Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęHomologacja pojazdówKońcowa partia produkcji

Końcowa partia produkcji

Załatw sprawę

Końcowa partia produkcji

Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji (kpp)

 

1. Dopuszczenie do ruchu pojazdu z kpp – co powinienem wiedzieć?

Dla pojazdów wyprodukowanych w okresie ważności świadectwa homologacji typu WE pojazdu lub świadectwa homologacji typu pojazdu, znajdujących się na terenie Unii Europejskiej istnieje możliwość dopuszczania ich do ruchu na podstawie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji. O wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji może wystąpić jego producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej.

2. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 1 miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).

4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

1. Wniosek o wydanie  decyzji w sprawie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji:

 • dla pojazdów należących do kategorii M, N, O,
 • dla pojazdów należących do kategorii L,
 • dla pojazdów należących do kategorii T

2. Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji
3. Kopie świadectw zgodności typu WE lub świadectw zgodności, lub wykaz numerów VIN pojazdów objętych wnioskiem
4.  Kopie świadectw homologacji typu WE pojazdu lub świadectw homologacji typu pojazdu, które utracą ważność
5.  Oświadczenie o posiadaniu dla pojazdu objętego wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji świadectwa zgodności WE/świadectwa zgodności (jeśli wymagane)
6.  Wykaz osób upoważnionych do podpisywania oświadczenia producenta o objęciu pojazdu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji
7.  Pełnomocnictwo – jeśli pełnomocnik został ustanowiony w sprawie – w oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopia pełnomocnictwa wraz z opłatą (jeśli wymagane)

5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 • Opłata za wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji – 1537 zł.
  Wpłat z tytułu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji dokonywać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 • Opłata w przypadku działania przez pełnomocnika – 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

  Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Należy przygotować wymagane dokumenty.

Krok 2

Uiścić niezbędne opłaty, w przypadku kiedy są wymagane, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

Krok 3

Wypełnić wniosek o wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji wraz ze stosownymi dokumentami wymienionymi w punkcie 3.

Krok 4

Złożyć dokumenty w Kancelarii Transportowego Dozoru Technicznego lub dostarczyć je drogą pocztową na adres Transportowego Dozoru Technicznego.

Krok 5

W przypadku odbioru decyzji w sprawie zezwolenia na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji przez pełnomocnika, musi on okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę oraz swój dowód osobisty.

Krok 6

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie TDT.

 

7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania na temat: dopuszczenie do ruchu pojazdu z kpp?

Telefon: +48 500 205 214
e-mail: homologacja@tdt.gov.pl

8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek można przesłać drogą pocztową na adres: Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02 – 707 Warszawa.

9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych;
 3. Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

10. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą TDT można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, pisemnie bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

11. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

12. Obowiązek informacyjny

“Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych” w Transportowym Dozorze Technicznym znajduje się w zakładce Rodo, polityka prywatności i danych.

Wnioski i załączniki

Znajdź inną sprawę, którą chcesz załatwić:

Artykuł
należy do kategorii:
Homologacja