Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęHomologacja pojazdówUnijne indywidualne dopuszczenie pojazdu

Unijne indywidualne dopuszczenie pojazdu

Załatw sprawę

Unijne indywidualne dopuszczenie pojazdu

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

 

1. Unijne indywidualne dopuszczenie pojazdu– co powinienem wiedzieć?

Unijnemu indywidualnemu dopuszczeniu pojazdu podlega nowy pojazd kategorii M1, N1, spełniający wymagania określone w dodatku 2 część I rozporządzenia ramowego (UE) nr 2018/858, lub pojazd specjalnego przeznaczenia pozostałych kategorii (zgodnie z wymaganiami określonymi w dodatku 2 części III załącznika II ww. aktu prawnego) który przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Unii Europejskiej nie uzyskał świadectwa homologacji typu WE lub świadectwa homologacji typu UE. Ponadto dla danego pojazdu można złożyć tylko jeden wniosek w jednym państwie członkowskim i może tego dokonać producent, importer lub właściciel pojazdu. Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej.

2. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 1 miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).

4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 • Wniosek o udzielenie unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu.
 • Sprawozdanie z badań potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu.
 • Dokument informacyjny.
 • Oświadczenie o złożeniu wniosku w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej
 • Potwierdzenie dokonania opłaty za udzielenie unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu.
 • Kopia dowodu własności pojazdu.
 • Pełnomocnictwo – jeśli pełnomocnik został ustanowiony w sprawie – w oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopia pełnomocnictwa wraz z opłatą (jeśli wymagane).

5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 • Opłata za wydanie decyzji w sprawie udzielenia unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu – 800 zł.
  Wpłat z tytułu opłaty za wydanie decyzji w sprawie udzielenia unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu należy wykonać przelewem na rachunek bankowy:

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125, 02 – 707 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
numer rachunku bankowego: 05 1130 1017 0020 1237 5820 0009

 • Opłata w przypadku działania przez pełnomocnika – 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Zgłosić się do jednostki uprawnionej do wykonywania badań w zakresie unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu celem przeprowadzenia badań. Wykaz jednostek uprawnionych jest publikowany przez ministra właściwego do spraw transportu.

Krok 2

Należy przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3

Uiścić niezbędne opłaty w przypadku kiedy są wymagane, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

Krok 4

Wypełnić wniosek o wydanie decyzji w sprawie udzielenia unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu wraz ze stosownymi dokumentami wymienionymi w punkcie 3.

Krok 5

Złożyć dokumenty w Kancelarii Transportowego Dozoru Technicznego lub dostarczyć je drogą pocztową pod adresem Transportowego Dozoru Technicznego.

Krok 6

W przypadku odbioru decyzji w sprawie udzielenia unijnego indywidualnego dopuszczenia pojazdu przez pełnomocnika, musi on okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę oraz swój dowód osobisty.

Krok 7

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie TDT.

 

7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania o unijne indywidualne dopuszczenie pojazdu?

Telefon: +48 728 333 066
e-mail: homologacja@tdt.gov.pl

8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek można przesłać drogą pocztową na adres: Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02 – 707 Warszawa.

9. Jakie przepisy prawne regulują unijne indywidualne dopuszczenie pojazdu?

10. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą TDT można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, pisemnie bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

11. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

12. Obowiązek informacyjny

“Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych” w Transportowym Dozorze Technicznym znajduje się w zakładce Rodo, polityka prywatności i danych.

Znajdź inną sprawę, którą chcesz załatwić:

Artykuł
należy do kategorii:
Homologacja