Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTPostępowania w przedmiocie silników 1.2 PureTech


Mając na uwadze zapytania obywateli, dot. możliwości przyłączenia się do postępowania prowadzonego przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT) w przedmiocie silników 1.2 PureTech, TDT wskazuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919), TDT jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzoru rynku w rozumieniu art. 3 pkt 45 rozporządzenia 167/2013, art. 3 pkt 57 rozporządzenia 168/2013 i art. 3 pkt 35 rozporządzenia 2018/858 oraz wykonuje funkcję organu nadzoru rynku w procedurach krajowej homologacji typu pojazdu i procedurach homologacji dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu, zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w art. 7, art. 9, art. 11 ust. 1–3 i 5–7, art. 14, art. 15, art. 16 ust. 1–4 i art. 17–19 rozporządzenia 2019/1020, które stanowi ramy dla kontroli produktów.

W świetle ww. przepisów, TDT nie jest jednak organem właściwym do wytaczania powództw na rzecz obywateli w sprawach z zakresu ochrony konsumentów oraz wstępowania do postępowań w sprawach z tego zakresu. Innymi słowy, TDT działając jako organ nadzoru rynku nie posiada prawnego umocowania do inicjowania postępowań cywilnych związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia praw konsumenta, a w niniejszej sprawie ewentualnych roszczeń wynikających z potencjalnie wadliwych silników 1.2 PureTech. Dodatkowo Dyrektor TDT wskazuje, że każdy zainteresowany podmiot może także złożyć powództwo indywidualne do właściwego sądu powszechnego.