż aktualny wzór oświadczenia określa załącznik nr 11 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdów (Dz. U. poz. 1651), które weszło w życie z dniem 19 sierpnia br.

Przede wszystkim należy wskazać, iż procedurze uznania świadectwa homologacji nie podlegają wszystkie rodzaje świadectw homologacji. Zgodnie z treścią art. 25 ww. ustawy uznaniu podlega świadectwo krajowej homologacji typu pojazdu, wydane przez właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Natomiast zgodnie z treścią art. 26 ww. ustawy uznaniu podlega świadectwo krajowej homologacji typu pojazdów produkowanych w małych seriach wydane przez właściwy organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Względem pozostałych rodzajów świadectwa homologacji typu, o których jest mowa we wzorze oświadczenia zawierającego dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdów zawartego w Załączniku nr 11 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie homologacji typu pojazdów (Dz. U. poz. 1651), tj.: świadectwie homologacji typu WE pojazdu oraz świadectwie homologacji typu UE pojazdu, procedura uznania nie ma zastosowania i nie może zostać wydana decyzja dotycząca uznania takiego świadectwa. Taka decyzja nie może być również wydana względem świadectwa krajowej homologacji typu pojazdu oraz świadectwo krajowej homologacji typu pojazdów produkowanych w małych seriach w przypadku wydania tych świadectw przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Ze względu na powyższe w treści części opisowej oświadczenia zawierającego dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdów producent powinien:

  1. a) w każdym przypadku jednoznacznie określić rodzaj posiadanego świadectwa homologacji typu, którym objęty jest dany pojazd,
  2. b) w każdym przypadku wpisać numer tego świadectwa homologacji typu,
  3. c) w każdym przypadku wpisać datę wydania tego świadectwa homologacji typu,
  4. d) numer decyzji w sprawie uznania jedynie w przypadku świadectw homologacji typu, o których jest mowa w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919),
  5. e) datę wydania decyzji w sprawie uznania jedynie w przypadku świadectw homologacji typu, o których jest mowa w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919).

W przypadku, gdy w danym przypadku nie zachodzi konieczność podania numeru decyzji w sprawie uznania oraz daty jej wydania, należy pozostawić fragment części opisowej oświadczenia o treści: „które zostało uznane przez organ właściwy do uznania tego świadectwa w drodze decyzji nr ………………. z dnia …………………………………………………..”, z jednoczesnym postawieniem myślnika albo wyrazów „nie dotyczy” w wykropkowanych miejscach tego fragmentu zdania.

W zakresie zawartego we wzorze oświadczenia stwierdzenia „czytelny podpis producenta” należy wskazać, iż jest to podpis osoby upoważnionej przez producenta pojazdu do podpisywania dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.), w tym również oświadczeń zawierających dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdów. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego udostępnia organom rejestrującym, w celu ułatwienia prowadzenia postępowań w sprawie rejestracji pojazdów, wzory wymaganych podpisów na wydawanych dokumentach, o których mowa we wskazanym powyżej przepisie zawartym w art. 72 ust. 1 pkt 3, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.