Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTKomunikat TDT z dnia 18-11-2020 r. w sprawie zmiany polityki TDT w okresie przejściowym w odniesieniu do certyfikacji według normy PN-ISO 45001:2018-06


W związku z epidemią wirusa Covid-19, organizacja IAF podjęła decyzję o wydłużeniu okresu przejściowego dla normy PN-ISO 45001:2018-06, który upływa w dniu 30.09.2021 r. Po tym terminie stracą ważność wszystkie certyfikaty potwierdzające zgodność systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z wymaganiami
normy PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007.

TDT stosuje następującą politykę w okresie przejściowym:

A. W odniesieniu do organizacji posiadających ważną certyfikację TDT.

1. Udzielone dotychczas certyfikacje zachowują ważność maksymalnie do 2021-09-30.
2. Oceny w nadzorze będą prowadzone w odniesieniu do norm PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007 maksymalnie do 2020-12-31, po tym terminie oceny w nadzorze będą prowadzone wyłącznie według normy PN-ISO 45001:2018-06.
3. Certyfikowane organizacje mogą zgłaszać gotowość do przejścia na normę PN-ISO 45001:2018-06 przed planowanym nadzorem.
4. Podczas ocen w nadzorze, kwestie wynikające z braku zgodności z normą PN-ISO 45001:2018-06 będą formułowane w okresie przejściowym jako spostrzeżenia.
5. W przypadku pozytywnego wyniku oceny w nadzorze wg normy PN-ISO 45001:2018-06, TDT wymieni aktualnie ważne certyfikaty na certyfikaty odnoszące się do normy PN-ISO 45001:2018-06 z terminem ważności dotychczasowych certyfikacji.
6. Certyfikowane organizacje mogą wnioskować o ponowną certyfikację według norm PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007 maksymalnie do 2020-03-11, po tym terminie wnioski o ponowną certyfikację mogą odnosić się wyłącznie do normy PN-ISO 45001:2018-06.
7. Certyfikacje przeprowadzone wg norm PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007 z terminem ważności krótszym niż 3 lata będą przedłużane do pełnych 3 lat po przeprowadzeniu nadzoru z wynikiem pozytywnym wg normy PN-ISO 45001:2018-06.

B. W odniesieniu do certyfikacji nowych klientów TDT:

1. Wnioski o certyfikację według norm PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007 będą przyjmowane maksymalnie do 2020-03-11, po tym terminie będą przyjmowane wnioski o certyfikację wyłącznie w odniesieniu do normy PN-ISO 45001:2018-06.
2. Certyfikacje udzielone wg norm PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007 będą potwierdzane certyfikatem z terminem ważności do 2021-09-30.
3. Oceny w nadzorze według norm PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007 będą prowadzone maksymalnie do 2020-12-31, po tym terminie oceny w nadzorze będą prowadzone wyłącznie według normy PN-ISO 45001:2018-06.
4. Certyfikacje przeprowadzone wg norm PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007 z terminem ważności krótszym niż 3 lata będą przedłużane do pełnych 3 lat po przeprowadzeniu nadzoru z wynikiem pozytywnym wg normy PN-ISO 45001:2018-06.