Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt

Homologacja

Homologacja TDT

Podstawowe informacje

Nowy typ pojazdu, który ma być wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, powinien spełniać określone wymagania techniczne dla danej kategorii pojazdu, których spełnienie potwierdza się w procedurze homologacji typu WE pojazdu. O wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu pojazdu może wystąpić jego producent lub jego upoważniony przedstawiciel. Dokument jest wydawany przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w drodze decyzji administracyjnej.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 1 miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).

Jakie dokumenty są wymagane?

Nowy typ pojazdu, który ma być wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, powinien spełniać określone wymagania techniczne dla danej kategorii pojazdu, których spełnienie potwierdza się w procedurze homologacji typu WE pojazdu.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Nowy typ pojazdu, który ma być wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, powinien spełniać określone wymagania techniczne dla danej kategorii pojazdu, których spełnienie potwierdza się w procedurze homologacji typu WE pojazdu.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia.
Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu pojazdu.
 2. Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu pojazdu.
 3. Oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Deklaracja zgodności składana przez producenta.
 5. Wykaz osób upoważnionych do podpisywania oświadczeń o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji
  i ewidencji pojazdów.
 6. Protokół z badań homologacyjnych wykonanych przez jednostkę uprawnioną.
 7. Dokument informacyjny.
 8. Sprawozdanie z badań wykonanych przez jednostkę uprawnioną.
 9. Aktualny dokument potwierdzający przeprowadzoną kontrolę zgodności produkcji z wynikiem pozytywnym (o ile dokument nie został wcześniej przedstawiony władzy homologacyjnej).
 10. Wykaz osób upoważnionych po podpisywania świadectw zgodności typu.
 11. Decyzja zwalniająca z obowiązku posiadania świadectwa homologacji przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu
  i zastąpienia go sprawozdaniem z badań zakończonych wynikiem pozytywnym (o ile dokument jest wymagany).
 12. Spis treści pakietu informacyjnego.
 13. Pełnomocnictwo – jeśli pełnomocnik został ustanowiony w sprawie – w oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopia pełnomocnictwa wraz z opłatą (jeśli wymagane).

Dokumenty do pobrania

Ponoszone opłaty

1. Opłata za wydanie świadectwa homologacji typu pojazdu – 1600 zł

2. Opłata za zmianę świadectwa homologacji typu pojazdu – 400 zł.

3. Opłata w przypadku działania przez pełnomocnika – 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Opłata za wydanie świadectwa homologacji typu pojazdu

 

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
numer rachunku bankowego:
05 1130 1017 0020 1237 5820 0009

Opłata w przypadku działania przez pełnomocnika

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy,
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,
numer rachunku bankowego:
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Krok po kroku

 • Zgłosić się do jednostki uprawnionej do wykonywania badań homologacyjnych typu pojazdu celem przeprowadzenia badań, a także, i o ile to konieczne, poddania się kontroli zgodności produkcji. Wykaz jednostek uprawnionych jest publikowany przez ministra właściwego do spraw transportu.
 • Należy przygotować wymagane dokumenty.
 • Uiścić niezbędne opłaty, w przypadku kiedy są wymagane, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.
 • Wypełnić wniosek o wydanie lub zmianę świadectwa homologacji typu pojazdu wraz ze stosownymi dokumentami wymienionymi w punkcie 3.
 • Złożyć dokumenty w Kancelarii Transportowego Dozoru Technicznego lub dostarczyć je drogą pocztową na adres Transportowego Dozoru Technicznego.
 • W przypadku odbioru świadectwa homologacji typu pojazdu przez pełnomocnika, musi on okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę oraz swój dowód osobisty.
 • Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie TDT.

Dodatkowe pytania

Transportowy Dozór Techniczny
Dodatkowe informacje i pomoc znajdą Państwo pod numerem:

Telefon: +48 500 205 214

e-mail: homologacja@tdt.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek można przesłać drogą pocztową na adres: Transportowy Dozór Techniczny, ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 • Dz.U. z 2018 r.,
  poz. 1990,
  z późn. zm.
  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 • Dz. U. z 2016 r. poz. 989.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.
 • Dz.U. z 2016 r., poz. 2022, z późn. zm.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
 • Dz. U. z 2013 r. poz. 389Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych.
 • Dz. U. z 2013 r. poz. 396Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
 • Dz. U. z 2014 r. poz. 1838Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego.
 • Dz. U. z 2015 r. poz. 1475Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części.
 • Dz. U. z 2013 r. poz. 445Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu.
 • Dz. U. z 2015 r. poz. 148Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie i uznanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu.
 • Dz. U. z 2013 r. poz. 446Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
 • Dz. U. z 2013 r. poz. 607Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.
 • Dz. U. z 2014 r. poz. 1813Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.
 • Dz. U. z 2013 r. poz. 661Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłaty za wyznaczenie jednostki uprawnionej.
 • Dz. U. z 2015 r. poz. 38Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów.
 • Dz. U. z 2014 r. poz. 1828Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części.
 • Dz. U. z 2013 r. poz. 703Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie, zmianę i uznanie świadectwa homologacji.
 • Dz. U. z 2015 r. poz. 343Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części.

Strona isap

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Artykuł
należy do kategorii:
DokumentacjaHomologacjaInformacje