Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęHomologacja pojazdówHomologacja typu pojazdu

Homologacja typu pojazdu

Załatw sprawę

Homologacja typu pojazdu

Wydanie lub zmiana świadectwa homologacji typu pojazdu

 

1. Homologacja typu pojazdu – co powinienem wiedzieć?

Nowy typ pojazdu, który ma być wprowadzony do obrotu na terytorium Polski, powinien spełniać określone wymagania techniczne dla danej kategorii pojazdu, których spełnienie potwierdza się w procedurze homologacji typu pojazdu. O wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu pojazdu może wystąpić jego producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej.

2. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 1 miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).

4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu pojazdu
 2. Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu pojazdu
 3. Oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 4. Deklaracja zgodności składana przez producenta
 5. Wykaz osób upoważnionych do podpisywania oświadczeń o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów
 6. Protokół z badań homologacyjnych wykonanych przez jednostkę uprawnioną
 7. Dokument informacyjny
 8. Sprawozdanie z badań wykonanych przez jednostkę uprawnioną
 9. Aktualny dokument potwierdzający przeprowadzoną kontrolę zgodności produkcji z wynikiem pozytywnym (o ile dokument nie został wcześniej przedstawiony władzy homologacyjnej)
 10. Wykaz osób upoważnionych po podpisywania świadectw zgodności typu
 11. Decyzja zwalniająca z obowiązku posiadania świadectwa homologacji przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu i zastąpienia go sprawozdaniem z badań zakończonych wynikiem pozytywnym (o ile dokument jest wymagany)
 12. Spis treści pakietu informacyjnego
 13. Pełnomocnictwo – jeśli pełnomocnik został ustanowiony w sprawie – w oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopia pełnomocnictwa wraz z opłatą (jeśli wymagane)

UWAGA: Wnioski i załączniki do pobrania znajdują się na dole strony.

5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata za wydanie świadectwa homologacji typu pojazdu – 1600 zł,
Opłata za zmianę świadectwa homologacji typu pojazdu – 400 zł.

Wpłat z tytułu opłaty za wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu pojazdu należy wykonać przelewem na rachunek bankowy:

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125, 02 – 707 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
numer rachunku bankowego: 05 1130 1017 0020 1237 5820 0009

Opłata w przypadku działania przez pełnomocnika – 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Zgłosić się do jednostki uprawnionej do wykonywania badań homologacyjnych typu pojazdu celem przeprowadzenia badań, a także, i o ile to konieczne, poddania się kontroli zgodności produkcji. Wykaz jednostek uprawnionych jest publikowany przez ministra właściwego do spraw transportu.

Krok 2

Należy przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3

Uiścić niezbędne opłaty, w przypadku kiedy są wymagane, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

Krok 4

Wypełnić wniosek o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu pojazdu wraz ze stosownymi dokumentami wymienionymi w punkcie 3.

Krok 5

Złożyć dokumenty w Kancelarii Transportowego Dozoru Technicznego lub dostarczyć je drogą pocztową na adres Transportowego Dozoru Technicznego.

Krok 6

W przypadku odbioru świadectwa homologacji typu pojazdu przez pełnomocnika, musi on okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę oraz swój dowód osobisty.

Krok 7

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie TDT.

 

7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania na temat: homologacja typu pojazdu?

Telefon: +48 500 205 214
e-mail: homologacja@tdt.gov.pl

8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek można przesłać drogą pocztową na adres: Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02 – 707 Warszawa.

9. Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części;
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części;
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części;
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie, zmianę i uznanie świadectwa homologacji;
 6. Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

10. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą TDT można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, pisemnie bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

11. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

12. Obowiązek informacyjny

“Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych” w Transportowym Dozorze Technicznym znajduje się w zakładce Rodo, polityka prywatności i danych.

Znajdź inną sprawę, którą chcesz załatwić:

Artykuł
należy do kategorii:
Homologacja