Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTW sprawie świadectw homologacji typu WE pojazdu i systemu eCall


 

Komunikat w sprawie świadectw homologacji typu WE pojazdu, w którym z wyłączeniem indywidualnych przypadków powinien być zainstalowany system eCall

 

W związku z pojawiającymi się problemami związanymi z realizacją obowiązku wynikającego z przepisów  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach odnoszącymi się do badania wyposażenia pojazdów w system eCall, mając na względzie potrzebę ułatwienia pracy diagnostów wykonujących badania okresowe pojazdu, Transportowy Dozór Techniczny przedstawia poniższe informacje.

W efekcie przeprowadzonej analizy przepisów unijnych dotyczących procedur homologacyjnych, a konkretnie wydawania świadectw homologacji typu WE pojazdu określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/758 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall opartego na numerze alarmowym 112 oraz zmiany dyrektywy 2007/46/WE należy wskazać przepis art. 2 ust. 1:

„1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pojazdów kategorii M1 i N1 określonych w pkt 1.1.1 i 1.2.1 części A załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE oraz do systemów pokładowych eCall opartych na numerze 112, ich części i oddzielnych zespołów technicznych zaprojektowanych i skonstruowanych dla tych pojazdów. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do następujących pojazdów:

  1. a) pojazdów produkowanych w małych seriach homologowanych zgodnie z art. 22 i 23 dyrektywy 2007/46/WE;
  2. b) pojazdów dopuszczonych zgodnie z art. 24 dyrektywy 2007/46/WE;
  3. c) pojazdów, które ze względów technicznych nie mogą być wyposażone w odpowiedni mechanizm inicjowania eCall, określonych zgodnie z ust. 2.”

natomiast obowiązek wydawania świadectw homologacji typu WE pojazdu dla nowych typów, w których wykorzystane musza być urządzenia eCall określa art. 7:

„Ze skutkiem od dnia 31 marca 2018 r. organy krajowe udzielają homologacji typu WE w odniesieniu do systemu pokładowego eCall opartego na numerze 112 tylko nowym typom pojazdów oraz nowym typom systemów pokładowych eCall opartych na numerze 112, ich częściom i oddzielnym zespołom technicznym zaprojektowanym i skonstruowanym dla tych pojazdów, które spełniają wymogi niniejszego rozporządzenia, oraz aktów delegowanych i wykonawczych przyjętych na jego podstawie.”

Należy zatem podkreślić, iż wymaganie to powinno być spełnione w przypadku każdego pojazdu objętego świadectwem homologacji dla nowego typu wydanym od 31 marca 2018 r. należącego do kategorii M1 lub N1. W świetle powyższego, oraz mając na względzie fakt, iż na dzień 31 marca 2018 r. obowiązujący system homologacji WE pojazdu bazował na przepisach określonych w Dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, to należy w pierwszej kolejności skupić się na tych świadectwach homologacji typu WE pojazdu dla nowych typów pojazdów, które:

  1. obejmują pojazdy kategorii M1 lub N1 i
  2. zostały wydane od 31 marca 2018 r. (data wynikająca ze stosowania art. 7 rozporządzenia 2015/758) do dnia 31 sierpnia 2020 r. (data wejścia w życie rozporządzenia 2018/858) i
  3. zostały wydane na nowy typ pojazdu a więc w ostatniej sekcji numeru świadectwa homologacji widnieje numer „*00”.

W efekcie przeprowadzonej analizy świadectw homologacji typu WE pojazdu zamieszczonych w europejskiej bazie dokumentów homologacyjnych ETAES zgromadzono wszystkie świadectwa homologacji spełniające wszystkie trzy wskazanej powyżej warunki. Należy przyjąć, iż w pojazdach objętych tymi świadectwami homologacji typu WE pojazdu, jak również kolejnymi zmianami tych świadectw homologacji typu WE pojazdu (a więc kolejnymi rozszerzeniami, co znajduje odzwierciedlenie w kolejnych cyfrach i liczbach w ostatniej sekcji numeru świadectwa homologacji) system eCall powinien być zainstalowany. Liczbowe zestawienie wydanych przez państwa członkowskie świadectw homologacji typu WE pojazdu spełniających ww. kryteria zostało wskazane w poniższej tabeli:

 

Symbol EKG

 

Kraj udzielający homologacji

 

Liczba świadectw homologacji typu WE pojazdu wydanych dla nowych typów (od 31 marca 2018 r. – do 31 sierpnia 2020 r.) dla kat.: M1, M1G, N1, N1G

 

e1 Niemcy 88
e2 Francja 28
e3 Włochy 22
e4 Holandia 36
e5 Szwecja 10
e6 Belgia 38
e7 Węgry 7
e8 Czechy 60
e9 Hiszpania 33
e11 Wielka Brytania 57
e12 Austria 0
e13 Luksemburg 194
e17 Finlandia 0
e18 Dania 0
e19 Rumunia 4
e20 Polska 15
e21 Portugalia 0
e23 Grecja 0
e24 Irlandia 14
e25 Chorwacja 0
e26 Słowenia 0
e27 Słowacja 6
e29 Estonia 0
e32 Łotwa 62
e34 Bułgaria 0
e36 Litwa 1
e49 Cypr 11
e50 Malta 0
 

Suma   

 

686

 

Z wykorzystaniem bazy ETAES pozyskaliśmy numery takich świadectw homologacji typu WE pojazdu, które w postaci tabelarycznej dołączamy do niniejszego komunikatu.

Należy pamiętać, iż system eCall powinien być również zainstalowany w każdym pojeździe kategorii M1 lub N1 objętym świadectwem homologacji typu UE pojazdu na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE. Zatem każde świadectwo homologacji, w którego numerze w drugiej sekcji znajduje się określenie „2018/858” wydane dla pojazdu kategorii M1 lub N1 powinno obejmować spełnienie obowiązku wyposażenia pojazdu w system eCall oczywiście z wyłączeniem indywidualnych przypadków, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/758.

Wykaz numerów świadectw homologacji typu WE pojazdu dla pojazdów kategorii M1 i N1 wydanych od 31 marca 2018 r. na podstawie dyrektywy 2007/46 jest dostępny tutaj.

 

UWAGA! Zobacz aktualizację niniejszego komunikatu.