Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTKomunikaty o terminach egzaminów


Wznowienie egzaminów dla kandydatów na diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia

Mając na uwadze kolejny etap wprowadzania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej działań odmrażających gospodarkę i powolnym, ale sukcesywnym minimalizowaniem społecznych obostrzeń, TDT wznawia organizowanie i przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia.

Uwzględniając bieżącą sytuację epidemiczną w Polsce, a także w oparciu o zasady bezpieczeństwa rekomendowane przez GIS, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo osób przystępujących do egzaminu, członków komisji egzaminacyjnej, a także zdrowie zaangażowanych w ten proces pracowników TDT, do egzaminu mogą przystąpić jedynie osoby przestrzegające poniższych wytycznych:

Wytyczne dotyczące  Zdających w zakresie organizowania i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia, w związku z sytuacją epidemiczną i występowaniem potencjalnego zagrożenia zarażeniem się koronawirusem SARS- CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest załączenie do wniosku o dopuszczenie do egzaminu i  przesłanie do TDT wypełnionego i podpisanego oświadczenia przez Zdającego (załącznik nr 1 do Wytycznych). W  celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oświadczenie również składa się w oryginale pracownikowi TDT odpowiedzialnemu za organizację egzaminu, przed wejściem na salę egzaminacyjną po ponownym potwierdzeniu własnoręcznym podpisem treści oświadczenia na dzień egzaminu tj. oświadczenie powinno być ponownie podpisane z datą przeprowadzania egzaminu.
 2. Osoby, które złożyły już wcześniej wymagane dokumenty do TDT, przesyłają wypełnione i podpisane oświadczenie (załącznik nr 1 do Wytycznych) na adres email: diagnosta@tdt.gov.pl. W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oświadczenie składa się również w oryginale pracownikowi TDT odpowiedzialnemu za organizację egzaminu, przed wejściem na salę egzaminacyjną po ponownym potwierdzeniu własnoręcznym podpisem treści oświadczenia na dzień egzaminu tj. oświadczenie powinno zostać ponownie podpisane z datą przeprowadzania egzaminu.
 3. Zdający przed wejściem do budynku TDT powinien upewnić się, że nie ma objawów zarażenia koronawirusem takich jak: temperatura powyżej 37,3°C, męczący kaszel i duszności, kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni, utrata węchu i smaku.
 4. Zdający czekający na wejście do budynku TDT zobowiązani są do stosowania się do ogólnych zaleceń obowiązujących w dniu egzaminu, ogłoszonych przez służby sanitarne kraju. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba Zdająca bez osób towarzyszących. Na czas stanu epidemii zostaje zawieszona możliwość korzystania z poczekalni TDT.
 5. Zdający przed wejściem na salę egzaminacyjną poddawany jest pomiarowi temperatury. Temperatura powyżej 37,3°C oznacza ponowny pomiar temperatury w przeciągu następnych 10 minut. Na podstawie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia ustala się, że w przypadku odmowy poddania się pomiarowi temperatury lub jeżeli ponowny pomiar temperatury wskazuje temperaturę powyżej 37,3 °C Zdający nie zostanie dopuszczony do egzaminu.
 6. Zdający ma obowiązek przez cały czas trwania egzaminu stosować odpowiednią ochronę nosa i ust. Adekwatną ochronę nosa i ust stanowi maseczka ochronna lub/i przyłbica.
 7. Zdający ma obowiązek przed wejściem do sali egzaminacyjnej założyć jednorazowe rękawiczki ochronne i zastosować środki dezynfekujące.
 8. Maseczki lub/i przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe Zdający zapewnia sobie we własnym zakresie.
 9. Środki dezynfekujące zapewnia Transportowy Dozór Techniczny.
 10. Na egzaminie każdy Zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych tj. długopisu.
 11. Zdający ma obowiązek przestrzegać higieny kaszlu i oddychania zgodnie z zaleceniami ogłoszonymi przez służby sanitarne kraju.
 12. Zdający ma obowiązek odsłonić twarz tylko do weryfikacji tożsamości przy wezwaniu do tego przez komisję egzaminacyjną.
 13. Zdający o zakończeniu pisania pracy egzaminacyjnej informuje poprzez podniesienie ręki. Prace egzaminacyjne składane są we wskazanym przez komisje egzaminacyjną miejscu.
 14. Nie zastosowanie się przez Zdającego do zasad przeprowadzania egzaminu będzie skutkowało niedopuszczeniem do egzaminu lub wyproszeniem z egzaminu, bez możliwości usprawiedliwienia.
 15. Zdający po zakończonym egzaminie nie oczekuje na ogłoszenie wyników egzaminu i opuszcza budynek TDT bez zbędnej zwłoki. Wyniki egzaminu wysyłane są na adres Zdającego podany we wniosku.
 16. Zdający podpisując oświadczenie (załącznik nr 1 do Wytycznych) akceptuje konieczność stosowania wszelkich środków bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów i wytycznych, a także do wskazań i poleceń członków komisji i pracowników TDT odpowiedzialnych za organizację egzaminu w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny.

Wytyczne dla  Zdających dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów praktycznych dla kandydatów na diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia, w związku z sytuacją epidemiczną i występowaniem potencjalnego zagrożenia zarażeniem się koronawirusem SARS- CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest załączenie do wniosku o dopuszczenie do egzaminu i  przesłanie do TDT wypełnionego i podpisanego oświadczenia przez Zdającego (załącznik nr 1 do Wytycznych). W  celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oświadczenie również składa się w oryginale, przed wejściem na stacje kontroli pojazdów, po ponownym potwierdzeniu własnoręcznym podpisem treści oświadczenia na dzień egzaminu tj. oświadczenie powinno być ponownie podpisane z datą przeprowadzania egzaminu.
 2. Osoby, które złożyły już wcześniej wymagane dokumenty do TDT, przesyłają wypełnione i podpisane oświadczenie (załącznik nr 1 do Wytycznych) na adres email: diagnosta@tdt.gov.pl. W celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oświadczenie składa się również w oryginale, przed wejściem na stację kontroli pojazdów, po ponownym potwierdzeniu własnoręcznym podpisem treści oświadczenia na dzień egzaminu tj. oświadczenie powinno zostać ponownie podpisane z datą przeprowadzania egzaminu.
 3. Zdający przed wejściem na teren stacji kontroli pojazdów, w której odbywa się egzamin praktyczny powinien upewnić się, że nie ma objawów zarażenia koronawirusem takich jak: temperatura powyżej 37,3°C, męczący kaszel i duszności, kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni, utrata węchu i smaku.
 4. Zdający oczekujący na wejście do budynku stacji kontroli pojazdów zobowiązani są do stosowania ogólnych zaleceń obowiązujących w dniu egzaminu, ogłoszonych przez służby sanitarne kraju. Na egzamin praktyczny może przyjść wyłącznie osoba Zdająca bez osób towarzyszących. Zdający stawiają się na wyznaczoną godzinę egzaminu przed wejściem na teren stacji kontroli pojazdów.
 5. Zdający przed wejściem do budynku stacji kontroli pojazdów poddawany jest pomiarowi temperatury. Temperatura powyżej 37,3°C oznacza ponowny pomiar temperatury w przeciągu następnych 10 minut. Ustala się, że w przypadku odmowy poddania się pomiarowi temperatury lub jeżeli ponowny pomiar temperatury wskazuje temperaturę powyżej 37,3 Zdający nie zostanie dopuszczony do egzaminu.
 6. Zdający ma obowiązek przez wejściem na teren stacji kontroli pojazdów i przez cały czas trwania egzaminu praktycznego stosować odpowiednią ochronę nosa i ust. Adekwatną ochronę nosa i ust stanowi maseczka lub/i przyłbica.
 7. Zdający ma obowiązek przed wejściem na teren stacji kontroli pojazdów założyć jednorazowe rękawiczki ochronne. Przed wejściem do budynku stacji kontroli pojazdów oraz ponownie przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego zastosować środki dezynfekujące.
 8. Maseczki lub/i przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe Zdający zapewnia sobie we własnym zakresie.
 9. Środki dezynfekujące zapewnia Transportowy Dozór Techniczny.
 10. Na egzaminie każdy Zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych tj. długopisu.
 11. Zdający ma obowiązek przestrzegać higieny kaszlu i oddychania zgodnie z zaleceniami ogłoszonymi przez służby sanitarne kraju.
 12. Zdający ma obowiązek odsłonić twarz tylko do weryfikacji tożsamości przy wezwaniu do tego przez komisję egzaminacyjną.
 13. Nie zastosowanie się przez Zdającego do zasad przeprowadzania egzaminu praktycznego będzie skutkowało niedopuszczeniem do egzaminu lub wyproszeniem z egzaminu, bez możliwości usprawiedliwienia.
 14. Zdający podpisując oświadczenie (załącznik nr 1 do Wytycznych) akceptuje konieczność stosowania wszelkich środków bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów i wytycznych, a także do wskazań i poleceń członków komisji i pracowników TDT odpowiedzialnych za organizację egzaminu praktycznego w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny

Dokumenty do pobrania

UWAGA! Prawidłowo wypełniony załącznik to oświadczenie wraz z klauzulą RODO.

W pierwszej kolejności przystąpią do egzaminu kandydaci, którzy byli zakwalifikowani na egzaminy między marcem a kwietniem br., o czym zostaną poinformowani oddzielnym pismem. Przypominamy o  możliwość sprawdzenia swojego statusu kwalifikacji na naszej stronie internetowej www.tdt.gov.pl, w zakładce Badania techniczne pojazdów – Egzaminowanie diagnostów.

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego

Warszawa, dnia 29 września 2020 r.

Komunikat

Na podstawie przepisu § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1836 z późn. zm.), wyznaczam następujące terminy egzaminów kwalifikacyjnych:

 

– 10 listopada 2020 r.  Egzamin teoretyczny odbędzie się w Warszawie w budynku przy ul. Puławskiej 125. – brak miejsc

– 19 listopada 2020 r.  Egzamin teoretyczny odbędzie się w Warszawie w budynku przy ul. Puławskiej 125. – brak miejsc

 

Wejście na salę egzaminacyjną znajduje się pod łącznikiem budynku od strony ul. Puławskiej.

 

Egzamin teoretyczny rozpoczyna się o godz. 830 i  1330. Rejestracja uczestników egzaminów rozpocznie się odpowiednio o godz. 800 i 1300.

 

– 3 listopada 2020 r.  Egzamin praktyczny odbędzie się w Warszawie w budynku przy ul. Jagiellońskiej 55. – brak miejsc

– 17 listopada 2020 r.  Egzamin praktyczny odbędzie się w Warszawie w budynku przy ul. Jagiellońskiej 55. – brak miejsc

– 24 listopada 2020 r.  Egzamin praktyczny odbędzie się w Warszawie w budynku przy ul. Jagiellońskiej 55. – brak miejsc

 

Godzina rozpoczęcia egzaminu praktycznego podana zostanie indywidualnie w piśmie dotyczącym zakwalifikowania na egzamin. W związku z sytuacją epidemiczną prosimy o przybywanie na egzamin na wyznaczoną godzinę.

Uczestnicy egzaminu praktycznego powinni posiadać ubranie ochronne.

 

Kwalifikacja na powyższe egzaminy odbywa się zgodnie z Wytycznymi dla  Zdających dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia, w związku z sytuacją epidemiczną i występowaniem potencjalnego zagrożenia zarażeniem się koronawirusem SARS- CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Do wypełnionego wniosku, o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego prosimy dołączyć kserokopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin kwalifikacyjny oraz oświadczenie (Załącznik nr 1 do Wytycznych dla Zdających).

Opłaty za egzamin kwalifikacyjny należy wpłacać na konto:

 

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

UL. PUŁAWSKA 125, 02-707 WARSZAWA

27 1130 1017 0020 1237 5820 0001

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Uwaga: W przypadku potrzeby wystawienia rachunku prosimy do wniosku dołączyć wszelkie informacje niezbędne do  jego wystawienia.