Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęHomologacja pojazdówKrajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu

Krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu

Załatw sprawę

Krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu

 

1. Krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu – co powinienem wiedzieć?

Krajowemu indywidualnemu dopuszczeniu pojazdu podlega nowy pojazd kategorii M, N, O, który powinien spełniać odpowiednie warunki lub wymagania techniczne i który przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyskał świadectwa homologacji typu WE, lub świadectwa homologacji typu UE, albo świadectwa homologacji typu, bądź w którym przed rejestracją zostały wprowadzone istotne zmiany konstrukcyjne. Ponadto wniosek o udzielenie krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu może złożyć producent, importer lub właściciel pojazdu, bądź upoważniony przedstawiciel. Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej.

2. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 1 miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).

4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

  • Wniosek o udzielenie krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu.
  • Dokument informacyjny.
  • Sprawozdanie z badań potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu.
  • Wykaz danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdu.
  • Kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu.
  • Kopia dowodu własności pojazdu.
  • Pełnomocnictwo – jeśli pełnomocnik został ustanowiony w sprawie – w oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopią pełnomocnictwa wraz z opłatą (jeśli wymagane).

5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

  • Opłata za wydanie decyzji w sprawie udzielenia krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu – 800 zł

Wpłat z tytułu opłaty za wydanie decyzji w sprawie udzielenia krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu należy wykonać przelewem na rachunek bankowy:

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125, 02 – 707 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
numer rachunku bankowego: 05 1130 1017 0020 1237 5820 0009

  • Opłata w przypadku działania przez pełnomocnika – 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Zgłosić się do jednostki uprawnionej do wykonywania badań w zakresie krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu celem przeprowadzenia badań. Wykaz jednostek uprawnionych jest publikowany przez ministra właściwego do spraw transportu.

Krok 2

Należy przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3

Uiścić niezbędne opłaty w przypadku kiedy są wymagane, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

Krok 4

Wypełnić wniosek o wydanie decyzji w sprawie udzielenia krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu wraz ze stosownymi dokumentami wymienionymi w punkcie 3.

Krok 5

Złożyć dokumenty w Kancelarii Transportowego Dozoru Technicznego lub dostarczyć je drogą pocztową na adres Transportowego Dozoru Technicznego.

Krok 6

W przypadku odbioru decyzji w sprawie udzielenia krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu przez pełnomocnika, musi on okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę oraz swój dowód osobisty.

Krok 7

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie TDT.

 

7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania o dopuszczenie jednostkowe pojazdu?

Telefon: +48 728 333 066
e-mail: homologacja@tdt.gov.pl

8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek można przesłać drogą pocztową na adres: Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02 – 707 Warszawa.

9. Jakie przepisy prawne regulują krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu?

10. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą TDT można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, pisemnie bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

11. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

12. Obowiązek informacyjny

“Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych” w Transportowym Dozorze Technicznym znajduje się w zakładce Rodo, polityka prywatności i danych.

Znajdź inną sprawę, którą chcesz załatwić:

Artykuł
należy do kategorii:
Homologacja