Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęHomologacja pojazdówUznanie homologacji typu pojazdu

Uznanie homologacji typu pojazdu

Załatw sprawę

Uznanie homologacji typu pojazdu

Uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

1. Uznanie homologacji typu pojazdu – co powinienem wiedzieć?

Świadectwo homologacji typu wydane na dany typ pojazdu przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej podlega procedurze uznania jeśli dany typ pojazdu spełnia wymagania procedury uzyskania świadectwa homologacji typu WE lub procedury homologacji typu pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. O uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego może wystąpić producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej.

2. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 1 miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).

4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania świadectwa homologacji typu pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 2. Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie decyzji w sprawie uznania świadectwa homologacji typu pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 3. Świadectwo homologacji typu pojazdu, które ma zostać uznane
 4. Informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdów
 5. Dokument informacyjny
 6. Spis treści pakietu informacyjnego
 7. Pełnomocnictwo – jeśli pełnomocnik został ustanowiony w sprawie – w oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopia pełnomocnictwa wraz z opłatą (jeśli wymagane)

5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

1. Opłata za wydanie decyzji w sprawie uznania świadectwa homologacji typu pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – 350 zł.

Wpłat z tytułu opłaty za wydanie decyzji w sprawie uznania świadectwa homologacji typu pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej należy wykonać przelewem na rachunek bankowy:

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125, 02 – 707 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
numer rachunku bankowego: 05 1130 1017 0020 1237 5820 0009

2. Opłata w przypadku działania przez pełnomocnika – 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Należy przygotować wymagane dokumenty.

Krok 2

Uiścić niezbędne opłaty, w przypadku kiedy są wymagane, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

Krok 3

Wypełnić wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania świadectwa homologacji typu pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej wraz ze stosownymi dokumentami wymienionymi w punkcie 3.

Krok 4

Złożyć dokumenty w Kancelarii Transportowego Dozoru Technicznego lub dostarczyć je drogą pocztową na adres Transportowego Dozoru Technicznego.

Krok 5

W przypadku odbioru decyzji w sprawie uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej przez pełnomocnika, musi on okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę oraz swój dowód osobisty.

Krok 6

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie TDT.

 

7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania na temat: uznanie homologacji typu pojazdu?

Telefon: +48 500 205 214
e-mail: homologacja@tdt.gov.pl

8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek można przesłać drogą pocztową na adres: Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02 – 707 Warszawa.

9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie, zmianę i uznanie świadectwa homologacji;
 3. Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

10. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą TDT można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, pisemnie bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

11. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

12. Obowiązek informacyjny

“Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych” w Transportowym Dozorze Technicznym znajduje się w zakładce Rodo, polityka prywatności i danych.

Znajdź inną sprawę, którą chcesz załatwić:

Artykuł
należy do kategorii:
Homologacja