Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
TDTZałatw sprawęHomologacja pojazdówDopuszczenie indywidualne WE

Dopuszczenie indywidualne WE

Załatw sprawę

Dopuszczenie indywidualne WE

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

1. Dopuszczenie indywidualne WE – co powinienem wiedzieć?

Dopuszczeniu indywidualnemu WE podlega nowy pojazd kategorii M1 i N1, który powinien spełniać odpowiednie warunki lub wymagania techniczne i który przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyskał świadectwa homologacji typu WE. Ponadto dla danego pojazdu można złożyć tylko jeden wniosek w jednym państwie członkowskim i może tego dokonać producent, importer lub właściciel pojazdu. Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej.

2. Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

3. Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 1 miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).

4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o udzielenie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu
 2. Sprawozdanie z badań potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
 3. Dokument informacyjny
 4. Oświadczenie o złożeniu wniosku w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej
 5. Kopie świadectw homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części (jeśli występują).
 6. Kopie świadectw homologacji typu EKG ONZ (jeśli występują).
 7. Informacje i instrukcje, określające warunki lub ograniczenia związane z użytkowaniem pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części, mające wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym lub ochronę środowiska (jeśli występują).
 8. Oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (jeśli dotyczy)
 9. Wykaz danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdu
 10. Potwierdzenie dokonania opłaty za udzielenie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
 11. Pełnomocnictwo – jeśli pełnomocnik został ustanowiony w sprawie – w oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopia pełnomocnictwa wraz z opłatą (jeśli wymagane).

5. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Opłata za wydanie decyzji w sprawie udzielenia dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – 800 zł
  Wpłat z tytułu opłaty za wydanie decyzji w sprawie udzielenia dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu należy wykonać przelewem na rachunek bankowy:

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125, 02 – 707 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
numer rachunku bankowego: 05 1130 1017 0020 1237 5820 0009

2. Opłata w przypadku działania przez pełnomocnika – 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 

6. Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

Zgłosić się do jednostki uprawnionej do wykonywania badań w zakresie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu celem przeprowadzenia badań. Wykaz jednostek uprawnionych jest publikowany przez ministra właściwego do spraw transportu.

Krok 2

Należy przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3

Uiścić niezbędne opłaty w przypadku kiedy są wymagane, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

Krok 4

Wypełnić wniosek o wydanie decyzji w sprawie udzielenia dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu wraz ze stosownymi dokumentami wymienionymi w punkcie 3.

Krok 5

Złożyć dokumenty w Kancelarii Transportowego Dozoru Technicznego lub dostarczyć je drogą pocztową na adres Transportowego Dozoru Technicznego.

Krok 6

W przypadku odbioru decyzji w sprawie udzielenia dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu przez pełnomocnika, musi on okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę oraz swój dowód osobisty.

Krok 7

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie TDT.

 

7. Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania o dopuszczenie indywidualne WE?

Telefon: +48 728 333 066
e-mail: homologacja@tdt.gov.pl

8. Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek można przesłać drogą pocztową na adres: Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02 – 707 Warszawa.

9. Jakie przepisy prawne regulują dopuszczenie indywidualne WE?

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu
 4. Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

10. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą TDT można składać pisemnie za pośrednictwem poczty, pisemnie bezpośrednio w TDT w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika Transportowego Dozoru Technicznego.

11. Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

12. Obowiązek informacyjny

“Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych” w Transportowym Dozorze Technicznym znajduje się w zakładce Rodo, polityka prywatności i danych.

Znajdź inną sprawę, którą chcesz załatwić: