Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęHomologacja pojazdówUznanie dopuszczenia jednostkowego

Uznanie dopuszczenia jednostkowego

Załatw sprawę

Uznanie dopuszczenia jednostkowego

Wydanie decyzji w sprawie o uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

 

1. Uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu – co powinienem wiedzieć?

Dopuszczenie jednostkowe pojazdu udzielone na dany pojazd przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaje zgodnie z procedurą Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, jeżeli pojazd ten spełnia odpowiednie warunki lub wymagania techniczne równoważne warunkom lub wymaganiom obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. O wydanie decyzji w sprawie uznania dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej może wystąpić producent, importer lub właściciel pojazdu, bądź upoważniony przedstawiciel. Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej.

2. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 1 miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).

 4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

  • Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
  • Dokument potwierdzający dopuszczenie jednostkowe pojazdu wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
  • Dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej wskazujący przepisy techniczne, na podstawie których udzielono dopuszczenia jednostkowego pojazdu.
  • Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie decyzji w sprawie uznania dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
  • Kopia dowodu własności pojazdu.
  • Pełnomocnictwo – jeśli pełnomocnik został ustanowiony w sprawie – w oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopią pełnomocnictwa wraz z opłatą (jeśli wymagane).
  • Tłumaczenia przysięgłe dokumentów wskazanych w pkt. 2 i 3, jeżeli zostały one wydane w innym języku niż język polski

5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

  • Opłata za wydanie decyzji w sprawie uznania dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – 800 zł.

Wpłat z tytułu opłaty za wydanie decyzji w sprawie uznania dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej należy wykonać przelewem na rachunek bankowy:

Transportowy Dozór Techniczny
Puławska 125, 02 – 707 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
numer rachunku bankowego: 05 1130 1017 0020 1237 5820 0009

  • Opłata w przypadku działania przez pełnomocnika – 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Należy przygotować wymagane dokumenty.

Krok 2

Uiścić niezbędne opłaty w przypadku kiedy są wymagane, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

Krok 3

Wypełnić wniosek o wydanie decyzji w sprawie decyzji w sprawie uznania dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej wraz ze stosownymi dokumentami wymienionymi w punkcie 3.

Krok 4

Złożyć dokumenty w Kancelarii Transportowego Dozoru Technicznego lub dostarczyć je drogą pocztową na adres Transportowego Dozoru Technicznego.

Krok 5

W przypadku odbioru decyzji w sprawie uznania dopuszczenia jednostkowego pojazdu wydanego przez organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej przez pełnomocnika, musi on okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę oraz swój dowód osobisty.

Krok 6

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie TDT.

 

7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania o uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu?

Telefon: +48 728 333 066
e-mail: homologacja@tdt.gov.pl

8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek można przesłać drogą pocztową na adres: Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02 – 707 Warszawa.

9. Jakie przepisy prawne regulują uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu?

10. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą TDT można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, pisemnie bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

11. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

12. Obowiązek informacyjny

“Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych” w Transportowym Dozorze Technicznym znajduje się w zakładce Rodo, polityka prywatności i danych.

Do pobrania

Znajdź inną sprawę, którą chcesz załatwić:

Artykuł
należy do kategorii:
Homologacja