Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTSkładanie dokumentów do TDT drogą elektroniczną


Transportowy Dozór Techniczny (TDT) informuje, że w przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną, jedyną akceptowalną formą jest przesyłka przez ePUAP.
TDT nie przyjmuje dokumentów w sprawach postępowań przesłanych w e-mailu, czyli pocztą elektroniczną.

Jednocześnie TDT informuje, że zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych (za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej- platformy ePUAP).

Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Mając na uwadze powyższe, rozpoznanie podań adresowanych do TDT możliwe będzie po ich prawidłowym złożeniu.

 

WYJAŚNIENIA

Transportowy Dozór Techniczny wyjaśnia, że w sprawach prowadzonych w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej Kpa, podania (wnioski, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia itp.) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (art. 63 § 1 Kpa).

W przypadku pism dostarczanych za pomocą komunikacji elektronicznej niezbędne jest stosowanie zasad związanych z identyfikacją użytkownika w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej.

Droga elektroniczna nie oznacza komunikowania się mailem.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z art. 63 § 3a Kpa, powinno:

a) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
b) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
c) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na platformie ePUAP formularz, opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym i przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Transportowego Dozoru Technicznego. Osoba nie posiadająca podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym ma możliwość skorzystania w ww. zakresie z profilu zaufanego ePUAP, który obejmuje zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę posiadającą specjalne konto (konto użytkownika). W sytuacji gdy osoba nie posiada podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym bądź profilu zaufanego ePUAP podanie należy wnieść pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu.

Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Mając na uwadze powyższe, rozpoznanie podań adresowanych do TDT, możliwe będzie po ich prawidłowym złożeniu.